Rheoli ym maes Anifeiliaid Lefel 3

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Glynllifon
 • Math o gwrs:
  Llawn Amser (Addysg Bellach)
 • Dull astudio:
  Llawn Amser
 • Lefel:
  3
 • Maes Rhaglenni:
  International
  Astudiaethau Anifeiliaid a Nyrsio Milfeddygol
 • Hyd:

  2 flynedd

 • Dwyieithog:

  Mae'r rhaglen yma ar gael yn ddwyieithog yn y campws/campysau canlynol:

  • Glynllifon

Noder: Rydym yn argymell bod gennych liniadur neu lyfr Chrome y gallwch ei ddefnyddio i gwblhau gwaith yn ddigidol yn eich cartref. Mae gennym Gronfa Cynhwysiant Digidol TG bwrpasol i gefnogi'r dysgwyr hynny nad oes ganddynt ddyfais ddigidol ac sy'n methu â phrynu un.

Disgrifiad o'r Cwrs

Hoffech chi gael gyrfa'n gweithio gydag anifeiliaid? Hoffech chi ddatblygu'ch sgiliau ar lefel uwch?

Mae'r cwrs hwn yn adeiladu ar y profiad sydd gennych o ofalu am anifeiliaid, gan eich paratoi i ymgymryd â dyletswyddau rheoli. Byddwch hefyd yn dod i ddeall yr agweddau damcaniaethol ac ymarferol ar drin a gofalu am anifeiliaid. Mae hefyd yn llwybr galwedigaethol i Addysg Uwch.

Mae'r cwrs yn addas i fyfyrwyr sydd wedi cwblhau cwrs Lefel 2, neu gwrs Lefel 2 yn y gweithle, mewn Gofalu am Anifeiliaid. Mae hefyd i'r dim os ydych wedi cwblhau TGAU, neu wedi cael profiad perthnasol.

Drwy gyfrwng gwaith theori a sesiynau hyfforddi ymarferol, byddwch yn ennill y profiad sy'n angenrheidiol ar gyfer amrywiaeth o swyddi rheoli ym maes anifeiliaid. Byddwch yn elwa ar y cyfleusterau rhagorol ar gampws Glynllifon, gan gynnwys yr amrywiaeth o rywogaethau a gedwir yn ein canolfan anifeiliaid.

Gofynion mynediad

I gael lle ar y cwrs hwn byddwch angen o leiaf un o'r canlynol:

 • 4 TGAU gradd C neu uwch, yn cynnwys Mathemateg a Saesneg neu Gymraeg (iaith 1af), a ac unrhyw Gwyddoniaeth gradd C
 • Gradd Teilyngdod mewn cymhwyster Lefel 2 perthnasol
 • Profiad perthnasol mewn diwydiant

Mae'r broses ymgeisio'n cynnwys cyfweliad fydd yn rhoi cyfle i chi drafod y cwrs.

Cyflwyniad

Cyflwynir y rhaglen drwy gyfuniad o'r dulliau a ganlyn:

 • Gwaith theori gyda rhai sesiynau ymarferol
 • Cyflwynir y cwrs yn ddwyieithog a bydd deunyddiau dysgu ar gael yn Gymraeg a Saesneg

Saif Glynllifon ar 750 acer o dir amaethyddol a choetir, a cheir yno ganolfan farchogaeth dan do a chanolfan anifeiliaid er mwyn i chi allu astudio mewn amgylchedd realistig.

Asesiad

Ar y rhaglen, cewch eich asesu drwy gyfuniad o'r dulliau a ganlyn:

 • Aseiniadau portffolio i ddangos eich dealltwriaeth o rai unedau
 • Asesiadau ymarferol mewn rhai unedau

Dilyniant

Ar ôl cwblhau'r cwrs hwn yn llwyddiannus, bydd gennych nifer o ddewisiadau.

Mae'r cymhwyster yn gyfwerth â 3 Lefel A, ac mae nifer o fyfyrwyr wedi mynd ymlaen i Addysg Uwch i astudio ar gyfer cymwysterau HND, Graddau Sylfaen neu Raddau Anrhydedd. Gallech hefyd astudio cwrs Lefel 3 Nyrsio Milfeddygol yng Nglynllifon.

Gallech hefyd ddewis dilyn cwrs Addysg Uwch a gweithio yr un pryd.

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?