Gwasanaethau Arbenigol

Cyngor a chefnogaeth arbenigol i'ch helpu i ddatblygu cynnyrch a gwasanaethau arloesol, o weithgynhyrchu i fwyd ac i ynni.

Cam

Canolfan Arloesi Menai (CAM)

Mae CAM, sydd ar gampws Llangefni, yn darparu gwasanaeth cynghori arloesol ym maes gweithgynhyrchu a dylunio er mwyn helpu i droi syniadau ac arbenigedd cleientiaid yn gynnyrch gwerthadwy go iawn. Nod y ganolfan yw hybu arloesedd, mentergarwch a chreadigrwydd yn y sector gweithgynhyrchu. Mae'r rhain yn cynnwys dylunio cynnyrch, sganio 3D, cyngor ym maes gweithgynhyrchu, prototeipiau cyflym a hyfforddiant, gan ddefnyddio'r dechnoleg a'r meddalwedd diweddaraf.

Dewch y wybod mwy...
Ftc

Y Ganolfan Technoleg Bwyd (CTB)

Sefydlwyd y Ganolfan Technoleg Bwyd ar gampws Llangefni yn 1999 a chwaraea ran allweddol yn y gwaith o drosglwyddo gwybodaeth i'r diwydiant bwyd yng Nghymru a ledled y Deyrnas Unedig. Yn y ganolfan hon, mae adnoddau pwrpasol sy'n cynnwys neuaddau i brosesu cig ffres, pysgod, cynnyrch llaeth a bwyd a baratowyd; cegin profi a datblygu cynnyrch a labordy dadansoddi cynnyrch.

Dewch y wybod mwy...
DSCF8885 X2

Canolfan Isadeiledd, Sgiliau a Thechnoleg

Mae’r Ganolfan Isadeiledd, Sgiliau a Thechnoleg (CIST) ar gampws Grŵp Llandrillo Menai yn Llangefni yn rhoi pwyslais pendant ar weithio mewn partneriaeth i ddarparu hyfforddiant sgiliau Isadeiledd o ansawdd uchel.

Mae CIST yn llwyfan i’r diwydiant Isadeiledd weithio gyda busnesau i hyrwyddo datrysiadau a chynnyrch arloesol, ac mae’n lleoliad delfrydol i brofi ac arddangos cynnyrch newydd yng Ngogledd Cymru a thu hwnt.

Coleg Meirion Dwyfor Glynllifon Campus

Canolfan Glynllifon, Diwydiannau'r Tir

Canolfan Astudio ym maes Diwydiannau'r Tir yw campws Coleg Meirion-Dwyfor yng Nglynllifon, ger Caernarfon. Cynigir yno amrediad o gyrsiau byr a achredwyd ac sy'n hanfodol i ddiwydiannau'r tir. Cyflwynir yr holl gyrsiau hyn ar y safle mewn adeiladau o'r radd flaenaf a adnewyddwyd yn ddiweddar ac sy'n addas ar gyfer y sectorau Amaethyddiaeth, Peirianneg Diwydiannau'r Tir, Coedwigaeth a Chipera.

Bmc

Y Ganolfan Rheoli Busnes, Bangor

Mae Grŵp Llandrillo Menai (GLLM) a'r Ganolfan Rheolaeth ym Mhrifysgol Bangor yn cynnig amrediad eang o gymwysterau proffesiynol a gydnabyddir gan y diwydiant ac a fydd yn datblygu'ch sgiliau ac yn gwella'ch cyflogadwyedd.

Mae'r Ganolfan Rheolaeth yn Ganolfan Hyfforddi breswyl yn un o brif Ysgolion Busnes y Deyrnas Unedig. Darpara hyfforddiant blaengar, proffesiynol a phwrpasol i'r farchnad fusnes fyd-eang, gan hybu cynaliadwyedd busnesau drwy feithrin rheolwyr sy'n ymwybodol o syniadau cyfredol, perthnasol a chyfoes yn y maes. Darperir cyrsiau ar bob lefel, o lefel aelodau tîm i lefel arweinwyr busnes a Phrif Swyddogion Gweithredol.

Cynigia'r Ganolfan amrediad eang o gymwysterau proffesiynol a gydnabyddir gan y diwydiant. Bwriadwyd y rhain, a gynigir ym maes Arwain a Rheoli, Hyfforddi a Mentora, a Phrynu a Chyflenwi, ar gyfer rheolwyr canol ac uwch reolwyr, ac fe'u cyflwynir gan hwyluswyr rhyngwladol profiadol sydd â phrofiad ymarferol eang mewn diwydiant.

Rydym yn falch o gynnig i gleientiaid becynnau datblygiad a hyfforddiant proffesiynol sydd wedi'u teilwrio ar gyfer eu hanghenion, a gellir achredu ein holl raglenni.