Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Lefel AS/A Bioleg (Rhan-amser)

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llangefni
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Hyd:

  1-2 flynedd

Cofrestrwch
×

Lefel AS/A Bioleg (Rhan-amser)

Cyrsiau Rhan-amser

Dewch i gysylltiad am ragor o wybodaeth am sut i wneud cais am y cwrs hwn.

Wyt ti'n gwneud cais am fwy nag un pwnc Safon Uwch? Gelli di wneud cais o'r dudalen hon a bydd cyfle i ti ychwanegu pynciau Safon Uwch eraill ar ddiwedd y broses ymgeisio.

Disgrifiad o'r Cwrs

Hoffech chi ddatblygu'ch sgiliau gwyddonol ar lefel uwch? Ar y cwrs hwn, cewch wella'ch dealltwriaeth o fioleg, drwy astudio theori a thrwy wneud gwaith ymarferol. Mae'n baratoad da ar gyfer Addysg Uwch, a gall arwain at yrfa mewn meysydd gwyddonol neu mewn meysydd sy'n ymwneud ag iechyd.

Os ydych yn fyfyriwr ymroddedig, ac os cawsoch raddau da yn eich TGAU Bioleg/Gwyddoniaeth, mae'r cwrs hwn yn addas i chi. Bydd yn meithrin eich diddordeb yn y pwnc a'i gymwysiadau ehangach, gan eich galluogi i ragori.

Gofynion mynediad

I gael lle ar y cwrs hwn byddwch angen:

 • 6 TGAU gradd C neu uwch, yn cynnwys Saesneg neu Gymraeg Iaith Gyntaf
 • TGAU gradd BB mewn Gwyddoniaeth (Dwyradd) neu TGAU gradd B mewn Bioleg. TGAU gradd C mewn Mathemateg (Haen Uwch) neu TGAU gradd B mewn Rhifedd (Uwch/Canolradd)

Mae'r broses ymgeisio'n cynnwys cyfweliad fydd yn rhoi cyfle i chi drafod y cwrs.

Mae dilyniant i Lefel A yn ddibynnol ar eich perfformiad yn eich arholiadau AS.

Cyflwyniad

Cyflwynir y cwrs fel a ganlyn:

 • Gwaith grŵp
 • Dysgu yn y dosbarth
 • Cefnogaeth tiwtor
 • Ymweliadau addysgol
 • MOODLE (amgylchedd dysgu rhithiol)

Asesiad

Ar y cwrs hwn, cewch eich asesu drwy gyfrwng arholiadau a llyfr gwaith labordy y byddwch yn ei gwblhau yn ystod dwy flynedd y cwrs.

I gael manylion llawn, gweler yr adran Gwybodaeth ychwanegol yn ôl campws/cwrs.

Dilyniant

Beth bynnag a gewch, Lefel A lawn neu Lefel AS, bydd gennych gymhwyster ychwanegol a fydd o gymorth i chi fynd yn eich blaen. Byddwch yn ennill pwyntiau UCAS a gallwch wneud cais am le ar amrywiaeth o gyrsiau Addysg Uwch mewn sawl sefydliad, gan gynnwys Grŵp Llandrillo Menai.

Os dewiswch barhau i astudio yn y maes hwn, gallech wneud cais i ddilyn cwrs prifysgol mewn gwyddoniaeth fiolegol, biocemeg, microbioleg, biotechnoleg, ecoleg, meddygaeth, deintyddiaeth, nyrsio neu seicotherapi. Wedyn, gallech gael gyrfa yn y diwydiant perthnasol. Bydd eich astudiaethau ar y cwrs Lefel A yn help i chi ddewis yn ddoeth o'r dewisiadau sydd ar gael.

Gwybodaeth campws Bangor

UNED 1 (AS) BIOCEMEG SYLFAENOL A THREFNIADAETH CELLOEDD (Arholiad ysgrifenedig: 1 awr 30 munud - 20% o'r cymhwyster)

Mae'r uned hon yn cynnwys y pynciau a ganlyn:

 • Mae elfennau cemegol yn cael eu huno i ffurfio cyfansoddion biolegol
 • Adeiledd a threfniadaeth celloedd
 • Cellbilenni a chludiant
 • Mae adweithiau biolegol yn cael eu rheoleiddio gan ensymau
 • Asidau niwclëig a'u swyddogaeth
 • Mae gwybodaeth enetig yn cael ei throsglwyddo i epilgelloedd

UNED 2 (AS) BIOAMRYWIATH A FFISIOLEG SYSTEMAU'R CORFF (Arholiad ysgrifenedig: 1 awr a 30 munud - 20% o'r cymhwyster)

Mae'r uned hon yn cynnwys y pynciau a ganlyn:

 • Mae pob organeb yn perthyn i'w gilydd drwy eu hanes esblygiadol
 • Addasiadau ar gyfer cyfnewid nwyon
 • Addasiadau ar gyfer cludiant
 • Addasiadau ar gyfer maeth

UNED 3 (A2) EGNI, HOMEOSTASIS A'R AMGYLCHEDD (Arholiad ysgrifenedig: 2 awr - 25% o'r cymhwyster)

Mae'r uned hon yn cynnwys y pynciau a ganlyn:

 • Pwysigrwydd ATP
 • Mae ffotosynthesis yn defnyddio egni golau i syntheseiddio moleciwlau organig
 • Mae resbiradaeth yn rhyddhau egni cemegol mewn prosesau biolegol
 • Microbioleg
 • Maint poblogaethau ac ecosystemau
 • Effaith dyn ar yr amgylchedd
 • Homeostasis a'r aren
 • Y system nerfol

UNED 4/5 (A2) AMRYWIAD, ETIFEDDIAD AC OPSIYNAU (Arholiad ysgrifenedig: 2 awr - 25% o'r cymhwyster)

Mae'r uned hon yn cynnwys y pynciau a ganlyn:

 • Atgenhedlu rhywiol mewn bodau dynol
 • Atgenhedlu rhywiol mewn planhigion
 • Etifeddiad
 • Amrywiad ac esblygiad
 • Cymwysiadau atgenhedliad a geneteg

Dewis un opsiwn o bedwar:

A. Imiwnoleg a Chlefydau

B. Anatomi Cyhyrysgerbydol Dynol

C. Niwrobioleg ac Ymddygiad

D. Gwyddor Bwyd

UNEDAU DEWISOL - arholir gyda gwaith uned 4. ARHOLIAD YMARFEROL ar lefel A2 yn unig. 10% o'r cymhwyster. LLYFR LABORDY i'w gwblhau drwy gydol y flwyddyn AS a'r flwyddyn A2.

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Cyrsiau Rhan-amser

Lefel: 3

Maes rhaglen:

 • Lefel AS/A

Dwyieithog:

n/a

Lefel AS/A