Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Glynllifon
 • Math o gwrs:
  Llawn Amser (Addysg Bellach)
 • Dull astudio:
  Llawn Amser
 • Lefel:
  1
 • Maes rhaglen:
  Astudiaethau Anifeiliaid a Nyrsio Milfeddygol
 • Hyd:

  1 flwyddyn

 • Dwyieithog:

  Mae'r rhaglen yma ar gael yn ddwyieithog yn y campws/campysau canlynol:

  • Glynllifon

Noder: Rydym yn argymell bod gennych liniadur neu lyfr Chrome y gallwch ei ddefnyddio i gwblhau gwaith yn ddigidol yn eich cartref. Mae gennym Gronfa Cynhwysiant Digidol TG bwrpasol i gefnogi'r dysgwyr hynny nad oes ganddynt ddyfais ddigidol ac sy'n methu â phrynu un.

Disgrifiad o'r Cwrs

Hoffech chi gael gyrfa yn niwydiannau'r tir? A fyddech chi'n elwa o gael hyfforddiant ymarferol?

Cynlluniwyd y cwrs hwn ar gyfer myfyrwyr sydd â rhywfaint o wybodaeth am y diwydiant ac sydd am ddysgu rhagor am bynciau sy'n gysylltiedig â gofalu am geffylau ac anifeiliaid. Bydd yn eich paratoi i ddechrau eich gyrfa, gan ymdrin ag agweddau cyffredinol ac arbenigol ar y maes cyffrous hwn.

Canolbwyntia'r cwrs ar waith ymarferol, gan roi profiad i chi mewn amrywiaeth o feysydd. Byddwch hefyd yn mynychu sesiynau yn y dosbarth i'ch helpu i ehangu'ch gwybodaeth. Byddwch yn elwa ar y cyfleusterau rhagorol sydd yng Nglynllifon ac ar wybodaeth ein staff.

Gofynion mynediad

I gael lle ar y cwrs hwn byddwch angen o leiaf un o'r canlynol:

 • Bydd disgwyl i chi ddangos eich ymrwymiad i ddysgu trwy gyflawni'ch graddau targed yn eich arholiadau TGAU a chael presenoldeb da ym mlwyddyn 11.
 • Cwblhau rhaglen Hyfforddeiaeth, Cyn-alwedigaethol, Llwybrau Dysgu neu Gyswllt Ysgolion yn llwyddiannus
 • Profiad perthnasol mewn diwydiant

Rhaid i ymgeiswyr sydd eisoes yn astudio yn y coleg wrth bresenoldeb o 86% ar eu cwrs presennol.

Mae'r broses ymgeisio'n cynnwys cyfweliad fydd yn rhoi cyfle i chi drafod y cwrs.

Cyflwyniad

Cyflwynir y rhaglen drwy gyfuniad o'r dulliau a ganlyn:

 • Mae'n gwrs ymarferol sy'n cynnwys ychydig o waith dosbarth er mwyn magu gwybodaeth am y gwahanol bynciau.
 • Cyflwynir y cwrs ar safle 750 erw Glynllifon lle y ceir fferm, coedwigoedd, canolfan farchogaeth dan do a chanolfan i anifeiliaid. Bydd y rhain yn galluogi i chi astudio mewn amgylchiadau go iawn.

Bydd eich rhaglen yn cynnwys cyfuniad o:

 • Cymwysterau Sgiliau Hanfodol a/neu
 • Ailsefyll TGAU
Sgiliau Hanfodol

Gall hyn gynnwys cyfuniad o Gymhwyso Rhif, Cyfathrebu, Llythrennedd Digidol a Sgiliau Cyflogadwyedd Hanfodol.

Ailsefyll TGAU

Gall hyn gynnwys TGAU Rhifedd/Mathemateg a/neu Gymraeg/Saesneg.

Asesiad

Ar y rhaglen, cewch eich asesu drwy gyfuniad o'r dulliau canlynol:

 • Asesiadau ymarferol yn y rhan fwyaf o'r unedau
 • Aseiniadau portffolio i ddangos eich dealltwriaeth

Dilyniant

Ar ôl cwblhau'r cwrs hwn yn llwyddiannus, bydd gennych nifer o ddewisiadau.

Gallech fynd ymlaen i ddilyn nifer o raglenni yng Ngrŵp Llandrillo Menai, gan gynnwys:

 • Gofalu am Anifeiliaid Lefel 2

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?