Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Glynllifon
 • Math o gwrs:
  Llawn Amser (Addysg Bellach)
 • Dull astudio:
  Llawn Amser
 • Lefel:
  2
 • Maes Rhaglenni:
  Astudiaethau Anifeiliaid a Nyrsio Milfeddygol
 • Hyd:

  1 flwyddyn

 • Dwyieithog:

  Mae'r rhaglen yma ar gael yn ddwyieithog yn y campws/campysau canlynol:

  • Glynllifon

Noder: Rydym yn argymell bod gennych liniadur neu lyfr Chrome y gallwch ei ddefnyddio i gwblhau gwaith yn ddigidol yn eich cartref. Mae gennym Gronfa Cynhwysiant Digidol TG bwrpasol i gefnogi'r dysgwyr hynny nad oes ganddynt ddyfais ddigidol ac sy'n methu â phrynu un.

Disgrifiad o'r Cwrs

Hoffech chi gael gyrfa yn maes gofal am anifeiliaid? A fyddai cwrs ymarferol Lefel 2 o fudd i chi?

Bwriedir y cwrs hwn ar gyfer myfyrwyr sydd am weithio yn y sector gofalu am anifeiliaid. Mae hyn yn cynnwys gweithio gydag anifeiliaid anwes, grwpiau o anifeiliaid ac elusennau sy'n ymwneud ag anifeiliaid. Bydd y cwrs yn eich paratoi ar gyfer dechrau gweithio yn y maes hwn neu ar gyfer symud ymlaen i ddilyn cwrs galwedigaethol uwch.

Mae'r cwrs yn addas i fyfyrwyr sydd wedi cwblhau cymhwyster Lefel 1 perthnasol neu sydd wedi sefyll eu TGAU. Mae hefyd yn ddelfrydol ar gyfer oedolion sydd eisoes yn gweithio yn y sector.

Gofynion mynediad

I gael lle ar y cwrs hwn byddwch angen o leiaf un o'r canlynol:

 • 4 TGAU gradd D neu uwch, yn cynnwys Mathemateg a Saesneg neu Gymraeg (iaith 1af), neu gymhwyster Mynediad 3 / Lefel 1 Sgiliau Hanfodol Cymru mewn Rhifedd a Chyfathrebu
 • Gradd Teilyngdod mewn cymhwyster Lefel 1 perthnasol
 • Profiad perthnasol mewn diwydiant

Mae'r broses ymgeisio'n cynnwys cyfweliad fydd yn rhoi cyfle i chi drafod y cwrs.

Cyflwyniad

Cyflwynir y rhaglen drwy gyfuniad o'r canlynol:

 • Sesiynau ymarferol, gyda rhywfaint o wersi yn y dosbarth i feithrin dealltwriaeth
 • Ymweliadau â sefydliadau sy'n ymdrin ag anifeiliaid a gweithio gyda gwahanol rywogaethau
 • Tasgau dosbarth
 • Ymweliadau maes a teithiau i ymestyn profiad

Byddwch yn astudio amrywiaeth o fodiwlau yn ymwneud â phynciau penodol yn ogystal â sgiliau llythrennedd a rhifedd.

Mae safle Glynllifon yn cynnwys 750 acer o dir amaethyddol a choetiroedd, a cheir yno gyfleusterau arbenigol i ofalu am anifeiliaid

Asesiad

Caiff y cwrs ei asesu drwy gyfrwng:

 • Asesiadau ymarferol yn y rhan fwyaf o'r unedau
 • Aseiniadau ysgrifenedig i ddangos eich dealltwriaeth
 • Tasgau dosbarth
 • Arholiad (diwedd y flwyddyn)

Dilyniant

Os byddwch yn cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus, bydd amryw o ddewisiadau ar gael i chi.

Gallwch fynd ymlaen i ddilyn nifer o raglenni Lefel 3, yn cynnwys:

 • Rheoli ym maes Anifeiliaid Lefel 3
 • Nyrsio Milfeddygol Lefel 3

Os cewch dair neu ragor o raddau Teilyngdod ac os oes gennych TGAU gradd C mewn Saesneg (Iaith) a dau bwnc gwyddonol, byddwch wedi bodlonir meini prawf academaidd ar gyfer dilyn cwrs Nyrsio Milfeddygol.

Byddwch hefyd wedi ehangu'ch dewisiadau o ran swyddi.

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?