Y Rhyl

Yn ogystal â chynnig dewis eang o gyrsiau galwedigaethol, Campws Y Rhyl yw cartref Canolfan Cyrsiau Lefel A Chweched Y Rhyl.

Yn y Ganolfan Technoleg Cerbydau Modur, ceir yr offer diweddaraf sy'n bodloni safonau'r diwydiant ac fe'i datblygwyd yn ddiweddar i gynnwys Canolfan Weldio a Thrwsio Cyrff Cerbydau.

Pam Dewis Campws Y Rhyl?

Canlyniadau Rhagorol

Bob blwyddyn, bydd ein myfyrwyr yn cael canlyniadau rhagorol ac yn dewis un ai parhau a'u hastudiaethau mewn prifysgol neu fynd ymlaen i fyd gwaith. Enillodd 84% o'r dysgwyr raddau A* i C yn eu harholiadau Lefel A a chafodd dros draean y dysgwyr raddau A* ac A yn 2022.

Yn ogystal, enillodd 600 myfyrwyr eu cymwysterau BTEC yn 2022, gyda 46% yn cael graddau Rhagoriaeth* neu Ragoriaeth.

Cefnogaeth Ragorol i Fyfyrwyr

Dyfarnodd arolygiad diwethaf y llywodraeth bod safon y gofal, y gefnogaeth a'r arweiniad a roddwn i fyfyrwyr yn 'rhagorol' – felly cewch bob gofal yn ystod eich amser yn y coleg. Fel myfyriwr llawn amser, bydd eich Tiwtor Personol yn eich helpu i ymgynefino â bywyd yn y coleg a bydd yn cynllunio ac adolygu eich cynnydd er mwyn gwneud yn siŵr eich bod yn cyrraedd eich targedau.

Gallwch gael cyngor ac arweiniad gan staff ymroddedig ein Gwasanaethau i Ddysgwyr ar amrywiaeth o faterion, gan gynnwys diogelu, lles, cymorth ychwanegol i astudio, materion ariannol, cyngor gyrfaol a gwasanaethau cwnsela cyfrinachol.

Dewisiadau Eang

Rydym yn cynnig dewis helaeth o gyrsiau llawn amser mewn meysydd sy'n cynnwys adeiladu, peirianneg, gwallt a harddwch, iechyd a gofal a thechnoleg cerbydau modur.

Ochr yn ochr â'n cyrsiau galwedigaethol, rydym hefyd yn cynnig cyrsiau Lefel AS/Lefel A mewn bron i 20 pwnc gwahanol!

Lleoliad Cyfleus

Mae'r campws y Rhyl wedi'i leoli ychydig y tu allan i ganol y dref, felly mae'n gyfleus iawn i'r myfyrwyr ac mae digon o le i barcio. Wedi'i leoli ychydig oddi ar Ffordd Cefndy, ger Parc Gwyliau'r Marine, mae campws modern y Rhyl yn darparu amgylchedd dysgu cyfeillgar a chefnogol.

Canolfan Chweched Dosbarth

Y campws yw cartref Chweched y Rhyl, canolfan chweched dosbarth bwrpasol sy'n cynnig dewis helaeth o bynciau i ddysgwyr Lefel A. Yn y ganolfan hon ceir cyfleusterau arbenigol fel labordai gwyddoniaeth, mannau addysgu ac ystafelloedd astudio.

Cyfleusterau Ardderchog

Os dewiswch astudio gyda ni, cewch elwa ar gyfarpar modern ac amgylcheddau gweithio sy'n adlewyrchu'r byd go iawn. Pan na fyddwch mewn gwers, cewch ddefnyddio'r amrywiol gyfleusterau sy'n cynnwys y llyfrgell a'r gweithdy TG, mynd am damaid i'w fwyta yn y ffreutur neu ymlacio gyda phaned o goffi yn ein caffi Starbucks.

Dosbarthiadau Bach

Mae myfyrwyr ar y campws yn elwa ar ddosbarthiadau bychan a hyfforddiant arbenigol gan ein tiwtoriaid hynod gymwys a phrofiadol.

Prosbectws rhan amser ar-lein campws Y Rhyl

Specialist/Other

Coginio ar Gyllideb

Cost £0
Dyddiad Cychwyn 10:00 - Dydd Gwener, 10 Mai

Cymhwyster Rhif Sgiliau Hanfodol - Sesiwn Cyflwyniad

Cost £0
Dyddiad Cychwyn 09:30 - Dydd Llun, 15 Ebrill

Gwella Eich Sgiliau Ffotograffiaeth

Cost £0
Dyddiad Cychwyn 13:30 - Dydd Mawrth, 16 Ebrill


Lleoliad y Campws


Ffordd Cefndy
Y Rhyl
LL18 2HG

01745 354 797

Llywio i'r lleoliad hwn:Cyfeiriad 'what3words'     ///hungry.drops.fuel