Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Y Rhyl, Llandrillo-yn-Rhos
 • Math o gwrs:
  Rhan amser
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  2
 • Maes Rhaglenni:
  TGAU
 • Hyd:

  30 wythnos, 3 awr yr wythnos

 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae TGAU Bioleg yn cynnig y cyfle i chi astudio gwyddor bywyd o organebau un gellog i ecosystemau byd-eang.

At bwy mae'r cwrs wedi'i anelu?

Unrhyw un â diddordeb mewn cael cymhwyster TGAU neu'n dymuno gwella'u gradd flaenorol yn y pwnc.

Meysydd Allweddol y byddwch yn eu hastudio:

Mae’r cwrs yn cynnwys yr unedau a ganlyn:

Uned 1: CELLOEDD, SYSTEMAU ORGANAU ac ECOSYSTEMAU

Mae'r meysydd a astudir yn cynnwys: ensymau, y system gylchrediad, y system resbiradol, ffotosynthesis, cadwynau bwyd a gweoedd bwyd.

Arholiad ysgrifenedig: Cymysgedd o gwestiynau atebion byr, cwestiynau wedi'u strwythuro, ysgrifennu estynedig a chwestiynau ymateb i ddata, gyda rhai mewn cyd-destun ymarferol.

Uned 2: AMRYWIAD, HOMEOSTASIS a MICRO-ORGANEBAU

Mae'r meysydd a astudir yn cynnwys: y system arennol, y system nerfol, micro-bioleg a'r system imiwnedd.

Arholiad ysgrifenedig: Cymysgedd o gwestiynau atebion byr, cwestiynau wedi'u strwythuro, ysgrifennu estynedig a chwestiynau ymateb i ddata, gyda rhai mewn cyd-destun ymarferol.

Uned 3: ASESIAD YMARFEROL

Asesiad ymarferol a gynhelir yn y coleg.

Gofynion mynediad

Nid oes gofynion mynediad ar gyfer y cwrs hwn, ond argymhellir dealltwriaeth dda ynghylch cysyniadau gwyddoniaeth sylfaenol.

Os nad ydych chi wedi sefyll yr arholiad o'r blaen, neu wedi'i sefyll ers talwm, bydd eich tiwtor yn cael sgwrs gyda chi i benderfynu a yw'r cwrs hwn yr un cywir ar eich cyfer chi.

Cyflwyniad

 • Addysgu wyneb yn wyneb

 • Trafodaethau

 • Gwaith grŵp

 • Gosodir gwaith cartref yn rheolaidd

Asesiad

Dau arholiad ysgrifenedig ac asesiad ymarferol.

Dilyniant

Gallech ddewis un o blith amryw o gyrsiau gwahanol sydd ar gael yng Ngrŵp Llandrillo Menai.

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Gallwch wneud cais am lawer o gyrsiau yn uniongyrchol trwy'r wefan, neu lawrlwytho ffurflen gofrestru.
Cliciwch yma am wybodaeth ar sut i wneud cais.