Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Glynllifon
 • Math o gwrs:
  Llawn Amser (Addysg Bellach)
 • Dull astudio:
  Llawn Amser
 • Lefel:
  3
 • Maes Rhaglenni:
  Amaethyddiaeth
  International
 • Hyd:

  Llawn Amser dros 2 flynedd. Mae'r cwrs fel arfer yn 4 diwrnod yr wythnos gyda 5 wythnos o brofiad gwaith y flwyddyn.

 • Dwyieithog:

  Mae'r rhaglen yma ar gael yn ddwyieithog yn y campws/campysau canlynol:

  • Glynllifon

Noder: Rydym yn argymell bod gennych liniadur neu lyfr Chrome y gallwch ei ddefnyddio i gwblhau gwaith yn ddigidol yn eich cartref. Mae gennym Gronfa Cynhwysiant Digidol TG bwrpasol i gefnogi'r dysgwyr hynny nad oes ganddynt ddyfais ddigidol ac sy'n methu â phrynu un.

Disgrifiad o'r Cwrs

Hoffech chi gael gyrfa mewn amaethyddiaeth? Hoffech chi ddatblygu'ch sgiliau i safon uwch?

Ar y cwrs hwn, cewch feithrin eich gwybodaeth am amaethyddiaeth, gan ddysgu rheoli yn ogystal â deall yr agweddau ymarferol. Mae hefyd yn lwybr galwedigaethol i Addysg Uwch.

Mae'r cwrs yn addas i fyfyrwyr sydd wedi cwblhau Diploma Lefel 2 mewn Amaethyddiaeth, neu gwrs Lefel 2 Seiliedig ar Waith. Bydd i'r dim i chi hefyd os ydych newydd sefyll eich TGAU neu os oes gennych brofiad perthnasol. Cewch brofiad ymarferol gwerthfawr, gan astudio da byw, cnydau a pheiriannau yn ogystal â mynychu sesiynau hyfforddiant ymarferol. Cewch fanteisio ar y cyfleusterau ardderchog a geir ar ein campws yng Nglynllifon ac ar arbenigedd ein staff.

Gofynion mynediad

I gael lle ar y cwrs hwn byddwch angen o leiaf un o'r canlynol:

 • 4 TGAU gradd C neu uwch, yn cynnwys Mathemateg a Saesneg neu Gymraeg (iaith 1af)
 • Gradd Teilyngdod mewn cymhwyster Lefel 2 perthnasol
 • Profiad perthnasol mewn diwydiant

Cyflwyniad

Cyflwynir y rhaglen fel a ganlyn:

 • Mae'r cwrs yn cynnwys cymysgedd o sesiynau ymarferol ag darlithoedd / gwersi er mwyn meithrin ag ehangu ar eich dealltwriaeth.
 • Cyflwynir y cwrs yn ddwyieithog, ac mae'r deunyddiau dysgu ar gael yn y Gymraeg a'r Saesneg.

Mae safle Glynllifon yn cynnwys 750 acer o dir amaethyddol a choetiroedd, a cheir yno wartheg godro, defaid, gwartheg bîff a moch. Byddwch yn gweithio gyda'r anifeiliaid, yr offer a'r adnoddau amaethyddol arbenigol a geir ar y fferm, gan feithrin sgiliau a gwybodaeth mewn sefyllfa realistig.

Asesiad

Caiff y rhaglen ei asesu fel a ganlyn:

 • Aseiniadau portffolio i arddangos eich dealltwriaeth o rai unedau
 • Asesiad synoptig ymarferol ac ysgrifenedig sy'n cwmpasu nifer o unedau
 • Arholiad ffurfiol allanol ar unedau craidd

Dilyniant

Os byddwch yn cwblhau'r rhaglen yn llwyddiannus, bydd amryw o ddewisiadau ar gael i chi. Mae'r cymhwyster yn cyfateb i 3 Lefel A, a bydd llawer o fyfyrwyr yn mynd ymlaen i Addysg Uwch, gan ddilyn cyrsiau HND, Graddau Sylfaen neu Raddau Anrhydedd.

Gallech hefyd fynd ymlaen i waith, a bydd gennych sgiliau i weithio ar lefel uwch. Gallech hefyd ddilyn cwrs Addysg Uwch mewn swydd.

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?