Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Rhifedd Byw - Lluosi: Cyrsiau Mathemateg i Oedolion

Hoffech chi fynychu sesiynau un i un, neu sesiynau bach cyfeillgar i helpu i fagu hyder a gwella eich sgiliau? Gall y prosiect Rhifedd Byw eich helpu i wneud hyn, a'ch galluogi i ddysgu ar gyflymder sy'n addas i chi.

Beth yw prosiect Lluosi?

Rhaglen newydd yw Lluosi i helpu oedolion i fod yn fwy hyderus wrth ddefnyddio rhifau yn eu bywyd bob dydd. Mae’r prosiect yn cynnig mynediad hawdd i ystod eang o gyrsiau mathemateg AM DDIM ar draws Gogledd Cymru.

Os oes arnoch angen cymorth i reoli eich arian, i fod yn gefn i’ch plant gyda’u gwaith cartref, neu i wella eich cyfleoedd yn y gwaith, gallwn ni eich helpu.


Pwy all gael yr hyfforddiant?
I fod yn gymwys ar gyfer yr hyfforddiant hwn bydd angen i chi:

 • fod yn 19 oed neu'n hŷn;
 • yn byw yn siroedd Gwynedd, Môn, Conwy a Dinbych.

Ble bydd yr hyfforddiant yn cael ei gynnal?
Bydd y cyrsiau'n cael eu cynnal yn y gymuned, mewn gweithleoedd neu fel rhan o gynlluniau dysgu i deuluoedd mewn ysgolion cynradd lleol.

Mewn lleoliadau fel llyfrgelloedd a chanolfannau cymunedol yn:

 • Abergele
 • Bangor
 • Caernarfon
 • Bae Colwyn
 • Dinbych
 • Dolgellau
 • Caergybi
 • Llandudno
 • Llangefni
 • Pwllheli
 • Y Rhyl

Mae'r cymorth ar gael am ddim i unigolion, grwpiau cymunedol, mentrau cymdeithasol, sefydliadau a busnesau.

Dau fyfyriwr mewn ystafell ddosbarth

Pa gyrsiau sydd ar gael?

Mae’r prosiect yn cynnig mynediad hawdd i ystod eang o gyrsiau mathemateg AM DDIM ar draws Gogledd Cymru.

Os oes arnoch angen cymorth i reoli eich arian, i fod yn gefn i’ch plant gyda’u gwaith cartref, neu i wella eich cyfleoedd yn y gwaith, gallwn ni eich helpu.

Gweld ein cyrsiau...
Perchennog busnes yn astudio cwrs o gartref

Sut mae gwneud cais?

Am fwy o wybodaeth:

Ewch i ffurflen...

Mae’r prosiect hwn yn cael ei gyllido gan Lywodraeth y DU drwy Gronfa Ffyniant Gyffredin y DU.

Grŵp Llandrillo Menai sy'n arwain prosiect Lluosi yn siroedd Gwynedd, Môn, Conwy a Dinbych.

Rhaglen hyfforddi arloesol a ariennir drwy Gronfa Ffyniant Gyffredin Llywodraeth y Deyrnas Unedig yw Lluosi a'r bwriad yw helpu pobl i wella eu dealltwriaeth a'u defnydd o fathemateg yn eu bywyd bob dydd, gartref ac yn y gwaith. Efallai eu bod am wneud hynny i wella'r sefyllfa ariannol yn y cartref, i helpu eu plant gyda'u gwaith cartref, i ddeall y ffeithiau a gyflwynir ar y cyfryngau'n well neu i wella'r sgiliau rhifedd penodol sydd eu hangen arnynt yn eu gwaith.

Lluoswch logos y prosiect

Newyddion diweddaraf:

Y darlithydd Paul Goode yn cyflwyno gweithdy 'Cyllidebu am Oes' yng nghanolfan Dyfodol Disglair yn y Rhyl.

Mwy o bobl yn cael mynd ar gyrsiau mathemateg AM DDIM trwy brosiect Lluosi

Mae newid yn y meini prawf cymhwysedd yn golygu y gall hyd yn oed mwy o bobl wella eu sgiliau rhif - gyda nofio gwyllt, ffeiriau gwyddoniaeth a bingo mathemateg yn rhai o’r ffyrdd y mae Lluosi wedi helpu pobl

Dewch i wybod mwy
Pobl yn gweithio ar gar fel rhan o'r cwrs Hanfodion Cynnal a Chadw Cerbydau a gyflwynir gan brosiect Lluosi yng Ngholeg Menai yn Llangefni

Prosiect Lluosi yn cynnal cyrsiau Cynnal a Chadw Ceir a Weldio yn yr Adran Beirianneg

Mae’r cyrsiau Lluosi - Rhifedd Byw yng Ngholeg Menai yn Llangefni yn rhoi cyfle i ddysgwyr uwchsgilio a defnyddio rhifau mewn amgylchedd byd go iawn

Dewch i wybod mwy
Y darlithydd Paul Goode yn cyflwyno gweithdy 'Cyllidebu am Oes' yng nghanolfan Dyfodol Disglair yn y Rhyl.

Trigolion y Rhyl yn rhoi hwb i'w sgiliau cyllidebu diolch i brosiect Lluosi

Cyflwynodd y darlithydd Paul Goode o brosiect Lluosi - Rhifedd Byw weithdy 'Cyllidebu am Oes' yng nghanolfan yr elusen gymunedol Dyfodol Disglair yn y Rhyl

Dewch i wybod mwy