Tystysgrif NEBOSH mewn Iechyd a Diogelwch ym maes Adeiladu (Cwrs Dysgu o Bell/Ar-lein dan arweiniad tiwtor)

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Dysgu o Bell
 • Math o gwrs:
  Proffesiynol
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  N/A
 • Maes rhaglen:
  Cyfrif Dysgu Personol
  Iechyd a Diogelwch
 • Hyd:

  13 diwrnod dros 13 wythnos

 • Dwyieithog:

  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae cwrs NEBOSH - Rheoli Iechyd a Diogelwch ym maes Adeiladwaith (Prydain) yn canolbwyntio ar arferion gorau'r diwydiant o ran rheoli a defnyddio systemau rheoli diogelwch.

Mae'n addas i reolwyr, goruchwylwyr ac unrhyw un sy'n gweithio ym maes adeiladwaith. Mae'n ddelfrydol i unrhyw un sydd angen gwybodaeth eang am faterion iechyd a diogelwch ym maes adeiladwaith i allu rheoli risgiau'n effeithiol o ddydd i ddydd.

Wedi cwblhau'r cwrs NEBOSH - Rheoli Iechyd a Diogelwch ym maes Adeiladwaith (Prydain) bydd gennych y wybodaeth a'r sgiliau i:

 • Gyfiawnhau'r angen am welliannau o ran iechyd a diogelwch yn defnyddio dadleuon moesol ac ariannol
 • Cynghori ar ddyletswyddau a rheoli risgiau ym maes adeiladwaith dan Reoliadau Adeiladwaith (Cynllunio a Rheoli) 2015
 • Hyrwyddo ymddygiad a diwylliant cadarnhaol o ran iechyd a diogelwch i wella perfformiad mewn sefydliadau
 • Cydnabod unrhyw newidiadau yn y gweithle sy'n gysylltiedig ag effeithiau iechyd a diogelwch arwyddocaol a chanfod ffurf effeithiol i leihau'r effeithiau hynny
 • Datblygu systemau gwaith diogel (yn cynnwys ystyried argyfyngau nodweddiadol) a gwybod pryd i ddefnyddio systemau trwyddedu gwaith yn achos risgiau arbennig
 • Cymryd rhan mewn ymchwiliadau i ddigwyddiad
 • Cynnal asesiad risg ar safleoedd adeiladu a rheoli amrywiaeth o beryglon cyffredin, gwerthuso risgiau (ystyried trefniadau cyfredol), argymell mesurau rheoli pellach a chynllunio camau gweithredu.
 • Llunio neu gyfrannu at gynllun camau adeiladu
 • Helpu i reoli contractwyr

Bydd y cwrs yn cael ei gyflwyno o bell gan diwtor mewn dosbarth ar-lein rhithwir a bydd gofyn i'r sawl sy'n cymryd rhan ddefnyddio cyfrifiadur, gliniadur neu dabled priodol gyda chamera, seinydd a chysylltiad gwe cryf i allu gweithio ar y cwrs ar-lein.

Dyddiadau Cwrs

Dysgu o Bell

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
11/10/202209:00 Dydd Mawrth7.0013 £1,3501 / 10D0014183

Dysgu o Bell

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
12/10/202216:30 Dydd Mercher7.0013 £1,3500 / 10D0014183

Dysgu o Bell

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
31/01/202309:00 Dydd Mawrth7.0013 £1,3500 / 10D0014183

Dysgu o Bell

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
01/02/202316:30 Dydd Mercher7.0013 £1,3500 / 10D0014183

Gofynion mynediad

Nid oes gofynion mynediad ffurfiol ar gyfer y cymhwyster hwn. Fodd bynnag, mae'r dystysgrif NEBOSH hwn yn gymhwyster Lefel 3 sydd gyfwerth â Lefel A neu gymhwyster tebyg mewn colegau ym Mhrydain. Golyga hyn bod y cymhwyster yn un trwm i'w astudio a rhaid i'r dysgwyr fod yn barod i astudio ar y lefel hon.

Rhaid bod gan ddysgwyr safon addas o iaith Saesneg er mwyn medru deall ac ynganu'r cysyniadau a gynhwysir yn y maes llafur.

Bydd y cwrs yn cael ei gyflwyno o bell gan diwtor mewn dosbarth ar-lein rhithwir a bydd gofyn i'r sawl sy'n cymryd rhan ddefnyddio cyfrifiadur, gliniadur neu dabled priodol gyda chamera, seinydd a chysylltiad gwe cryf i allu gweithio ar y cwrs ar-lein.

Cyflwyniad

Cyflwynir y cwrs hwn drwy gyfrwng sesiynau addysgu a gwaith grŵp.

Asesiad

Mae'r asesiad yn arholiad gyda llyfrau agored a fydd yn seiliedig ar senario realistig a fydd yn profi yr hyn rydych chi'n ei wybod a'r hyn allwch chi ei wneud. Bydd gofyn i chi wneud cyfres o dasgau yn defnyddio'r dystiolaeth a gyflwynwyd yn y senario yn ogystal â'r wybodaeth rydych chi wedi'i ddysgu wrth astudio ac adolygu. Bydd gennych 48 awr i lawrlwytho, cwblhau a chyflwyno eich asesiad.

Bydd eich asesiad yn cael ei farcio gan arholwyr allanol a benodir gan NEBOSH. Caiff yr arholwyr hyn eu dewis am eu profiad a'u harbenigedd i sicrhau bod dysgwyr yn cael eu hasesu gan swyddogion gorau yn ein diwydiant.

Dilyniant

Diploma NEBOSH

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Cyfrif Dysgu Personol
Dysgu o Bell
Dydd Mawrth, 11/10/2022
Dysgu o Bell
Dydd Mercher, 12/10/2022
Dysgu o Bell
Dydd Mawrth, 31/01/2023
Dysgu o Bell
Dydd Mercher, 01/02/2023

Mewn cydweithrediad â'r partner
dysgu achrededig: Delyn Safety UK