Lefel AS/A Iaith a Llenyddiaeth Saesneg (Rhan-amser)

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Bangor
 • Math o gwrs:
  Rhan amser
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  3
 • Maes Rhaglenni:
  Lefel AS/A
 • Hyd:

  1-2 flynedd

 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Oes gennych chi ddiddordeb mewn pwrpas iaith a'i natur? Hoffech chi ddatblygu sgiliau gwerthfawrogi llenyddiaeth a dadansoddi beirniadol? Mae'r cwrs hwn yn ymdrin ag amrywiaeth o bynciau Iaith a Llenyddiaeth Saesneg, sy'n darparu dilyniant naturiol o lefel TGAU. Mae'r cwrs yn rhoi cyfle i chi ystyried sut mae agweddau a gwerthoedd yn cael eu creu a'u cyfleu ar lafar ac yn ysgrifenedig.

Bydd y cwrs yn eich galluogi i ddatblygu eich sgiliau ysgrifennu yn ogystal ag astudio drama, barddoniaeth a thestunau rhyddiaith o bersbectif ieithyddol a llenyddol. Mae'r ail flwyddyn yn adeiladu ar ac yn ehangu eich astudiaethau, gan alluogi gwerthfawrogiad o arwyddocâd diwylliannol y byd llenyddol modern a chlasurol.

Gofynion mynediad

I gael lle ar y cwrs hwn byddwch angen:

 • 6 TGAU gradd C neu uwch, yn cynnwys Saesneg neu Gymraeg Iaith Gyntaf
 • TGAU gradd B mewn Saesneg Iaith Gyntaf a Llenyddiaeth Saesneg

Mae'r broses ymgeisio'n cynnwys cyfweliad fydd yn rhoi cyfle i chi drafod y cwrs.

Mae dilyniant i Lefel A yn ddibynnol ar eich perfformiad yn eich arholiadau AS.

Cyflwyniad

Cyflwynir y cwrs drwy gyfuniad o'r canlynol:

 • Dysgu yn y dosbarth
 • Trafodaethau
 • Darllen ac ysgrifennu dadansoddol
 • Ymchwilio'n annibynnol
 • Gwaith grŵp
 • Dadleuon

Asesiad

Mae'r cwrs yn cael ei asesu fel a ganlyn:

 • Cynhelir arholiadau allanol ym mis Mehefin bob blwyddyn
 • Gwaith cwrs yn LL2 a LL3

Dilyniant

Os ydych chi'n cyflawni Lefel A lawn neu Lefel AS, bydd gennych gymhwyster gwerthfawr a fydd o gymorth i chi ddatblygu.

Byddwch yn ennill pwyntiau UCAS a gallwch wneud cais am amrywiaeth o gyrsiau Addysg Uwch mewn sawl sefydliad, gan gynnwys Grŵp Llandrillo Menai. Mae'r rhain yn cynnwys cyrsiau Ieithyddiaeth a phynciau ieithyddol eraill, a llawer mwy.

Byddwch hefyd yn gwella'ch rhagolygon o ran gyrfa, ac os dewiswch fynd yn syth i fyd gwaith, gallwch wneud cais am ystod eang o swyddi.

Gwybodaeth campws Bangor

Gwybodaeth Uned

Blwyddyn 1:

Uned 1 - Dadansoddiad cymharol ac ysgrifennu creadigol.

Adran A: Dadansoddiad cymharol o un gerdd o flodeugerdd CBAC a thestun nas gwelwyd o'r blaen.

Adran B: dau ddarn o waith ysgrifennu creadigol a sylwebaeth gymharol.

Uned 2 - Drama ac astudiaeth o destun nad yw'n llenyddol (arholiad llyfr agored)

Drama: Kindertransport gan Diane Samuels

Testun nad yw'n llenyddol: Down and out in Paris and London gan George Orwell

Blwyddyn 2:

Uned 3: Shakespeare (arholiad llyfr caeedig) Dau gwestiwn arholiad ar Othello.

Uned 4: Testunau nas gwelwyd o'r blaen ac astudiaeth o ryddiaith (arholiad llyfr agored)

Adran A: Dadansoddiad cymharol o destunau nas gwelwyd o'r blaen.

Adran B: Astudiaeth o Ryddiaith - The Handmaid's Tale gan Margaret Atwood

Uned 5: Astudiaeth o genre critigol a chreadigol (gwaith cwrs)

Adran A: Astudiaeth feirniadol a pharhaus o genre rhyddiaith.

Adran B: Un darn o ysgrifenedig gwreiddiol sy'n gysylltiedig ag astudio genre.

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Gallwch wneud cais am lawer o gyrsiau yn uniongyrchol trwy'r wefan, neu lawrlwytho ffurflen gofrestru.
Cliciwch yma am wybodaeth ar sut i wneud cais.