Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Bangor, Llandrillo-yn-Rhos, Dolgellau
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Hyd:

  Rhan Amser - 10–12 wythnos

  1 Diwrnod yr wythnos (1 diwrnod neu prynhawn a noswaith yn ddibynnol ar y campws.)

  • Llandrillo-yn-Rhos: Dydd Llun 11:30am-5pm
  • Bangor: Dydd Mawrth 12-5pm
  • Dolgellau: Dydd Llun 4:15-6:30pm
Gwnewch gais
×

Paratoi i Addysgu

Graddau (Addysg Uwch)

Rhan Amser

Os ydych yn gwneud cais i astudio'n rhan-amser gallwch gyflwyno cais uniongyrchol i'r campws o'ch dewis.

Dolgellau
Llandrillo-yn-Rhos

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae'r modiwl hwn yn rhan o'r cwrs Tystysgrif Broffesiynol mewn Addysg/Tystysgrif Broffesiynol mewn Addysg i Raddedigion

Mae'r cwrs wedi'i gynllunio ar gyfer y rhai a allai fod yn addysgu neu'n hyfforddi (ond nad oes ganddynt gymhwyster addysgu cydnabyddedig eto) neu sydd am ddechrau gyrfa mewn addysgu. Mae'r cwrs yn addas ar gyfer y rhai sy'n dyheu am fod, neu sy'n ddarlithwyr coleg, darparwyr addysg oedolion a chymunedol, hyfforddwyr milwrol a gwasanaeth cyhoeddus, swyddogion hyfforddi ac eraill sydd â rôl addysgu neu hyfforddi.

Ni fwriadwyd y cwrs hwn ar gyfer rhai sy'n dymuno addysgu mewn ysgolion cynradd neu ysgolion uwchradd.

Ffioedd

Ewch i'r dudalen Cymorth Ariannol a Chyllid am fwy o wybodaeth.

Cewch wybodaeth fanylach yn eich cyfweliad ac yn y ddogfen dilysu rhaglen am gostau eraill sy'n gysylltiedig â'ch cwrs a'ch lleoliad/profiad gwaith (os yw hynny'n berthnasol).

Dyddiad Cychwyn

Mis Medi

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae gwybodaeth fanylach am Fodiwlau yn yr adran 'Gwybodaeth Ychwanegol yn ôl Campws/Cwrs'.

Cewch wybodaeth fanylach yn eich cyfweliad ac yn y ddogfen dilysu rhaglen am gostau eraill sy'n gysylltiedig â'ch cwrs a'ch lleoliad/profiad gwaith (os yw hynny'n berthnasol).

Gofynion mynediad

 • O leiaf cymhwyster Lefel 3 sy'n berthnasol i'r pwnc arbenigol yr ydych yn dymuno ei ddysgu
 • Dylai tiwtoriaid galwedigaethol fod â phrofiad sylweddol (o leiaf bum mlynedd yn y diwydiant)
 • Gwiriad manwl gan Y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd
 • Tystiolaeth o sgiliau llythrennedd a Rhifedd Lefel 2 neu uwch
 • Yn achos ymgeiswyr o dramor: meistrolaeth ar y Saesneg (IELTS lefel 7 neu gymhwyster cyfatebol).
 • TGAU mewn Cymraeg neu Saesneg fel iaith gyntaf, gradd C/4 neu uwch.
 • Dylai unrhyw raddau, diplomâu neu dystysgrifau fod wedi'u haddysgu a'u hasesu yn Gymraeg/Saesneg.
 • Yn achos ymgeiswyr o dramor, i gael mynediad ar Lefel 4, dylid bod yn rhugl yn y Saesneg hyd at safon IELTS 5.5 neu uwch (ni ddylai unrhyw elfen fod yn llai na 5.0)
 • Yn achos ymgeiswyr o dramor, i gael mynediad ar Lefel 5 neu uwch, dylid bod yn rhugl yn y Saesneg hyd at safon IELTS 6.0 neu uwch (ni ddylai unrhyw elfen fod yn llai na 5.5)
 • TGAU Mathemateg yn ddymunol

Mae pob lle'n amodol ar gyfweliad boddhaol.

Os nad yw eich cymwysterau yn bodloni'r gofynion mynediad a restrir ar daflen y cwrs, byddem yn parhau i'ch annog i gyflwyno cais am y cwrs sydd o ddiddordeb i chi, gan y bydd llawer o'n cyrsiau yn ystyried dysgwyr ar sail eu profiad gwaith a'u sgiliau blaenorol yn hytrach na'u cymwysterau.

Cyflwyniad

Mae'r cwrs yn cael ei gyflwyno fel a ganlyn:

 • Gwaith grŵp

 • Dysgu yn yr ystafell ddosbarth

 • Cefnogaeth Tiwtorial

 • Ymweliadau addysgol

 • MOODLE (amgylchedd dysgu rhithwir)

 • Google Classroom

 • Siaradwyr Gwadd

Cyswllt:

Gydag ymholiadau am gyrsiau penodol, cysylltwch â:

Lesley Surguy-Price (Rhaglen Arweinydd - Coleg Llandrillo): surguy1l@gllm.ac.uk

Christian Davies (Rhaglen Arweinydd - Coleg Menai): davies10c@gllm.ac.uk

Simon Evans (Rhaglen Arweinydd - Coleg Meirion-Dwyfor): simon.evans@gllm.ac.uk

Celine Rea (Gweinyddiaeth): rea1c@gllm.ac.uk

Gydag ymholiadau cyffredinol am ein cyrsiau gradd, cysylltwch â: degrees@gllm.ac.uk

Asesiad

Mae'r cwrs hwn yn cael ei asesu drwy ystod o weithgareddau sy'n medru cynnwys:

 • Asesiadau/aseiniadau ymarferol ac ysgrifenedig
 • Cyflwyniadau ac arddangosiadau
 • Portffolios o waith
 • Perfformio ac arsylwi

Dilyniant

Mae'r mwyafrif o gyrchfannau myfyrwyr naill ai wedi bod o fewn sefydliadau fel y coleg neu'r brifysgol. Mae rhai hefyd wedi sicrhau swyddi hyfforddi yn eu sefydliad. Yn ogystal, mae rhai myfyrwyr TAR wedi sicrhau swyddi ar gyrsiau israddedig yn y sector addysg uwch.

Gall myfyrwyr symud ymlaen i gwrs gradd pe dymunent. Gallant hefyd weithio i sicrhau swyddi addysgu yn y sector addysg ôl-orfodol.

Efallai y bydd rhai graddedigion hefyd eisiau symud ymlaen i addysg uwch a'r rhaglenni Meistr mewn sefydliadau addysg uwch.

 • Tystysgrif Broffesiynol mewn Addysg i Raddedigion (Addysg a Hyfforddiant Ôl-orfodol)
 • Tystysgrif Broffesiynol mewn Addysg (Addysg a Hyfforddiant Ôl-orfodol)

Gwybodaeth campws Bangor

Gwybodaeth am yr Uned

Ar y cwrs byr hwn, sy'n para 10–12 wythnos, cewch gyflwyniad i egwyddorion sylfaenol dysgu ac addysgu. Byddwch yn edrych ar swyddogaethau a chyfrifoldebau ymarferwyr yn y sector dysgu gydol oes, gan gynnwys hyrwyddo arferion da er mwyn sicrhau cyfle cyfartal i bawb.

Yn y sesiynau, cewch gyflwyniad i'r egwyddorion a'r arferion sy'n sail i'r prif ddulliau a ddefnyddir i reoli'r dysgu mewn sefyllfaoedd a chyd-destunau arferol; y defnydd a wneir o gymhorthion dysgu (gyda phwyslais ar dechnolegau dysgu); a dulliau asesu a gwerthuso.

Bydd y pynciau yr ymdrinnir â hwy'n cynnwys ymwybyddiaeth o ddysgu ac addysgu mewn sefyllfa ddwyieithog; gweld a chael profiad o ddigwyddiadau dysgu ac o'r hinsawdd dysgu; a sgiliau cyfathrebu ac arddulliau addysgu.

Gwybodaeth Modiwlau:

Lefel 4:

Paratowch i Addysgu (10 credyd, Craidd)

Bydd y modiwl hwn yn cyflwyno myfyrwyr i strategaethau addysgu a dysgu effeithiol ac yn paratoi ymgeiswyr i ddod yn athro neu'n hyfforddwr. Ei nod yw canolbwyntio ar ddeall y damcaniaethau addysgu, dysgu ac asesu sylfaenol a sut mae'r rhain yn effeithio ar gynllunio a darparu. (Addysgu gyda chynllun gwers 60%, Adlewyrchiad 40%)

Lefel 5:

Cynllunio Addysgu Dysgu ac Asesu (20 credyd, Craidd)

Nod y modiwl hwn yw archwilio'r syniadau damcaniaethol sy'n sail i gynllunio ar gyfer addysgu, dysgu ac asesu. Bydd hyn yn cynnwys ymarfer myfyriol o amgylch damcaniaethau cynllunio, addysgu, dysgu ac asesu. Bydd cyfranogwyr yn gallu cymhwyso egwyddorion damcaniaethol wrth ddylunio, cyflwyno, rheoli ac asesu digwyddiadau addysgu a dysgu. Bydd cyfranogwyr y cwrs yn gweithio ar y cyd i arddangos offeryn addysgu, dysgu ac asesu. (Rhesymeg 50%, SOL 50%)

Egwyddorion ac Ymarfer Addysgol (10 credyd, Craidd)

Nod y modiwl hwn yw datblygu sgiliau ymarfer addysgu effeithiol trwy ddarparu amrywiaeth o strategaethau addysgu a dysgu (gan gynnwys technolegau dysgu), y gellir eu defnyddio wedyn ym maes pwnc cyfranogwyr y cwrs eu hunain. Bydd cyfranogwyr yn gallu cymhwyso egwyddorion damcaniaethol i ddylunio, cyflwyno a rheoli digwyddiadau addysgu a dysgu. (Rhesymeg 40%, Addysgu Cymheiriaid 60%)

Ymarfer Myfyriol Proffesiynol 1 (20 credyd, Craidd)

Bydd y modiwl yn archwilio myfyrio fel offeryn ymarfer proffesiynol. Bydd myfyrwyr yn datblygu dealltwriaeth ar gylchred cynllun, cyflwyno, asesu, adolygu a gwerthuso i'w galluogi i ddod yn ymarferwyr hunan-fyfyriol. Cymhwysir hyn trwy roi theori ar waith trwy gyd-destun ymarferol o gynllunio, cyflwyno, asesu a myfyrio ar sesiynau addysgu. (Arsylwi 60%, Cyflwyniad 20%, Adlewyrchiad 20%)

Cyfoethogi Dysgu ac Asesu Dysgu (20 credyd, Craidd)

Nod y modiwl yw cyfoethogi sgiliau, gwybodaeth a dealltwriaeth y myfyrwyr o ddull cydweithredol a chyfunol o gynllunio a chyflawni. Mae hefyd yn archwilio ymhellach y syniadau damcaniaethol sy'n sail i gynllunio ar gyfer addysgu, dysgu ac asesu, ac yn annog myfyrwyr i fyfyrio'n feirniadol a gwerthuso amrywiaeth eang o strategaethau arloesol. (Rhesymeg 60%, Cyflwyniad Grŵp 40%)

Ymchwil Weithredu (20 Credyd, Craidd)

Nod y modiwl hwn yw annog dysgwyr i ymgymryd ag ymchwil i faes diddordeb yn y sector PcET. Bydd ymchwil o'r fath yn defnyddio fframwaith Ymchwil Weithredu ar gyfer casglu data cynradd ac eilaidd sy'n ymwneud â rhyw agwedd ar amgylchedd addysgu'r ymgeisydd ei hun. Trwy arholiad ac yna myfyrio ar arfer addysgu'r ymgeisydd ei hun, bydd y dyluniad ymchwil yn sicrhau cynhyrchu tystiolaeth i lywio myfyrio ac ymarfer. Gall y broses ymchwil weithredu fod yn gyfathrebol a chydweithredol, gan gynnwys rhannu syniadau a chael adborth beirniadol gan ddysgwyr, cyfoedion a thiwtoriaid. Bydd y broses yn cefnogi ymgeiswyr i ddod yn ddysgwyr annibynnol effeithiol gyda'r gallu i ddyfeisio strategaethau, llunio amserlenni a chyflwyno data perthnasol mewn modd proffesiynol. (Rhesymeg 70%, Cyflwyniad 30%)

Ymarfer Myfyriol Proffesiynol 2 (20 credyd, Craidd)

Mae'r modiwl hwn yn adeiladu ar y modiwl Ymarfer Myfyriol Proffesiynol 1, ac yn cefnogi dysgu proffesiynol trwy alluogi ymarferwyr addysg i fyfyrio ar eu harfer proffesiynol sy'n dod i'r amlwg. Yn y bôn, nod y modiwl yw annog y myfyrwyr i integreiddio profiad proffesiynol â datblygiadau cyfredol mewn ymchwil. Mae'r modiwl hwn hefyd yn rhoi cyfle i archwilio a dangos sut i ymgorffori llythrennedd, rhifedd a llythrennedd digidol ym maes arbenigol y myfyriwr. (Arsylwi 60%, Cyflwyniad 20%, Adlewyrchiad 20%)

Lefel 6:

Cyfoethogi Dysgu, Addysgu ac Asesu (20 Credyd, Craidd)

Nod y modiwl hwn yw annog dysgwyr i ymgymryd ag ymchwil i faes diddordeb yn y sector PCET. Bydd ymchwil o'r fath yn defnyddio fframwaith Ymchwil Weithredu ar gyfer casglu data cynradd ac eilaidd sy'n ymwneud â rhyw agwedd ar amgylchedd addysgu'r ymgeisydd ei hun. Trwy arholiad ac yna myfyrio beirniadol ar arfer addysgu'r ymgeisydd ei hun, bydd y dyluniad ymchwil yn sicrhau cynhyrchu tystiolaeth i lywio myfyrio ac ymarfer. Bydd y broses yn cefnogi ymgeiswyr i ddod yn ddysgwyr effeithiol, beirniadol, annibynnol gyda'r gallu i ddyfeisio strategaethau, llunio amserlenni a chyflwyno data perthnasol mewn modd proffesiynol. (Cyflwyniad 30%, Adroddiad 70%)

Gwybodaeth campws Dolgellau

Gwybodaeth am yr Uned

Ar y cwrs byr hwn, sy'n para 10–12 wythnos, cewch gyflwyniad i egwyddorion sylfaenol dysgu ac addysgu. Byddwch yn edrych ar swyddogaethau a chyfrifoldebau ymarferwyr yn y sector dysgu gydol oes, gan gynnwys hyrwyddo arferion da er mwyn sicrhau cyfle cyfartal i bawb.

Yn y sesiynau, cewch gyflwyniad i'r egwyddorion a'r arferion sy'n sail i'r prif ddulliau a ddefnyddir i reoli'r dysgu mewn sefyllfaoedd a chyd-destunau arferol; y defnydd a wneir o gymhorthion dysgu (gyda phwyslais ar dechnolegau dysgu); a dulliau asesu a gwerthuso.

Bydd y pynciau yr ymdrinnir â hwy'n cynnwys ymwybyddiaeth o ddysgu ac addysgu mewn sefyllfa ddwyieithog; gweld a chael profiad o ddigwyddiadau dysgu ac o'r hinsawdd dysgu; a sgiliau cyfathrebu ac arddulliau addysgu.

Gwybodaeth Modiwlau:

Lefel 4:

Paratowch i Addysgu (10 credyd, Craidd)

Bydd y modiwl hwn yn cyflwyno myfyrwyr i strategaethau addysgu a dysgu effeithiol ac yn paratoi ymgeiswyr i ddod yn athro neu'n hyfforddwr. Ei nod yw canolbwyntio ar ddeall y damcaniaethau addysgu, dysgu ac asesu sylfaenol a sut mae'r rhain yn effeithio ar gynllunio a darparu. (Addysgu gyda chynllun gwers 60%, Adlewyrchiad 40%)

Lefel 5:

Cynllunio Addysgu Dysgu ac Asesu (20 credyd, Craidd)

Nod y modiwl hwn yw archwilio'r syniadau damcaniaethol sy'n sail i gynllunio ar gyfer addysgu, dysgu ac asesu. Bydd hyn yn cynnwys ymarfer myfyriol o amgylch damcaniaethau cynllunio, addysgu, dysgu ac asesu. Bydd cyfranogwyr yn gallu cymhwyso egwyddorion damcaniaethol wrth ddylunio, cyflwyno, rheoli ac asesu digwyddiadau addysgu a dysgu. Bydd cyfranogwyr y cwrs yn gweithio ar y cyd i arddangos offeryn addysgu, dysgu ac asesu. (Rhesymeg 50%, SOL 50%)

Egwyddorion ac Ymarfer Addysgol (10 credyd, Craidd)

Nod y modiwl hwn yw datblygu sgiliau ymarfer addysgu effeithiol trwy ddarparu amrywiaeth o strategaethau addysgu a dysgu (gan gynnwys technolegau dysgu), y gellir eu defnyddio wedyn ym maes pwnc cyfranogwyr y cwrs eu hunain. Bydd cyfranogwyr yn gallu cymhwyso egwyddorion damcaniaethol i ddylunio, cyflwyno a rheoli digwyddiadau addysgu a dysgu. (Rhesymeg 40%, Addysgu Cymheiriaid 60%)

Ymarfer Myfyriol Proffesiynol 1 (20 credyd, Craidd)

Bydd y modiwl yn archwilio myfyrio fel offeryn ymarfer proffesiynol. Bydd myfyrwyr yn datblygu dealltwriaeth ar gylchred cynllun, cyflwyno, asesu, adolygu a gwerthuso i'w galluogi i ddod yn ymarferwyr hunan-fyfyriol. Cymhwysir hyn trwy roi theori ar waith trwy gyd-destun ymarferol o gynllunio, cyflwyno, asesu a myfyrio ar sesiynau addysgu. (Arsylwi 60%, Cyflwyniad 20%, Adlewyrchiad 20%)

Cyfoethogi Dysgu ac Asesu Dysgu (20 credyd, Craidd)

Nod y modiwl yw cyfoethogi sgiliau, gwybodaeth a dealltwriaeth y myfyrwyr o ddull cydweithredol a chyfunol o gynllunio a chyflawni. Mae hefyd yn archwilio ymhellach y syniadau damcaniaethol sy'n sail i gynllunio ar gyfer addysgu, dysgu ac asesu, ac yn annog myfyrwyr i fyfyrio'n feirniadol a gwerthuso amrywiaeth eang o strategaethau arloesol. (Rhesymeg 60%, Cyflwyniad Grŵp 40%)

Ymchwil Weithredu (20 Credyd, Craidd)

Nod y modiwl hwn yw annog dysgwyr i ymgymryd ag ymchwil i faes diddordeb yn y sector PcET. Bydd ymchwil o'r fath yn defnyddio fframwaith Ymchwil Weithredu ar gyfer casglu data cynradd ac eilaidd sy'n ymwneud â rhyw agwedd ar amgylchedd addysgu'r ymgeisydd ei hun. Trwy arholiad ac yna myfyrio ar arfer addysgu'r ymgeisydd ei hun, bydd y dyluniad ymchwil yn sicrhau cynhyrchu tystiolaeth i lywio myfyrio ac ymarfer. Gall y broses ymchwil weithredu fod yn gyfathrebol a chydweithredol, gan gynnwys rhannu syniadau a chael adborth beirniadol gan ddysgwyr, cyfoedion a thiwtoriaid. Bydd y broses yn cefnogi ymgeiswyr i ddod yn ddysgwyr annibynnol effeithiol gyda'r gallu i ddyfeisio strategaethau, llunio amserlenni a chyflwyno data perthnasol mewn modd proffesiynol. (Rhesymeg 70%, Cyflwyniad 30%)

Ymarfer Myfyriol Proffesiynol 2 (20 credyd, Craidd)

Mae'r modiwl hwn yn adeiladu ar y modiwl Ymarfer Myfyriol Proffesiynol 1, ac yn cefnogi dysgu proffesiynol trwy alluogi ymarferwyr addysg i fyfyrio ar eu harfer proffesiynol sy'n dod i'r amlwg. Yn y bôn, nod y modiwl yw annog y myfyrwyr i integreiddio profiad proffesiynol â datblygiadau cyfredol mewn ymchwil. Mae'r modiwl hwn hefyd yn rhoi cyfle i archwilio a dangos sut i ymgorffori llythrennedd, rhifedd a llythrennedd digidol ym maes arbenigol y myfyriwr. (Arsylwi 60%, Cyflwyniad 20%, Adlewyrchiad 20%)

Lefel 6:

Cyfoethogi Dysgu, Addysgu ac Asesu (20 Credyd, Craidd)

Nod y modiwl hwn yw annog dysgwyr i ymgymryd ag ymchwil i faes diddordeb yn y sector PCET. Bydd ymchwil o'r fath yn defnyddio fframwaith Ymchwil Weithredu ar gyfer casglu data cynradd ac eilaidd sy'n ymwneud â rhyw agwedd ar amgylchedd addysgu'r ymgeisydd ei hun. Trwy arholiad ac yna myfyrio beirniadol ar arfer addysgu'r ymgeisydd ei hun, bydd y dyluniad ymchwil yn sicrhau cynhyrchu tystiolaeth i lywio myfyrio ac ymarfer. Bydd y broses yn cefnogi ymgeiswyr i ddod yn ddysgwyr effeithiol, beirniadol, annibynnol gyda'r gallu i ddyfeisio strategaethau, llunio amserlenni a chyflwyno data perthnasol mewn modd proffesiynol. (Cyflwyniad 30%, Adroddiad 70%)

Gwybodaeth campws Llandrillo-yn-Rhos

Gwybodaeth am yr Uned

Ar y cwrs byr hwn, sy'n para 10–12 wythnos, cewch gyflwyniad i egwyddorion sylfaenol dysgu ac addysgu. Byddwch yn edrych ar swyddogaethau a chyfrifoldebau ymarferwyr yn y sector dysgu gydol oes, gan gynnwys hyrwyddo arferion da er mwyn sicrhau cyfle cyfartal i bawb.

Yn y sesiynau, cewch gyflwyniad i'r egwyddorion a'r arferion sy'n sail i'r prif ddulliau a ddefnyddir i reoli'r dysgu mewn sefyllfaoedd a chyd-destunau arferol; y defnydd a wneir o gymhorthion dysgu (gyda phwyslais ar dechnolegau dysgu); a dulliau asesu a gwerthuso.

Bydd y pynciau yr ymdrinnir â hwy'n cynnwys ymwybyddiaeth o ddysgu ac addysgu mewn sefyllfa ddwyieithog; gweld a chael profiad o ddigwyddiadau dysgu ac o'r hinsawdd dysgu; a sgiliau cyfathrebu ac arddulliau addysgu.

Gwybodaeth Modiwlau:

Lefel 4:

Paratowch i Addysgu (10 credyd, Craidd)

Bydd y modiwl hwn yn cyflwyno myfyrwyr i strategaethau addysgu a dysgu effeithiol ac yn paratoi ymgeiswyr i ddod yn athro neu'n hyfforddwr. Ei nod yw canolbwyntio ar ddeall y damcaniaethau addysgu, dysgu ac asesu sylfaenol a sut mae'r rhain yn effeithio ar gynllunio a darparu. (Addysgu gyda chynllun gwers 60%, Adlewyrchiad 40%)

Lefel 5:

Cynllunio Addysgu Dysgu ac Asesu (20 credyd, Craidd)

Nod y modiwl hwn yw archwilio'r syniadau damcaniaethol sy'n sail i gynllunio ar gyfer addysgu, dysgu ac asesu. Bydd hyn yn cynnwys ymarfer myfyriol o amgylch damcaniaethau cynllunio, addysgu, dysgu ac asesu. Bydd cyfranogwyr yn gallu cymhwyso egwyddorion damcaniaethol wrth ddylunio, cyflwyno, rheoli ac asesu digwyddiadau addysgu a dysgu. Bydd cyfranogwyr y cwrs yn gweithio ar y cyd i arddangos offeryn addysgu, dysgu ac asesu. (Rhesymeg 50%, SOL 50%)

Egwyddorion ac Ymarfer Addysgol (10 credyd, Craidd)

Nod y modiwl hwn yw datblygu sgiliau ymarfer addysgu effeithiol trwy ddarparu amrywiaeth o strategaethau addysgu a dysgu (gan gynnwys technolegau dysgu), y gellir eu defnyddio wedyn ym maes pwnc cyfranogwyr y cwrs eu hunain. Bydd cyfranogwyr yn gallu cymhwyso egwyddorion damcaniaethol i ddylunio, cyflwyno a rheoli digwyddiadau addysgu a dysgu. (Rhesymeg 40%, Addysgu Cymheiriaid 60%)

Ymarfer Myfyriol Proffesiynol 1 (20 credyd, Craidd)

Bydd y modiwl yn archwilio myfyrio fel offeryn ymarfer proffesiynol. Bydd myfyrwyr yn datblygu dealltwriaeth ar gylchred cynllun, cyflwyno, asesu, adolygu a gwerthuso i'w galluogi i ddod yn ymarferwyr hunan-fyfyriol. Cymhwysir hyn trwy roi theori ar waith trwy gyd-destun ymarferol o gynllunio, cyflwyno, asesu a myfyrio ar sesiynau addysgu. (Arsylwi 60%, Cyflwyniad 20%, Adlewyrchiad 20%)

Cyfoethogi Dysgu ac Asesu Dysgu (20 credyd, Craidd)

Nod y modiwl yw cyfoethogi sgiliau, gwybodaeth a dealltwriaeth y myfyrwyr o ddull cydweithredol a chyfunol o gynllunio a chyflawni. Mae hefyd yn archwilio ymhellach y syniadau damcaniaethol sy'n sail i gynllunio ar gyfer addysgu, dysgu ac asesu, ac yn annog myfyrwyr i fyfyrio'n feirniadol a gwerthuso amrywiaeth eang o strategaethau arloesol. (Rhesymeg 60%, Cyflwyniad Grŵp 40%)

Ymchwil Weithredu (20 Credyd, Craidd)

Nod y modiwl hwn yw annog dysgwyr i ymgymryd ag ymchwil i faes diddordeb yn y sector PcET. Bydd ymchwil o'r fath yn defnyddio fframwaith Ymchwil Weithredu ar gyfer casglu data cynradd ac eilaidd sy'n ymwneud â rhyw agwedd ar amgylchedd addysgu'r ymgeisydd ei hun. Trwy arholiad ac yna myfyrio ar arfer addysgu'r ymgeisydd ei hun, bydd y dyluniad ymchwil yn sicrhau cynhyrchu tystiolaeth i lywio myfyrio ac ymarfer. Gall y broses ymchwil weithredu fod yn gyfathrebol a chydweithredol, gan gynnwys rhannu syniadau a chael adborth beirniadol gan ddysgwyr, cyfoedion a thiwtoriaid. Bydd y broses yn cefnogi ymgeiswyr i ddod yn ddysgwyr annibynnol effeithiol gyda'r gallu i ddyfeisio strategaethau, llunio amserlenni a chyflwyno data perthnasol mewn modd proffesiynol. (Rhesymeg 70%, Cyflwyniad 30%)

Ymarfer Myfyriol Proffesiynol 2 (20 credyd, Craidd)

Mae'r modiwl hwn yn adeiladu ar y modiwl Ymarfer Myfyriol Proffesiynol 1, ac yn cefnogi dysgu proffesiynol trwy alluogi ymarferwyr addysg i fyfyrio ar eu harfer proffesiynol sy'n dod i'r amlwg. Yn y bôn, nod y modiwl yw annog y myfyrwyr i integreiddio profiad proffesiynol â datblygiadau cyfredol mewn ymchwil. Mae'r modiwl hwn hefyd yn rhoi cyfle i archwilio a dangos sut i ymgorffori llythrennedd, rhifedd a llythrennedd digidol ym maes arbenigol y myfyriwr. (Arsylwi 60%, Cyflwyniad 20%, Adlewyrchiad 20%)

Lefel 6:

Cyfoethogi Dysgu, Addysgu ac Asesu (20 Credyd, Craidd)

Nod y modiwl hwn yw annog dysgwyr i ymgymryd ag ymchwil i faes diddordeb yn y sector PCET. Bydd ymchwil o'r fath yn defnyddio fframwaith Ymchwil Weithredu ar gyfer casglu data cynradd ac eilaidd sy'n ymwneud â rhyw agwedd ar amgylchedd addysgu'r ymgeisydd ei hun. Trwy arholiad ac yna myfyrio beirniadol ar arfer addysgu'r ymgeisydd ei hun, bydd y dyluniad ymchwil yn sicrhau cynhyrchu tystiolaeth i lywio myfyrio ac ymarfer. Bydd y broses yn cefnogi ymgeiswyr i ddod yn ddysgwyr effeithiol, beirniadol, annibynnol gyda'r gallu i ddyfeisio strategaethau, llunio amserlenni a chyflwyno data perthnasol mewn modd proffesiynol. (Cyflwyniad 30%, Adroddiad 70%)

Gwybodaeth campws Llangefni

Gwybodaeth am yr Uned

Ar y cwrs byr hwn, sy'n para 10–12 wythnos, cewch gyflwyniad i egwyddorion sylfaenol dysgu ac addysgu. Byddwch yn edrych ar swyddogaethau a chyfrifoldebau ymarferwyr yn y sector dysgu gydol oes, gan gynnwys hyrwyddo arferion da er mwyn sicrhau cyfle cyfartal i bawb.

Yn y sesiynau, cewch gyflwyniad i'r egwyddorion a'r arferion sy'n sail i'r prif ddulliau a ddefnyddir i reoli'r dysgu mewn sefyllfaoedd a chyd-destunau arferol; y defnydd a wneir o gymhorthion dysgu (gyda phwyslais ar dechnolegau dysgu); a dulliau asesu a gwerthuso.

Bydd y pynciau yr ymdrinnir â hwy'n cynnwys ymwybyddiaeth o ddysgu ac addysgu mewn sefyllfa ddwyieithog; gweld a chael profiad o ddigwyddiadau dysgu ac o'r hinsawdd dysgu; a sgiliau cyfathrebu ac arddulliau addysgu.

Gwybodaeth Modiwlau:

Lefel 4:

Paratowch i Addysgu (10 credyd, Craidd)

Bydd y modiwl hwn yn cyflwyno myfyrwyr i strategaethau addysgu a dysgu effeithiol ac yn paratoi ymgeiswyr i ddod yn athro neu'n hyfforddwr. Ei nod yw canolbwyntio ar ddeall y damcaniaethau addysgu, dysgu ac asesu sylfaenol a sut mae'r rhain yn effeithio ar gynllunio a darparu. (Addysgu gyda chynllun gwers 60%, Adlewyrchiad 40%)

Lefel 5:

Cynllunio Addysgu Dysgu ac Asesu (20 credyd, Craidd)

Nod y modiwl hwn yw archwilio'r syniadau damcaniaethol sy'n sail i gynllunio ar gyfer addysgu, dysgu ac asesu. Bydd hyn yn cynnwys ymarfer myfyriol o amgylch damcaniaethau cynllunio, addysgu, dysgu ac asesu. Bydd cyfranogwyr yn gallu cymhwyso egwyddorion damcaniaethol wrth ddylunio, cyflwyno, rheoli ac asesu digwyddiadau addysgu a dysgu. Bydd cyfranogwyr y cwrs yn gweithio ar y cyd i arddangos offeryn addysgu, dysgu ac asesu. (Rhesymeg 50%, SOL 50%)

Egwyddorion ac Ymarfer Addysgol (10 credyd, Craidd)

Nod y modiwl hwn yw datblygu sgiliau ymarfer addysgu effeithiol trwy ddarparu amrywiaeth o strategaethau addysgu a dysgu (gan gynnwys technolegau dysgu), y gellir eu defnyddio wedyn ym maes pwnc cyfranogwyr y cwrs eu hunain. Bydd cyfranogwyr yn gallu cymhwyso egwyddorion damcaniaethol i ddylunio, cyflwyno a rheoli digwyddiadau addysgu a dysgu. (Rhesymeg 40%, Addysgu Cymheiriaid 60%)

Ymarfer Myfyriol Proffesiynol 1 (20 credyd, Craidd)

Bydd y modiwl yn archwilio myfyrio fel offeryn ymarfer proffesiynol. Bydd myfyrwyr yn datblygu dealltwriaeth ar gylchred cynllun, cyflwyno, asesu, adolygu a gwerthuso i'w galluogi i ddod yn ymarferwyr hunan-fyfyriol. Cymhwysir hyn trwy roi theori ar waith trwy gyd-destun ymarferol o gynllunio, cyflwyno, asesu a myfyrio ar sesiynau addysgu. (Arsylwi 60%, Cyflwyniad 20%, Adlewyrchiad 20%)

Cyfoethogi Dysgu ac Asesu Dysgu (20 credyd, Craidd)

Nod y modiwl yw cyfoethogi sgiliau, gwybodaeth a dealltwriaeth y myfyrwyr o ddull cydweithredol a chyfunol o gynllunio a chyflawni. Mae hefyd yn archwilio ymhellach y syniadau damcaniaethol sy'n sail i gynllunio ar gyfer addysgu, dysgu ac asesu, ac yn annog myfyrwyr i fyfyrio'n feirniadol a gwerthuso amrywiaeth eang o strategaethau arloesol. (Rhesymeg 60%, Cyflwyniad Grŵp 40%)

Ymchwil Weithredu (20 Credyd, Craidd)

Nod y modiwl hwn yw annog dysgwyr i ymgymryd ag ymchwil i faes diddordeb yn y sector PcET. Bydd ymchwil o'r fath yn defnyddio fframwaith Ymchwil Weithredu ar gyfer casglu data cynradd ac eilaidd sy'n ymwneud â rhyw agwedd ar amgylchedd addysgu'r ymgeisydd ei hun. Trwy arholiad ac yna myfyrio ar arfer addysgu'r ymgeisydd ei hun, bydd y dyluniad ymchwil yn sicrhau cynhyrchu tystiolaeth i lywio myfyrio ac ymarfer. Gall y broses ymchwil weithredu fod yn gyfathrebol a chydweithredol, gan gynnwys rhannu syniadau a chael adborth beirniadol gan ddysgwyr, cyfoedion a thiwtoriaid. Bydd y broses yn cefnogi ymgeiswyr i ddod yn ddysgwyr annibynnol effeithiol gyda'r gallu i ddyfeisio strategaethau, llunio amserlenni a chyflwyno data perthnasol mewn modd proffesiynol. (Rhesymeg 70%, Cyflwyniad 30%)

Ymarfer Myfyriol Proffesiynol 2 (20 credyd, Craidd)

Mae'r modiwl hwn yn adeiladu ar y modiwl Ymarfer Myfyriol Proffesiynol 1, ac yn cefnogi dysgu proffesiynol trwy alluogi ymarferwyr addysg i fyfyrio ar eu harfer proffesiynol sy'n dod i'r amlwg. Yn y bôn, nod y modiwl yw annog y myfyrwyr i integreiddio profiad proffesiynol â datblygiadau cyfredol mewn ymchwil. Mae'r modiwl hwn hefyd yn rhoi cyfle i archwilio a dangos sut i ymgorffori llythrennedd, rhifedd a llythrennedd digidol ym maes arbenigol y myfyriwr. (Arsylwi 60%, Cyflwyniad 20%, Adlewyrchiad 20%)

Lefel 6:

Cyfoethogi Dysgu, Addysgu ac Asesu (20 Credyd, Craidd)

Nod y modiwl hwn yw annog dysgwyr i ymgymryd ag ymchwil i faes diddordeb yn y sector PCET. Bydd ymchwil o'r fath yn defnyddio fframwaith Ymchwil Weithredu ar gyfer casglu data cynradd ac eilaidd sy'n ymwneud â rhyw agwedd ar amgylchedd addysgu'r ymgeisydd ei hun. Trwy arholiad ac yna myfyrio beirniadol ar arfer addysgu'r ymgeisydd ei hun, bydd y dyluniad ymchwil yn sicrhau cynhyrchu tystiolaeth i lywio myfyrio ac ymarfer. Bydd y broses yn cefnogi ymgeiswyr i ddod yn ddysgwyr effeithiol, beirniadol, annibynnol gyda'r gallu i ddyfeisio strategaethau, llunio amserlenni a chyflwyno data perthnasol mewn modd proffesiynol. (Cyflwyniad 30%, Adroddiad 70%)

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Graddau (Addysg Uwch)

Lefel: 4-6

Maes rhaglen:

 • Hyfforddiant Athrawon

Sefydliad dyfarnu: Prifysgol Bangor

Dwyieithog:

Mae'r rhaglen yma ar gael yn ddwyieithog yn y campws/campysau canlynol:

 • Bangor
 • Dolgellau

Hyfforddiant Athrawon

Darlithydd yn arwain dosbarth

Sefydliad dyfarnu