Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llandrillo-yn-Rhos, Parc Menai (Celf a Dylunio), Dolgellau
 • Dull astudio:
  Llawn Amser
 • Hyd:

  2 flynedd

Gwnewch gais
×

Celf a Dylunio Lefel 3

Llawn Amser (Addysg Bellach)

Dolgellau
Parc Menai
Llandrillo-yn-Rhos

Noder: Rydym yn argymell bod gennych liniadur neu Chromebook y gallwch ei ddefnyddio i gwblhau gwaith yn ddigidol yn eich cartref. Mae gennym Gronfa Cynhwysiant Digidol TG bwrpasol i gefnogi'r dysgwyr hynny nad oes ganddynt ddyfais ddigidol ac sy'n methu â phrynu un.

Disgrifiad o'r Cwrs

Ydych chi wedi gwirioni ar gelf, dylunio a'r cyfryngau? A hoffech chi weithio ac astudio yn y maes hwn?

Bydd y rhaglen hon yn rhoi i chi'r sgiliau a'r arbenigedd sy'n angenrheidiol i fynd yn eich blaen i Addysg Uwch. Bydd hefyd yn eich galluogi i ddatblygu eich creadigrwydd yn ogystal â'ch paratoi ar gyfer gyrfa yn y diwydiannau creadigol. Mae'r rhaglen yn addas ar eich cyfer os ydych yn symud ymlaen o gwrs Lefel 2 perthnasol neu gyrsiau TGAU addas.

Yn ystod y rhaglen byddwch yn archwilio technegau a deunyddiau mewn meysydd nad ydych wedi eu hastudio o'r blaen. Caiff creadigrwydd pob myfyriwr ei feithrin a'i hybu mewn amgylchedd cefnogol, a bydd eich tiwtoriaid yn artistiaid a dylunwyr sy'n arfer eu crefft. Wrth i chi ddatblygu'ch portffolio o waith creadigol, cewch fanteisio ar gyfleusterau arbenigol, mewn stiwdios a gweithdai pwrpasol.

Cewch eich gwahodd i gyfweliad lle byddwch yn dangos eich portffolio o waith a thrafod eich diddordebau a'ch gobeithion o ran eich gyrfa.

Gofynion mynediad

I gael lle ar y cwrs hwn byddwch angen o leiaf un o'r canlynol:

 • 4 TGAU gradd C neu uwch, yn ddelfrydol i gynnwys Saesneg neu Gymraeg Iaith 1af a Mathemateg
 • Gradd Llwyddo mewn cymhwyster Lefel 2 perthnasol
 • Profiad perthnasol mewn diwydiant

Bydd angen hefyd i chi fod wedi cael presenoldeb o 86% yn eich blwyddyn astudio flaenorol.

Fel rhan o'r broses ymgeisio, gofynnir ichi fynychu cyfweliad i roi y cyfle i chi drafod y cwrs.

Dewch â sampl o'ch portffolio i'r cyfweliad. Mae lleoedd ar y rhaglen yn destun cyfweliad a phortffolio.

Cyflwyniad

Cyflwynir y rhaglen drwy gyfuniad o'r dulliau a ganlyn:

 • Gwaith grŵp
 • Gwaith dosbarth
 • Gwaith tiwtorial
 • Ymweliadau addysgol
 • MOODLE (awyrgylch ddysgu rhithiol)
 • Google Classroom

Bydd eich rhaglen yn cynnwys cyfuniad o:

 • Cymwysterau Sgiliau Hanfodol a/neu
 • Ailsefyll TGAU a/neu
 • Bagloriaeth Cymru
Bagloriaeth Cymru

Mae Bagloriaeth Cymru'n gymhwyster gwerthfawr a astudir yn aml ochr yn ochr â chwrs llawn amser.

Caiff y cymhwyster, sy'n werth hyd at 120 pwynt UCAS, ei raddio A*–E a bydd yn rhoi i chi sgiliau personol a sgiliau busnes trosglwyddadwy. Mae prifysgolion a chyflogwyr yn ei ystyried yn gymhwyster gwerthfawr.

Yn rhan o'r cymhwyster, byddwch yn dysgu am Ddinasyddiaeth Fyd-eang, Mentergarwch a Chyflogadwyedd, yn cymryd rhan mewn gweithgareddau ymgysylltu â'r gymuned ac yn mynd ar brofiad gwaith.

Sgiliau Hanfodol

Gall hyn gynnwys cyfuniad o Gymhwyso Rhif, Cyfathrebu, Llythrennedd Digidol a Sgiliau Cyflogadwyedd Hanfodol.

Ailsefyll TGAU

Gall hyn gynnwys TGAU Rhifedd/Mathemateg a/neu Gymraeg/Saesneg.

Mathemateg a Chymraeg/Saesneg

Os nad oes gennych radd C neu uwch mewn Mathemateg a/neu Gymraeg/Saesneg, byddwn yn eich cefnogi i ailsefyll y pynciau hyn yn rhan o'ch rhaglen astudio.

Asesiad

Asesir y rhaglen drwy gyfuniad o'r canlynol:

 • Asesiadau/aseiniadau ymarferol/ysgrifenedig
 • Cyflwyniadau ac arddangosiadau
 • Gwaith portffolio
 • Perfformiad ac arsylwi

Dilyniant

Bydd cwblhau'r cwrs hwn yn llwyddiannus yn rhoi i chi'r wybodaeth, y sgiliau a'r cymhwyster sy'n angenrheidiol i fynd ymlaen i Addysg Uwch neu cwrs Celf Sylfaen.

Os hoffech fynd ymlaen i ddilyn cwrs Addysg Uwch yn lleol, mae Grŵp Llandrillo Menai'n cynnig y cyrsiau gradd a ganlyn:⁠

 • Gradd Sylfaen (FdA) Celf a Dylunio
 • BA (Anrh) Celfyddyd Gain
 • Gradd Sylfaen (FdA) Ffotograffiaeth (a BA (Anrh) Ffotograffiaeth (Atodol))

Mae opsiynau Addysg Uwch eraill yn cynnwys cyrsiau gradd celf a dylunio arbenigol mewn meysydd megis ffasiwn, tecstilau, celfyddyd gain, dylunio graffig, ffotograffiaeth, aml-gyfryngau, dylunio 3D, crefftau dylunio a phensaernïaeth i enwi ychydig o'r meysydd sydd ar gael. Cewch gyngor gyrfaol arbenigol gan ein staff yn ogystal ag ymweliadau â cholegau a phrifysgolion.

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Llawn Amser (Addysg Bellach)

Lefel: 3

Maes rhaglen:

 • Celf a Dylunio a Ffotograffiaeth
 • International

Dwyieithog:

Mae'r rhaglen yma ar gael yn ddwyieithog yn y campws/campysau canlynol:

 • Dolgellau
 • Parc Menai

Celf a Dylunio a Ffotograffiaeth

Dewch i wybod mwy am y maes hwn ac i weld ein canllawiau lefelau:

Celf a Dylunio a Ffotograffiaeth

Myfyriwr yn gwneud llun