Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Archif Calendr Dysgwyr

Digwyddiadau i Fyfyrwyr sydd wedi bod

Noder: Nid yw Grŵp Llandrillo Menai yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol. Bydd rhai o'r cysylltiadau isod yn mynd a chi i wefannau allanol uniaith Saesneg.

Dewch i weld digwyddiadau myfyrwyr sydd i ddod

Llun 11 Medi

Ffair y Glas Bangor

 • Coleg Menai, Bangor

Dydd Llun 11 Medi 2023, 09:30


Dysgwyr AB ac AU. Wedi'i leoli yn Neuadd Friars.

Llun 11 Medi

Ffair y Glas Llangefni

 • Coleg Menai, Llangefni

Dydd Llun 11 Medi 2023, 13:00


Dysgwyr AB yn y Costa


Mer 13 Medi

Ffair y Glas campws Llandrillo-yn-Rhos

 • Coleg Llandrillo, Llandrillo-yn-Rhos

Dydd Mercher 13 Medi 2023, 12:00


Dysgwyr AB ac AU. Wedi'i leoli yn y Lolfa'r myfyrwyr.

Iau 14 Medi

Ffair y Glas Rhyl

 • Coleg Llandrillo, Y Rhyl

Dydd Iau 14 Medi 2023, 12:00


Dysgwyr AB yn y brif dderbynfa

Gwe 15 Medi

Ffair y Glas campws Llandrillo-yn-Rhos

 • Coleg Llandrillo, Llandrillo-yn-Rhos

Dydd Gwener 15 Medi 2023, 12:00


Dysgwyr AB ac AU. Wedi'i leoli yn y Lolfa'r myfyrwyr.

Llun 18 Medi

Ty’d Am Sgwrs Cyn Gadael Cwrs

  Dydd Llun 18 Medi 2023

  Llun 18 Medi

  Ffair y Glas campws Parc Menai

  • Coleg Menai, Parc Menai (Celf a Dylunio)

  Dydd Llun 18 Medi 2023, 10:00


  Myfyrwyr AB ac AU yn yr ardal arddangos ym Mharc Menai.

  Llun 18 Medi

  Ffair y Glas Glynllifon

  • Coleg Meirion-Dwyfor, Glynllifon

  Dydd Llun 18 Medi 2023, 13:30


  Dysgwyr AB yn y brif dderbynfa

  Maw 19 Medi

  Ffair y Glas campws Dolgellau

  • Coleg Meirion-Dwyfor, Dolgellau

  Dydd Mawrth 19 Medi 2023, 10:00


  Dysgwyr AB ac AU. Wedi'i leoli yn y brif neuadd.

  Mer 20 Medi

  Ffair y Glas campws Pwllheli

  • Coleg Meirion-Dwyfor, Pwllheli

  Dydd Mercher 20 Medi 2023, 10:00


  Dysgwyr AB yn y brif dderbynfa

  Iau 21 Medi

  Maw 10 Hyd

  Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd

   Dydd Mawrth 10 Hydref 2023


   Mae Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd yn rhoi cyfle i siarad am iechyd meddwl yn gyffredinol, sut mae angen i ni ofalu amdano, a pha mor bwysig yw hi i siarad am bethau a chael help os ydych yn cael trafferth. Gall hefyd helpu i godi ymwybyddiaeth am gyflyrau iechyd meddwl a pha gymorth sydd ar gael.

   https://meddwl.org/event/diwrn...

   Mer 18 Hyd

   Diwrnod Rhagenwau Rhyngwladol

    Dydd Mercher 18 Hydref 2023 - Dydd Iau 19 Hydref 2023

    Gwe 20 Hyd

    Diwrnod Dangoswch y Cerdyn Coch

     Dydd Gwener 20 Hydref 2023


     Diwrnod Dangoswch y Cerdyn Coch!

     Gadewch i ni sefyll gyda'n gilydd yn erbyn gwahaniaethu, hiliaeth, ac anghydraddoldeb. Mae'n amser cael gwared â chasineb!

     #DangoswchYCerdynCochiHiliaieth #DiweddiHiliaieth #UndodMewnGwahaniaeth #gllm

     Llun 23 Hyd

     Future Options - Thinking of univeristy?

      Dydd Llun 23 Hydref 2023 - Dydd Gwener 27 Hydref 2023


      Cefnogaeth UCAS

      Beth allaf i ei wneud nesaf?

      Yn pendroni beth i'w wneud nesaf? Chwiliwch ar wefan UCAS am wybodaeth a syniadau a allai eich cynorthwyo i benderfynu pa lwybr sy'n iawn i chi - DOLEN I'R WEFAN⁠

      Gallwch archebu lle ar ddiwrnodau agored, chwilio ac archwilio llwybrau gyrfa gwahanol a gweld ydy prifysgol yn iawn i chi.

      Gwybodaeth am y Farchnad Lafur:

      Mae Gwybodaeth am y Farchnad Lafur (a elwir hefyd yn LMI) yn cynnwys gwybodaeth am dueddiadau gwaith cyfredol a thueddiadau gwaith y dyfodol.

      Mae hyn yn bwysig i chi fel dysgwyr oherwydd mi fydd yn eich helpu i gadw i fyny â'r hyn sy'n digwydd yn y farchnad lafur, ac mae gwybodaeth fel hyn yn hanfodol i unrhyw un sy'n gwneud penderfyniadau sy'n ymwneud â'u gyrfa.

      Dylech fod yn ymwybodol o:

      1. Pa gyfleoedd sydd ar gael i mi?
      2. Pa swyddi fydd ar gael yn y dyfodol?
      3. Pa sgiliau a chymwysterau sydd eu hangen arnoch?
      4. Sut i baratoi ar gyfer marchnad lafur sy'n newid o hyd.

      Mae llawer o adnoddau LMI ar wefan Gyrfa Cymru, yn cynnwys gwybodaeth am swyddi a chyngor ar sut i gysylltu eich pynciau yn y coleg a'ch gyrfa newydd.

      Ewch i'r wefan i Gyrfa Cymru - LMI i gael rhagor o fanylion.

      Gallwch hefyd alw heibio aelod o dîm Gwasanaethau i Ddysgwyr am gyngor pellach.

      Mer 01 Tach

      Movember - Mis Ymwybyddiaeth Iechyd Dynion

       Dydd Mercher 01 Tachwedd 2023 - Dydd Iau 30 Tachwedd 2023


       Isod mae amrywiaeth o wefannau sy'n ymwneud ag Iechyd Dynion. Estynnwch allan nawr.

       Ymgyrch iechyd dynion mis Tachweddd / Movember - Mis ymwybyddiaeth iechyd dynion: ymunwch â'r ymgyrch! Cliciwch ar y ddolen i gael gwybodaeth am iechyd meddwl dynion, canser y brostad a chanser y ceilliau, ac ystod o wybodaeth iechyd a lles arall.

       iCAN Gogledd Cymru - gwefan yn rhestru ystod o wasanaethau yn lleol ac yn genedlaethol i gefnogi iechyd meddwl dynion, gan gynnwys dolenni i Men's Sheds.

       Dynion ac iechyd meddwl - gwybodaeth gan y Sefydliad Iechyd Meddwl

       Dynion ac iechyd meddwl - gwybodaeth yn Gymraeg gan Meddwl

       Hunan-wiriadau canser y ceilliau - mae'n bwysig cynnal archwiliadau rheolaidd.

       Prostate cancer UK - gwybodaeth, a gwiriwr risg       Sul 12 Tach

       Wythnos Rhyng-ffydd

        Dydd Sul 12 Tachwedd 2023 - Dydd Sul 19 Tachwedd 2023

        Llun 13 Tach

        Wythnos Ymwybyddiaeth Traws

         Dydd Llun 13 Tachwedd 2023 - Dydd Sul 19 Tachwedd 2023


         Mae Diwrnod Gwelededd Trawsrywiol Rhyngwladol yn ddigwyddiad blynyddol sy'n cael ei gynnal ar Fawrth 31. Mae’n ddiwrnod sydd wedi’i neilltuo i ddathlu pobl drawsryweddol ac i godi ymwybyddiaeth o wahaniaethu a wynebir gan bobl drawsryweddol ledled y byd, yn ogystal â dathliad o'u cyfraniadau i gymdeithas.

         Adnoddau dwyieithog

         Llun 13 Tach

         Wythnos Gwrth-fwlio, (Aflonyddwch gan Gyfoedion)

          Dydd Llun 13 Tachwedd 2023 - Dydd Gwener 17 Tachwedd 2023


          Diwrnod Sanau Od - Dydd Llun 13 Tachwedd.

          Wythnos Gwrth-fwlio: thema'r DU eleni yw 'estyn allan'. Mae bwlio ac aflonyddu yn effeithio ar filiynau o fywydau a gall ein gadael yn teimlo'n anobeithiol. Ond nid oes rhaid iddo fod fel hyn. Os byddwn yn ei herio, gallwn ei newid. Ac mae'n dechrau trwy estyn allan. Yn y coleg, gartref, yn y gymuned neu ar-lein, gadewch i ni estyn allan a dangos i'n gilydd y gefnogaeth sydd ei hangen arnom. Estynnwch allan at rywun rydych yn ymddiried ynddo os oes angen i chi siarad. Estynnwch allan at rywun rydych chi'n ei adnabod sy'n cael ei fwlio neu ei aflonyddu. Estynnwch allan ac ystyried ymagwedd newydd.

          Mae aflonyddu rhwng cyfoedion yn unrhyw fath o gam-drin corfforol, rhywiol, emosiynol ac ariannol, a rheolaeth orfodol a arferir rhwng plant/pobl ifanc, ac o fewn eu perthnasoedd (agos a phersonol), cyfeillgarwch, a chysylltiadau cyfoedion ehangach. Gall gynnwys

          • gwneud sylwadau rhywiol, sylwadau, jôcs naill ai wyneb yn wyneb neu ar-lein

          • codi sgertiau neu dynnu llun o dan ddillad person heb yn wybod iddynt

          • gwneud sylwadau cas am gorff, rhyw, rhywioldeb rhywun neu edrych i achosi cywilydd, trallod neu ddychryn

          • cam-drin ar sail delwedd, megis rhannu llun neu fideo noethlymun/lled-nude heb ganiatâd y person yn y llun

          • anfon ffotograffau/fideos rhywiol, eglur neu bornograffig digroeso at rywun

          I estyn allan, cysylltwch â Thîm Lles y coleg neu unrhyw un o'r asiantaethau a rhestrir ar y dolenni uchod.

          Llun 27 Tach

          Pwer Yr Ymenydd

           Dydd Llun 27 Tachwedd 2023 - Dydd Gwener 01 Rhagfyr 2023

           Sul 03 Rhag

           Diwrnod Rhyngwladol Pobl ag Anableddau

            Dydd Sul 03 Rhagfyr 2023


            https://ymchwil.senedd.cymru/erthyglau-ymchwil/diwrnod-rhyngwladol-pobl-anabl/

            Llun 04 Rhag

            Arbed Arian

             Dydd Llun 04 Rhagfyr 2023 - Dydd Gwener 08 Rhagfyr 2023


             Cael cyngor a chymorth ariannol:

             Cyngor ar
             Bopeth​:
             darparu cyngor cyfrinachol, annibynnol am ddim ar lawer of broblemau. Mae hyn yn cynnwys budd-daliadau, dyled ac arian neu faterion cyfreithiol.

             Helpwr Arian:​ yn darparu cyngor ariannol diduedd am ddim. Gall eich helpu i gynllunio a rheoli eich cyllid a chaiff ei sefydlu gan lywodraeth y DU.

             Cael cyngor ariannol: mae gan dudalen we Dewis Cymru hon ddolenni i amrywiaeth o gyngor a chymorth ariannol

             Cymorth cyllid i fyfyrwyr yng Ngrŵp Llandrillo Menai: cliciwch yma i gael gwybod am y cymorth ariannol sydd ar gael yn y coleg

             TOTUM
             yw'r unig ostyngiad myfyriwr, prawf oedran a cherdyn bywyd campws a llwyfan a argymhellir gan Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr:

             Gofal Plant am Ddim yng Nghymru i blant 3 - 4 oed:
             cymorth ar gyfer costau gofal plant yng Nghymru

             Llun 11 Rhag

             Digwyddiadau Elusennol Undeb Myfyrwyr Traws Grŵp

              Dydd Llun 11 Rhagfyr 2023 - Dydd Gwener 15 Rhagfyr 2023

              Llun 15 Ion

              Diwrnod Crefydd y Byd

               Dydd Llun 15 Ionawr 2024


               Mae Diwrnod Crefydd y Byd yn cael ei ddathlu ar y trydydd Sul ym mis Ionawr bob blwyddyn ac mae’n ein hatgoffa o’r angen am gytgord a dealltwriaeth rhwng crefyddau a systemau ffydd.

               Adnodd Cymraeg

               Mer 17 Ion

               Wythnos Fawr Arbed Ynni

                Dydd Mercher 17 Ionawr 2024 - Dydd Mawrth 23 Ionawr 2024


                https://www.citizensadvice.org...

                Beth yw Wythnos Fawr Arbed Ynni 2024?

                Mae Wythnos Fawr Arbed Ynni 2024 yn gynllun wythnos o hyd sy’n canolbwyntio ar rymuso pobl i reoli a gwneud penderfyniadau gwybodus am eu defnydd o ynni. Mae'n rhoi cyngor ar sut i leihau gwastraff ynni, gwella inswleiddiad cartrefi, a chael cymorth ariannol ar gyfer biliau ynni.

                Sut i Gymryd Rhan yn Wythnos Fawr Arbed Ynni 2024?

                • Rhannu'r Neges: Rhannwch awgrymiadau a gwybodaeth am arbed ynni gyda ffrindiau a theulu i'w helpu nhw i arbed arian ar eu biliau ynni hefyd.
                • Cael Cymorth Ariannol: ⁠Gwiriwch a ydych chi'n gymwys ar gyfer grantiau neu raglenni cymorth ariannol y llywodraeth i helpu gyda biliau ynni, yn enwedig os ydych chi ar incwm isel.
                • Diffoddwch y goleuadau
                • Caewch y drysau i gadw'r gwres i mewn
                • Tynnwch y plwg o ddyfeisiau nad ydynt yn cael eu defnyddio
                • Diffoddwch offer sydd ar ‘standby’

                Iau 25 Ion

                Diwrnod Santes Dwynwen

                 Dydd Iau 25 Ionawr 2024


                 Dathlu Diwrnod Santes Dwynwen hefo Grŵp Llandrillo Menai

                 • Bisgedi ‘rhamantus’ - Coleg Llandrillo / Friars / Dolgellau
                 • Sesiynau Gwallt a Harddwch - Friars / Dolgellau
                 • Playlis't caneuon cariad
                 • Cariad at Gymru - ILS Dolgellau / Glynllifon
                 • Fideos gan ein Llysgennhadon ar Instagram / Twitter

                 Cliciwch yma i weld stori Santes Dwynwen

                 Sad 27 Ion

                 Diwrnod Cofio'r Holocost

                  Dydd Sadwrn 27 Ionawr 2024


                  Cynhelir Diwrnod Cofio’r Holocost (HMD) ar 27 Ionawr bob blwyddyn ac mae’n amser i gofio’r miliynau o bobl a lofruddiwyd yn ystod yr Holocost, o dan Erledigaeth y Natsïaid ac yn yr hil-laddiadau a ddilynodd yn Cambodia, Rwanda, Bosnia a Darfur.

                  Adnoddau dwyieithog

                  Iau 01 Chw

                  Amser i Siarad

                   Dydd Iau 01 Chwefror 2024


                   Ar Ddiwrnod Amser i Siarad rydym yn gofyn wrth y genedl i gael sgwrs am iechyd meddwl. Nod y diwrnod yw creu cymunedau cefnogol drwy siarad â theulu, ffrindiau neu gydweithwyr am iechyd meddwl. Mae gan bob un ohonon ni iechyd meddwl, a thrwy siarad amdano, gallwn ni helpu ein hunain ac eraill.

                   Ewch i'r dolenni canlynol am gefnogaeth :

                   https://www.timetochangewales....

                   https://www.mind.org.uk/get-in....

                   https://www.samaritans.org/?na...

                   Iau 01 Chw

                   Mis Hanes LHDT+

                    Dydd Iau 01 Chwefror 2024 - Dydd Iau 29 Chwefror 2024


                    Nod cyffredinol mis Hanes LHDT+ yw hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth er budd y cyhoedd.

                    Gwneir hyn gan:

                    • Cynyddu amlygrwydd pobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsrywiol (“LHDT+”), eu hanes, eu bywydau a'u profiadau yng nghwricwlwm a diwylliant sefydliadau addysgol a sefydliadau eraill, a'r gymuned ehangach;
                    • Codi ymwybyddiaeth a hyrwyddo addysg ar faterion sy'n effeithio ar y gymuned LHDT+;
                    • Gweithio i wneud sefydliadau addysgol a sefydliadau eraill yn fannau diogel i bob cymuned LHDT+; a
                    • Hyrwyddo lles pobl LHDT+, trwy sicrhau bod y system addysg yn cydnabod ac yn galluogi pobl LHDT+ i gyflawni eu llawn botensial, fel eu bod yn cyfrannu'n llawn at gymdeithas ac yn byw bywydau bodlon, gan felly fod o fudd i'r gymdeithas gyfan.

                    Adnodd Cymraeg

                    Iau 01 Chw

                    Diwrnod hijab

                     Dydd Iau 01 Chwefror 2024


                     Mae Diwrnod Hijab y Byd yn ddigwyddiad blynyddol sy’n annog merched o bob cefndir i brofi a deall yr hijab, gan feithrin ymwybyddiaeth a hybu goddefgarwch crefyddol.

                     https://worldhijabday.com/

                     Sad 10 Chw

                     Diwrnod Miwsig Cymru

                      Dydd Sadwrn 10 Chwefror 2024


                      P’un a ydych chi’n hoffi miwsig indi, roc, pync, ffync, gwerin, electronica, hip hop neu unrhyw beth arall, mae miwsig anhygoel yn cael ei greu yn y Gymraeg i chi ei ddarganfod. Mae’r diwrnod yn dathlu pob math o fiwsig Cymraeg.

                      Spotify Playlist

                      Rhannwch eich hoff gân Cymraeg!

                      Sul 11 Chw

                      Llun 26 Chw

                      Cynhadledd Llais y Dysgwr

                       Dydd Llun 26 Chwefror 2024