Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Y Rhyl
 • Math o gwrs:
  Llawn Amser (Addysg Bellach)
 • Dull astudio:
  Llawn Amser
 • Lefel:
  3
 • Maes rhaglen:
  Lefel AS/A
 • Hyd:

  2 flynedd. Blwyddyn 1 Tystysgrif. Blwyddyn 2 - Diploma.

Noder: Rydym yn argymell bod gennych liniadur neu lyfr Chrome y gallwch ei ddefnyddio i gwblhau gwaith yn ddigidol yn eich cartref. Mae gennym Gronfa Cynhwysiant Digidol TG bwrpasol i gefnogi'r dysgwyr hynny nad oes ganddynt ddyfais ddigidol ac sy'n methu â phrynu un.

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae'r cwrs yn canolbwyntio ar gynnal iechyd ac atal a thrin clefydau. Yn ogystal â dysgu am elfennau sylfaenol Bioleg, Systemau Biolegol, Iechyd dynol a Chlefydau , mae'r cymhwyster yn trafod iechyd, ffisioleg, ffarmacoleg, mesuriadau ffisiolegol, profi clinigol ac ymchwil feddygol.

Cefnogi'r dysgwr i fynd ymlaen i addysg uwch neu waith; ar gyfer dysgwyr sydd â diddordeb gwirioneddol mewn gwyddoniaeth ac sydd eisiau datblygu eu sgiliau rhyngbersonol ac ymarferol; perffaith ar gyfer dysgwyr sydd eisiau dilyn gyrfa ym maes iechyd neu faes sy'n gysylltiedig â Gwyddoniaeth.

Gofynion mynediad

TGAU Gwyddoniaeth (dwyradd) gradd CC neu uwch neu wyddoniaeth ar wahân gradd C neu uwch yn ogystal â Saesneg a Mathemateg neu Rhifedd gradd C neu uwch.

Fel rhan o'r broses ymgeisio, bydd gofyn i chi ddod i gyfweliad ble cewch gyfle i drafod y cwrs.

Mae dilyniant i'r Diploma yn seiliedig ar eich perfformiad wrth astudio ar gyfer y Dystysgrif.

Cyflwyniad

Cyflwynir y cwrs fel a ganlyn:

 • Gwaith grŵp

 • Dysgu yn y dosbarth a gwaith yn y labordy

 • Cefnogaeth tiwtor

 • Ymweliadau addysgol

 • Google classroom (amgylchedd dysgu rhithwir)

Bydd eich rhaglen yn cynnwys cyfuniad o'r canlynol:

 • Cymwysterau Sgiliau Hanfodol (CSH) a/neu

 • Ail-sefyll TGAU a/neu

 • Bagloriaeth Cymru

Bydd eich rhaglen yn cynnwys cyfuniad o:

 • Cymwysterau Sgiliau Hanfodol a/neu
 • Ailsefyll TGAU a/neu
 • Bagloriaeth Cymru
Bagloriaeth Cymru

Mae Bagloriaeth Cymru'n gymhwyster gwerthfawr a astudir yn aml ochr yn ochr â chwrs llawn amser.

Caiff y cymhwyster, sy'n werth hyd at 120 pwynt UCAS, ei raddio A*–E a bydd yn rhoi i chi sgiliau personol a sgiliau busnes trosglwyddadwy. Mae prifysgolion a chyflogwyr yn ei ystyried yn gymhwyster gwerthfawr.

Yn rhan o'r cymhwyster, byddwch yn dysgu am Ddinasyddiaeth Fyd-eang, Mentergarwch a Chyflogadwyedd, yn cymryd rhan mewn gweithgareddau ymgysylltu â'r gymuned ac yn mynd ar brofiad gwaith.

Sgiliau Hanfodol

Gall hyn gynnwys cyfuniad o Gymhwyso Rhif, Cyfathrebu, Llythrennedd Digidol a Sgiliau Cyflogadwyedd Hanfodol.

Ailsefyll TGAU

Gall hyn gynnwys TGAU Rhifedd/Mathemateg a/neu Gymraeg/Saesneg.

Asesiad

Mae'r cwrs yn gyfuniad o dasgau a gaiff eu hasesu yn fewnol ac yn allanol, mae'r rhain yn cyfrif am 60% o'r cwrs. Mae dwy arholiad yn cyfrif am weddill y cwrs. Dylid nodi, er mwyn cyflawni graddau A*-C mae angen ennill nifer penodol o farciau.

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?