Seren Rygbi Ryngwladol am fod yn Fydwraig!

Mae chwaraewraig rygbi ryngwladol, sydd hefyd yn adnabyddus am hyfforddi cŵn defaid, wedi cofrestru ar gwrs dwys ... ei cham cyntaf i wireddu ei breuddwyd o fod yn fydwraig!

23-year-old Gwenllian Pyrs from Ysbyty Ifan near Betws-y-Coed, has just started on the Access to Higher Education (HE) course at Coleg Llandrillo’s Rhos-on-Sea campus. On completion, she plans to go to university to study midwifery.

Bangor-born Gwenllian, who trains and breeds sheepdogs at the family farm in the Conwy Valley, made her international debut for the Wales women's national rugby union team coming on as a second-half replacement against Italy in the 2017 Women’s Six Nations.

She will now have to juggle her rugby career and farming duties along with her college course. Her rugby training schedule alone is extraordinary: she travels to Manchester twice a week to train with her league club Sale Sharks; attends training at the National Centre of Excellence in Cardiff three times a week, and also completes personal fitness / weight training sessions three times a week. But, as Gwenllian says, “you don’t mind doing the long drives when you know you’re going to put the jersey on at the end of the week”.

Gwenllian’s talent for rugby was nurtured by dad Eryl and developed by the family ritual of playing no-rules rugby in the fields with her nine brothers and sisters.

She was a late starter in terms of her rugby career. Although she had played with her siblings on the farm and had kept herself in great shape by helping her dad with his everyday duties, it was not until Nant Conwy set up a girls’ under-18 side, six years ago, that she started to take things a little more seriously.

The Access to Higher Education programme is a passport to university-level study and has been provided by Coleg Llandrillo for nearly 30 years. It is a flexible programme which is designed for adults who have few, if any, school qualifications, but who wish to prepare for university-level study.

For more information on Access to Higher Education courses at Coleg Llandrillo, please contact the college’s Learner Services team on 01492 542 338.

Web: www.gllm.ac.uk

Email: enquiries.llandrillo@gllm.ac.uk

23-year-old Gwenllian Pyrs from Ysbyty Ifan near Betws-y-Coed, has just started on the Access to Higher Education (HE) course at Coleg Llandrillo’s Rhos-on-Sea campus. On completion, she plans to go to university to study midwifery.

Bangor-born Gwenllian, who trains and breeds sheepdogs at the family farm in the Conwy Valley, made her international debut for the Wales women's national rugby union team coming on as a second-half replacement against Italy in the 2017 Women’s Six Nations.

She will now have to juggle her rugby career and farming duties along with her college course. Her rugby training schedule alone is extraordinary: she travels to Manchester twice a week to train with her league club Sale Sharks; attends training at the National Centre of Excellence in Cardiff three times a week, and also completes personal fitness / weight training sessions three times a week. But, as Gwenllian says, “you don’t mind doing the long drives when you know you’re going to put the jersey on at the end of the week”.

Gwenllian’s talent for rugby was nurtured by dad Eryl and developed by the family ritual of playing no-rules rugby in the fields with her nine brothers and sisters.

She was a late starter in terms of her rugby career. Although she had played with her siblings on the farm and had kept herself in great shape by helping her dad with his everyday duties, it was not until Nant Conwy set up a girls’ under-18 side, six years ago, that she started to take things a little more seriously.

The Access to Higher Education programme is a passport to university-level study and has been provided by Coleg Llandrillo for nearly 30 years. It is a flexible programme which is designed for adults who have few, if any, school qualifications, but who wish to prepare for university-level study.

For more information on Access to Higher Education courses at Coleg Llandrillo, please contact the college’s Learner Services team on 01492 542 338.

Web: www.gllm.ac.uk

Email: enquiries.llandrillo@gllm.ac.uk

Dechreuodd Gwenllian Pyrs sy'n 23 oed ac yn dod o Ysbyty Ifan, ger Betws-y-Coed, ar gwrs Mynediad i Addysg Uwch ar gampws Coleg Llandrillo yn Llandrillo-yn-Rhos. Wedi cwblhau'r cwrs, bwriada fynd i brifysgol i ddilyn cwrs bydwreigiaeth.

Ganwyd Gwenllian, sy'n bridio ac yn hyfforddi cŵn defaid ar fferm y teulu yn Nyffryn Conwy, ym Mangor a chwaraeodd ar lefel ryngwladol am y tro cyntaf i dîm merched Cymru ym Mhencampwriaeth Chwe Gwlad y Merched yn 2017, pan ddaeth ymlaen fel eilydd yn yr ail hanner yn erbyn yr Eidal.

Rŵan, bydd yn rhaid iddi jyglo rhwng chwarae rygbi, gweithio ar y ffermio, a dilyn ei chwrs coleg. Heb sôn am unrhyw beth arall, mae ei hamserlen hyfforddi rygbi yn neilltuol: teithia i Fanceinion ddwywaith yr wythnos i hyfforddi efo Siarcod Sale, hyffordda yn y Ganolfan Ragoriaeth Genedlaethol yng Nghaerdydd deirgwaith yr wythnos, a chwblha sesiynau hyfforddiant personol/codi pwysau deirgwaith yr wythnos. Ond, fel y dywed Gwenllian, "does dim ots gennych yrru pellteroedd maith os ydych yn gwybod eich bod yn mynd i wisgo'r jyrsi goch ddiwedd yr wythnos".

Cafodd dawn Gwenllian ym maes rygbi ei meithrin gan ei thad, Eryl, a thrwy chwarae rygbi di-reol yn y caeau gyda'i naw brawd a chwaer.

O ran ei gyrfa'n chwarae rygbi, roedd yn hwyr yn dechrau. Er iddi chwarae gyda'i brodyr a'i chwiorydd ar y fferm a chadw'n heini drwy helpu ei thad, ni wnaeth ddechrau cymryd pethau fwy o ddifrif tan i Nant Conwy sefydlu tîm i ferched dan 18 oed chwe mlynedd yn ôl.

Mae'r rhaglen Mynediad i Addysg Uwch yn agor y drws i fynd ymlaen i brifysgol ac mae Coleg Llandrillo wedi bod yn cynnig y rhaglen hon ers bron i 30 mlynedd. Mae’n rhaglen hyblyg sydd wedi'i llunio ar gyfer oedolion nad ydynt wedi ennill llawer o gymwysterau yn yr ysgol ond sy'n dymuno paratoi ar gyfer astudio ar lefel prifysgol.

I gael rhagor o wybodaeth am gyrsiau Mynediad i Addysg Uwch yng Ngholeg Llandrillo, cysylltwch â thîm Gwasanaethau i Ddysgwyr y coleg ar 01492 542 338.

Gwefan: www.gllm.ac.uk

E-bost: ymholiadau.llandrillo@gllm.ac.uk