TGAU Mathemateg (Rhifedd)

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Abergele, Bangor, Llandrillo-yn-Rhos, Y Rhyl, Ar-lein
 • Math o gwrs:
  Rhan amser
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  2
 • Maes rhaglen:
  TGAU
 • Hyd:

  30 wythnos, 3 awr yr wythnos

Disgrifiad o'r Cwrs

Bydd llawer o brifysgolion a chyflogwyr yn disgwyl i chi gael TGAU gradd C neu uwch mewn Mathemateg - Rhifedd. Os na chawsoch y cymhwyster hwn yn yr ysgol, bydd Grŵp Llandrillo Menai'n rhoi cyfle i chi wella'ch gradd er mwyn i chi allu mynd ymlaen i ddilyn rhaglen addysg bellach neu addysg uwch addas neu i swydd.

Neu mae'n bosibl eich bod am astudio Rhifedd am eich bod yn mwynhau dysgu ac wrth eich bodd gyda'r pwnc? Bydd croeso i chi ar ein cwrs!

Beth yw'r gwahaniaeth rhwng TGAU Mathemateg - Rhifedd a TGAU Mathemateg?

Bydd TGAU Mathemateg - Rhifedd yn asesu'r fathemateg y bydd arnoch chi angen ei defnyddio mewn bywyd bob dydd ac yn y byd gwaith

Bydd TGAU Mathemateg yn ymestyn i'r agweddau mathemateg sy'n ofynnol i fynd ymlaen i astudiaethau mathemategol, gwyddonol neu dechnegol pellach.

At bwy mae'r cwrs wedi'i anelu?

Unrhyw un â diddordeb mewn cael cymhwyster TGAU neu'n dymuno gwella'u gradd flaenorol yn y pwnc.

Meysydd Allweddol y byddwch yn eu hastudio:

Edrychir ar nifer o feysydd yn ystod y cwrs, gyda'r cyfan yn cael eu hastudio mewn cyd-destun bywyd bob dydd. Bydd hyn yn cynnwys:

 • Rhifau (e.e. Canrannau, cymarebau a chyfrannedd, biliau aelwyd a Threth Incwm
 • Ystadegau (e.e. Siartiau, Graffiau, Cyfartaleddau a rhagor)
 • Siapiau (e.e. Arwynebedd, Cyfaint, Unedau, Pythagoras a thrigonometreg sylfaenol)
 • Algebra (e.e. Sut i ddefnyddio fformiwlâu a hafaliadau

Gofynion mynediad

Nid oes gofynion mynediad ar gyfer y cwrs hwn, ond argymhellir dealltwriaeth dda ynghylch mathemateg sylfaenol.

Os nad ydych chi wedi sefyll yr arholiad o'r blaen, neu wedi'i sefyll ers talwm, bydd eich tiwtor yn cael sgwrs gyda chi i benderfynu a yw'r cwrs hwn yr un cywir ar eich cyfer chi.

Os ydych chi'n dymuno astudio'r cwrs hwn ar-lein, mae'r dechnoleg ganlynol yn ofynnol:

 • Gliniadur/ Cyfrifiadur Personol / Dyfais tabled

 • Cysylltiad band eang sefydlog

Cyflwyniad

 • Cynigir cyrsiau wyneb yn wyneb ac ar-lein

 • Trafodaethau

 • Ymchwilio’n annibynnol

 • Gwaith grŵp

 • Gosodir gwaith cartref yn rheolaidd

Asesiad

Dau arholiad ysgrifenedig (un gyda chyfrifiannell ac un heb gyfrifiannell)

Dilyniant

Gallech ddewis un o blith amryw o gyrsiau gwahanol sydd ar gael yng Ngrŵp Llandrillo Menai.

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Gallwch wneud cais am lawer o gyrsiau yn uniongyrchol trwy'r wefan, neu lawrlwytho ffurflen gofrestru.
Cliciwch yma am wybodaeth ar sut i wneud cais.