Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Rhifedd Byw - Lluosi: Cyrsiau Mathemateg i Oedolion

Hoffech chi fynychu sesiynau un i un, neu sesiynau bach cyfeillgar i helpu i fagu hyder a gwella eich sgiliau? Gall y prosiect Rhifedd Byw eich helpu i wneud hyn, a'ch galluogi i ddysgu ar gyflymder sy'n addas i chi.

Beth yw prosiect Lluosi?

Rhaglen newydd yw Lluosi i helpu oedolion i fod yn fwy hyderus wrth ddefnyddio rhifau yn eu bywyd bob dydd. Mae’r prosiect yn cynnig mynediad hawdd i ystod eang o gyrsiau mathemateg AM DDIM ar draws Gogledd Cymru.

Os oes arnoch angen cymorth i reoli eich arian, i fod yn gefn i’ch plant gyda’u gwaith cartref, neu i wella eich cyfleoedd yn y gwaith, gallwn ni eich helpu.

Pwy all gael yr hyfforddiant?
⁠Mae rhaglen Lluosi wedi'i hanelu'n bennaf at drigolion siroedd Gwynedd, Môn, Conwy neu Ddinbych sy'n 19 oed neu'n hŷn a heb gymhwyster lefel 2 mewn mathemateg, h.y. o leiaf TGAU gradd C neu gyfwerth.

Mae’r meini prawf wedi'u hehangu i gynnwys unigolion sydd wedi cyflawni cymhwyster lefel 2 neu uwch mewn mathemateg ond nad ydynt bellach yn gweithio ar y lefel honno ac fe hoffent wella eu sgiliau mathemateg:

 • I'w helpu i gael swydd.
 • I'w helpu i symud ymlaen yn eu gyrfa.
 • I'w helpu i symud ymlaen i ddysgu ar lefel uwch.

Mae'r cymorth ar gael am ddim i unigolion, grwpiau cymunedol, mentrau cymdeithasol, sefydliadau a busnesau.

Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw gwestiynau, neu os nad ydych yn siŵr a ydych yn gymwys.

Rhiant yn helpu plentyn gyda gwaith cartref

⁠Prosiect Lluosi i Ddysgwyr Unigol

Ydych chi'n awyddus i roi hwb i'ch gyrfa, neu dim ond am fod yn fwy hyderus wrth drin rhifau a gwella ansawdd cyffredinol eich bywyd? Mae Prosiect Lluosi wedi cefnogi cannoedd o ddysgwyr fel chi yng ngogledd Cymru.

Dewch i wybod am y gefnogaeth am ddim sydd ar gael i chi
Dyn yn rhoi cyflwyniad

Prosiect Lluosi i Sefydliadau

Gallwn ddatblygu sgiliau a hyder eich gweithlu, neu'r bobl rydych chi'n eu cefnogi trwy gynnig cyrsiau pwrpasol sydd wedi cael eu teilwra i'w hanghenion a'u gobeithion nhw.

Cefnogaeth wedi'i hariannu'n llawn i'ch busnes neu'ch sefydliad
Dau fyfyriwr mewn ystafell ddosbarth

Pa gyrsiau sydd ar gael?

Mae’r prosiect yn cynnig mynediad hawdd i ystod eang o gyrsiau mathemateg AM DDIM ar draws Gogledd Cymru.

Os oes arnoch angen cymorth i reoli eich arian, i fod yn gefn i’ch plant gyda’u gwaith cartref, neu i wella eich cyfleoedd yn y gwaith, gallwn ni eich helpu.

Gweld ein cyrsiau...
Perchennog busnes yn astudio cwrs o gartref

Sut mae gwneud cais?

Am fwy o wybodaeth:

Ewch i ffurflen...

Mae’r prosiect hwn yn cael ei gyllido gan Lywodraeth y DU drwy Gronfa Ffyniant Gyffredin y DU.

Grŵp Llandrillo Menai sy'n arwain prosiect Lluosi yn siroedd Gwynedd, Môn, Conwy a Dinbych.

Rhaglen hyfforddi arloesol a ariennir drwy Gronfa Ffyniant Gyffredin Llywodraeth y Deyrnas Unedig yw Lluosi a'r bwriad yw helpu pobl i wella eu dealltwriaeth a'u defnydd o fathemateg yn eu bywyd bob dydd, gartref ac yn y gwaith. Efallai eu bod am wneud hynny i wella'r sefyllfa ariannol yn y cartref, i helpu eu plant gyda'u gwaith cartref, i ddeall y ffeithiau a gyflwynir ar y cyfryngau'n well neu i wella'r sgiliau rhifedd penodol sydd eu hangen arnynt yn eu gwaith.

Lluoswch logos y prosiect

Newyddion diweddaraf:

Criw o bobl ar draeth Bae Trearddur ar ôl nofio yn y môr yn ystod sesiwn Lluosi

Nofio yn y môr ac ysgol pizza yn helpu pobl i wella eu sgiliau rhif

Rŵan bydd hyd yn oed mwy o bobl yn cael mynd ar gyrsiau mathemateg AM DDIM gyda phrosiect Rhifedd Byw - Lluosi yn dilyn newid i’r meini prawf cymhwysedd

Dewch i wybod mwy
Y darlithydd Paul Goode yn cyflwyno gweithdy 'Cyllidebu am Oes' yng nghanolfan Dyfodol Disglair yn y Rhyl.

Mwy o bobl yn cael mynd ar gyrsiau mathemateg AM DDIM trwy brosiect Lluosi

Mae newid yn y meini prawf cymhwysedd yn golygu y gall hyd yn oed mwy o bobl wella eu sgiliau rhif - gyda nofio gwyllt, ffeiriau gwyddoniaeth a bingo mathemateg yn rhai o’r ffyrdd y mae Lluosi wedi helpu pobl

Dewch i wybod mwy
Pobl yn gweithio ar gar fel rhan o'r cwrs Hanfodion Cynnal a Chadw Cerbydau a gyflwynir gan brosiect Lluosi yng Ngholeg Menai yn Llangefni

Prosiect Lluosi yn cynnal cyrsiau Cynnal a Chadw Ceir a Weldio yn yr Adran Beirianneg

Mae’r cyrsiau Lluosi - Rhifedd Byw yng Ngholeg Menai yn Llangefni yn rhoi cyfle i ddysgwyr uwchsgilio a defnyddio rhifau mewn amgylchedd byd go iawn

Dewch i wybod mwy

Ein cydlynwyr ymgysylltu

Alaw Jones

Alaw Jones

Sir Ynys Môn

 • Cyfeiriad ebost - alaw.jones@gllm.ac.uk
 • Rhif ffôn symudol - 07842 429589
Alex Carter

Alex Carter

Sir Ddinbych

 • Cyfeiriad ebost - a.carter@gllm.ac.uk
 • Rhif ffôn symudol - 07842 438447
Caroline Jones

Caroline Jones

(De) Sir Gwynedd

 • Cyfeiriad ebost - caroline.jones@gllm.ac.uk
 • Rhif ffôn symudol - 07808 774924
Joseph Mark Lloyd-Jones

Joseph Mark Lloyd-Jones

Sir Conwy

 • Cyfeiriad ebost - joseph.lloydjones@gllm.ac.uk
 • Rhif ffôn symudol - 07842 438445