Dysgu Oedolion a Chymunedol

Os ydych chi awydd cael dechrau newydd, datblygu eich sgiliau neu gyfarfod ffrindiau newydd a chael hwyl, mae gennym gyrsiau at ddant pawb!

Gyda channoedd o gyrsiau rhan-amser ar gael, rydym yn cynnig cyfleoedd ar draws ein campysau yng ngogledd Cymru.

P’un ai'n 18 neu’n 80 oed, dydych chi byth rhy hen i ddysgu. ⁠ Rydym yn denu myfyrwyr o bob oed, ac o bob math o wahanol gefndiroedd. A pha bynnag gwrs a ddewiswch, bydd ein tiwtoriaid ar gael i'ch cefnogi yn ystod eich astudiaethau.

Caiff cyrsiau eu cynnal ar nifer o'n campysau, a hefyd mewn safleoedd anffurfiol yn y gymuned megis llyfrgelloedd a chanolfannau cymunedol.

Pobl yn defnyddio gliniadur

Mynediad i Addysg Uwch

Mae cwrs Mynediad i Addysg Uwch yn ddull cyffrous a deinamig o ddysgu. ⁠Maent wedi'u hanelu at fyfyrwyr a hoffai fynd ymlaen i astudio mewn prifysgol ond nad oes ganddynt o bosibl y cymwysterau angenrheidiol.

Bob blwyddyn mae ein myfyrwyr yn cael canlyniadau academaidd rhagorol, ac yn mynd ymlaen i ddilyn cyrsiau gradd mewn meysydd fel Troseddeg, Gwyddor Fforensig, Nyrsio ac Addysgu, un ai yng Ngrŵp Llandrillo Menai neu mewn prifysgolion eraill.

Dewch y wybod mwy...
Myfyriwr yn cael cymorth i ddefnyddio cyfrifiadur

Sgiliau Sylfaenol – Saesneg a Mathemateg

Ydych chi angen gwella eich sgiliau Saesneg a Mathemateg? Bydd ein cyrsiau yn eich helpu i ddatblygu'r sgiliau a'r hyder sydd eu hangen arnoch ar gyfer bywyd bob dydd, gan eich helpu i wella eich addysg a'ch gyrfa.

Rydym ni hefyd yn cynnig cyrsiau TGAU mewn Saesneg a Mathemateg. Tydi hi bydd yn rhy hwyr i wneud yn siŵr eich bod yn cael y cymwysterau hanfodol hyn a all agor y drws ar gyfleoedd amrywiol o ran addysg a gyrfa.

Dewch y wybod mwy...

Cyrsiau Hamdden

Rydym yn cynnig dewis helaeth o gyrsiau hamdden a all roi'r cyfle i chi ddysgu rhywbeth newydd. Cewch gyfle hefyd i wneud ffrindiau newydd, i gael hwyl ac i roi hwb i'ch ysbryd!

Gallech greu darnau crochenwaith hardd, gwella eich sgiliau DIY, neu ddysgu iaith newydd. Beth bynnag rydych chi am ei wneud, gallwch wneud hynny gyda ni.

Dewch y wybod mwy...

Saesneg i Siaradwyr Ieithoedd Eraill (ESOL)

Os yw'r Saesneg yn ail iaith i chi a'ch bod am wella eich sgiliau Saesneg, yna mae ein cyrsiau ESOL yn berffaith ar eich cyfer.

Bydd y cyrsiau hyn yn eich helpu i fynd ymlaen i fyd gwaith neu i gwrs pellach yn y coleg.

Dewch y wybod mwy...

Prosbectws cyrsiau rhan-amser newydd

Mae’r prosbectws cyrsiau rhan-amser newydd ar gael rŵan.

Dewch y wybod mwy...

Partneriaeth Dysgu Oedolion yn y Gymuned Siroedd Dinbych a Chonwy

Oes gennych chi awydd astudio i feithrin sgiliau newydd, ennill cymwysterau neu ddilyn diddordeb?

Ewch i wefan Partneriaeth Dysgu Oedolion yn y Gymuned Siroedd Dinbych a Chonwy i gael gwybod rhagor.

Dewch y wybod mwy...

A oes arnoch angen mwy o wybodaeth neu efo cwestiwn?

Mae timau Gwasanaethau i Ddysgwyr y coleg yma i'ch helpu gydag unrhyw gwestiynau. Gallwch anfon neges e-bost, ffonio neu alw heibio un o'n campysau, neu ddod i un o'n digwyddiadau agored.

Beth bynnag yw eich nod, rydym yn sicr o gael cwrs i chi!