Gweithdy ar Ddylunio Adnoddau Dwyieithog

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Community Location
 • Math o gwrs:
  Sgiliaith
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  N/A
 • Maes Rhaglenni:
  Specialist / Other
 • Hyd:

  Cwrs tair awr

 • Dwyieithog:

  Cyflwynir y cwrs hwn yn ddwyieithog

Disgrifiad o'r Cwrs

Pwrpas y cwrs hwn yw adnabod cyfleoedd a darparu cefnogaeth i ymarferwyr gynhyrchu adnoddau dwyieithog.

Cysylltwch â Sgiliaith, neu cwblhewch y ffurflen 'Datgan diddordeb yn y cwrs hyfforddiant hwn', ar gyfer cyrsiau agored sydd ar y gweill.

Gellir cyflwyno'r cwrs hwn i goleg neu sefydliad dysgu'n seiliedig ar waith, neu ei deilwra i faes pwnc penodol. Cysylltwch â Sgiliaith i drafod ymhellach.

Gofynion mynediad

Mae'r cwrs hwn wedi'i anelu at diwtoriaid ac aseswyr sy'n dysgu grwpiau dwyieithog neu sy'n gweithio gydag unigolion dwyieithog. Mae'n addas ar gyfer siaradwyr Cymraeg a di-Gymraeg.

Cyflwyniad

Bydd pob dysgwr sy'n ymgymryd â'r cwrs yn:

 • Cael eu cyflwyno i wefannau, apiau ac adnoddau defnyddiol ar-lein eraill i gynorthwyo ymarferwyr a dysgwyr i ddefnyddio'r Gymraeg;
 • Trafod dyluniad adnoddau dwyieithog gan gynnwys enghreifftiau o arfer da ac arfer i'w osgoi;
 • Cael cefnogaeth i greu adnoddau dysgu a thermau allweddol dwyieithog sy'n benodol i'w maes pwnc.

Asesiad

Ddim yn berthnasol.

Dilyniant

Nod Rhaglen Datblygu Staff Cenedlaethol Sgiliaith yw darparu hyfforddiant a rhaglen mentora arloesol i staff yn y sectorau addysg bellach a phrentisiaethau. Bwriad hynny yw cefnogi ymarferwyr i gynnig darpariaeth Gymraeg a dwyieithog i ddysgwyr a phrentisiaid.

Mae Rhaglen Hyfforddiant Datblygu Staff Sgiliaith yn cynnig amrywiaeth eang o gyfleoedd hyfforddiant i gefnogi dilyniant sgiliau dwyieithog ymarferwyr, a chynigia Cynllun Fentora Staff Sgiliaith gefnogaeth i ymarferwyr mewn sefyllfaoedd dysgu go iawn i fewnosod y Gymraeg/dwyieithrwydd yn y dosbarth neu yn y gweithle.

Ceir cyfleoedd hyfforddiant Sgiliaith sy’n addas i bawb yn y sector, beth bynnag eu sgiliau Cymraeg neu brofiad blaenorol.

Ariennir darpariaeth Sgiliaith ar gyfer staff addysg bellach a phrentisiaethau gan Y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Porwch ein holl gyrsiau yma.

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Cyrsiau Sgiliaith