Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llandrillo-yn-Rhos, Parc Menai, Dolgellau
 • Math o gwrs:
  Llawn Amser (Addysg Bellach)
 • Dull astudio:
  Llawn Amser
 • Lefel:
  3
 • Maes Rhaglenni:
  Celf a Dylunio a Ffotograffiaeth
  International
 • Hyd:

  2 flynedd

 • Dwyieithog:

  Mae'r rhaglen yma ar gael yn ddwyieithog yn y campws/campysau canlynol:

  • Dolgellau
  • Parc Menai

Noder: Rydym yn argymell bod gennych liniadur neu lyfr Chrome y gallwch ei ddefnyddio i gwblhau gwaith yn ddigidol yn eich cartref. Mae gennym Gronfa Cynhwysiant Digidol TG bwrpasol i gefnogi'r dysgwyr hynny nad oes ganddynt ddyfais ddigidol ac sy'n methu â phrynu un.

Disgrifiad o'r Cwrs

Ydych chi wedi gwirioni ar gelf, dylunio a'r cyfryngau? A hoffech chi weithio ac astudio yn y maes hwn?

Bydd y rhaglen hon yn rhoi i chi'r sgiliau a'r arbenigedd sy'n angenrheidiol i fynd yn eich blaen i Addysg Uwch. Bydd hefyd yn eich galluogi i ddatblygu eich creadigrwydd yn ogystal â'ch paratoi ar gyfer gyrfa yn y diwydiannau creadigol. Mae'r rhaglen yn addas ar eich cyfer os ydych yn symud ymlaen o gwrs Lefel 2 perthnasol neu gyrsiau TGAU addas.

Yn ystod y rhaglen byddwch yn archwilio technegau a deunyddiau mewn meysydd nad ydych wedi eu hastudio o'r blaen. Caiff creadigrwydd pob myfyriwr ei feithrin a'i hybu mewn amgylchedd cefnogol, a bydd eich tiwtoriaid yn artistiaid a dylunwyr sy'n arfer eu crefft. Wrth i chi ddatblygu'ch portffolio o waith creadigol, cewch fanteisio ar gyfleusterau arbenigol, mewn stiwdios a gweithdai pwrpasol.

Cewch eich gwahodd i gyfweliad lle byddwch yn dangos eich portffolio o waith a thrafod eich diddordebau a'ch gobeithion o ran eich gyrfa.

Gofynion mynediad

I gael lle ar y cwrs hwn byddwch angen o leiaf un o'r canlynol:

 • 4 TGAU gradd C neu uwch, yn cynnwys Mathemateg a Saesneg neu Gymraeg (iaith 1af)
 • Gradd Llwyddo mewn cymhwyster Lefel 2 perthnasol
 • Profiad perthnasol mewn diwydiant

Bydd angen hefyd i chi fod wedi cael presenoldeb o 86% yn eich blwyddyn astudio flaenorol.

Mae'r broses ymgeisio'n cynnwys cyfweliad fydd yn rhoi cyfle i chi drafod y cwrs. Dewch â sampl o'ch portffolio i'r cyfweliad.

Cyflwyniad

Cyflwynir y rhaglen drwy gyfuniad o'r dulliau a ganlyn:

 • Gwaith grŵp
 • Gwaith dosbarth
 • Gwaith tiwtorial
 • Ymweliadau addysgol
 • MOODLE (awyrgylch ddysgu rhithiol)
 • Google Classroom

Asesiad

Asesir y rhaglen drwy gyfuniad o'r canlynol:

 • Asesiadau/aseiniadau ymarferol/ysgrifenedig
 • Cyflwyniadau ac arddangosiadau
 • Gwaith portffolio
 • Perfformiad ac arsylwi

Dilyniant

Bydd cwblhau'r cwrs hwn yn llwyddiannus yn rhoi i chi'r wybodaeth, y sgiliau a'r cymhwyster sy'n angenrheidiol i fynd ymlaen i Addysg Uwch neu cwrs Celf Sylfaen.

Os hoffech fynd ymlaen i ddilyn cwrs Addysg Uwch yn lleol, mae Grŵp Llandrillo Menai'n cynnig y cyrsiau gradd a ganlyn:⁠

 • Gradd Sylfaen (FdA) Celf a Dylunio
 • BA (Anrh) Celfyddyd Gain
 • Gradd Sylfaen (FdA) Ffotograffiaeth (a BA (Anrh) Ffotograffiaeth (Atodol))

Mae opsiynau Addysg Uwch eraill yn cynnwys cyrsiau gradd celf a dylunio arbenigol mewn meysydd megis ffasiwn, tecstilau, celfyddyd gain, dylunio graffig, ffotograffiaeth, aml-gyfryngau, dylunio 3D, crefftau dylunio a phensaernïaeth i enwi ychydig o'r meysydd sydd ar gael. Cewch gyngor gyrfaol arbenigol gan ein staff yn ogystal ag ymweliadau â cholegau a phrifysgolion.

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Parc Menai
Dolgellau