Asesydd Seiliedig ar Waith mewn Sector Gofal Iechyd Clinigol (Cyf y swydd: BD/039/20)

Cyflog:
£23, 213 - £25, 190 y flwyddyn, yn ddibynnol ar gymwysterau a phrofiad
Math o gytundeb:
Llawn Amser Parhaol
Dyddiad cau:
02/10/2020, 12:00

 • Mwy o wybodaeth...

  Mae Busnes@LlandrilloMenai yn darparu hyfforddiant i fusnesau ar draws Gogledd Cymru, gan gynnwys cyrsiau byrion, cymwysterau proffesiynol, prentisiaethau a chyrsiau gradd. Rydym am benodi Asesydd NVQ - Gofal Iechyd Clinigol i ddarparu hyfforddiant o ansawdd uchel i ymarferyddion mewn sefyllfaoedd iechyd clinigol, sy’n arwain at ganlyniadau positif. Medrusrwydd galwedigaethol a phrofiad yn hanfodol.

   PWRPAS Y SWYDD  

  Dyma gyfle cyffrous i unrhyw un sydd â chefndir iechyd i weithio gyda myfyrwyr gan asesu eu gallu a'u medr mewn ystod o sefyllfaoedd iechyd megis ymgymryd gyda mesuriadau ffisiolegol, ECG's,  cymryd gwaed a/neu roi brechiadau, asesu sbirometreg ac ati. 

  Bydd gofyn i'r ymgeisydd llwyddiannus weithio fel aelod o'r tîm o aseswyr o fewn y maes rhaglen Dysgu Seiliedig ar Waith (DSW) i gefnogi ac asesu myfyrwyr mewn amgylchedd gwaith i gyflawni eu cymwysterau. . Bydd yr asesydd yn sicrhau bod y gwasanaeth a ddarperir i'r dysgwyr:

  O'r ansawdd gorau posibl

  Yn werth am arian

  Yn cyfarfod ag anghenion y cyflogwr a’r myfyrwyr dan hyfforddiant

   Yn adlewyrchu cenhadaeth, gwerthoedd a nodau’r coleg  

  Campws:
  • Llangefni
  • Llandrillo-yn-Rhos
  Hawl gwyliau:
  • 28 diwrnod y flwyddyn yn codi i 32 ar ôl 5 mlynedd yn ogystal â 8 Gwyl y Banc a Gwyliau Cyhoeddus yng Nghymru a hyd at 5 diwrnod o ddyddiau effeithlonrwydd
  Oriau - Patrwm gweithio:
  • 37 awr yr wythnos
  Hawliau Pensiwn:
  • Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol
  Sgiliau iaith:
  • Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn ddymunol

  Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch am y swydd hon, cysylltwch â'r adran Adnoddau Dynol: jobs@gllm.ac.uk.

Cynorthw-ydd Cefnogi Dysgu - 3 swydd ar gael, Rhan Amser, Tymor yn Unig, Cyfnod Penodedig to 18 Mehefin 2021 (Cyf y swydd:CM.040.20)

Cyflog:
£8,527 y flwyddyn
Math o gytundeb:
Rhan Amser Cyfnod Penodol
Dyddiad cau:
07/10/2020, 12:00

 • Mwy o wybodaeth...

  O fewn y Meysydd  Rhaglen Byw'n Annibynnol, bydd angen i'r person llwyddiannus fod yn frwdfrydig ac yn hyblyg i gefnogi dysgwyr o fewn ystod o sgiliau bywyd a gwaith, megis e.e. coginio, sgiliau byw bob dydd, garddio, llythrennedd, rhifedd, TG, sgiliau dinasyddiaeth, datblygiad personol a chymdeithasol ac yn gweithio yn Cyn Mynediad - Lefel 1. Gall hefyd fod angen cefnogi dysgwyr yn ystod amseroedd egwyl ac sydd ag anawsterau ymarferol a chorfforol, os a phan fo angen .

  Campws:
  • Llangefni
  Hawl gwyliau:
  • Pro rata wedi ei gynnwys yn y cyflog a nodir
  Oriau - Patrwm gweithio:
  • 24 awr yr wythnos - Dydd LLun, Dydd Mercher, Dydd Iau a Dydd Gwener
  Hawliau Pensiwn:
  • Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol
  Sgiliau iaith:
  • Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol

  Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch am y swydd hon, cysylltwch â'r adran Adnoddau Dynol: jobs@gllm.ac.uk.

Cynorthwydd Cefnogi Dysgu (SBA) - 2 swydd ar gael, Rhan Amser, Tymor yn unig, Cyfnod Penodol i 18 Mehefin 2021 (Cyf y swydd; CMD.041.20)

Cyflog:
Swydd A - £9,238, Swydd B - £2,309 y flwyddyn
Math o gytundeb:
Rhan Amser Cyfnod Penodol
Dyddiad cau:
07/10/2020, 12:00

 • Mwy o wybodaeth...

   

  O fewn y Meysydd  Rhaglen Byw'n Annibynnol, bydd angen i'r person llwyddiannus fod yn frwdfrydig ac yn hyblyg i gefnogi dysgwyr o fewn ystod o sgiliau bywyd a gwaith, megis e.e. coginio, sgiliau byw bob dydd, garddio, llythrennedd, rhifedd, TG, sgiliau dinasyddiaeth, datblygiad personol a chymdeithasol ac yn gweithio yn Cyn Mynediad - Lefel 1. Gall hefyd fod angen cefnogi dysgwyr yn ystod amseroedd egwyl ac sydd ag anawsterau ymarferol a chorfforol, os a phan fo angen .

   

  Campws:
  • Glynllifon
  Hawl gwyliau:
  • Pro rata wedi ei gynnwys yn y cyflog a nodir
  Oriau - Patrwm gweithio:
  • Swydd A - 26 awr yr wythnos, Swydd - B - 6.5 awr yr wythnos
  Hawliau Pensiwn:
  • Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol
  Sgiliau iaith:
  • Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol

  Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch am y swydd hon, cysylltwch â'r adran Adnoddau Dynol: jobs@gllm.ac.uk.

Cynorthwy-ydd Arlwyo (Cyfnod Mamolaeth) hyd at 02 Gorffennaf 2021, Rhan Amser, Tymor yn unig (Cyf y swydd: CMD.036.20)

Cyflog:
£8, 438 y flwyddyn
Math o gytundeb:
Rhan Amser Cyfnod Penodol
Dyddiad cau:
06/10/2020, 12:00

 • Mwy o wybodaeth...

  Pwrpas y swydd:-

   Cynorthwyo i ddarparu gwasanaeth arlwyo effeithlon o safon uchel sy'n cynnig gwasanaeth cwsmer da ac yn cyd-fynd â gofynion rheoliadau iechyd a diogelwch a hylendid bwyd.

   

  Campws:
  • Dolgellau
  Hawl gwyliau:
  • Wedi ei gynnwys yn y raddfa'r awr pro rata
  Oriau - Patrwm gweithio:
  • 20 awr yr wythnos, 38 wythnsos y flwyddyn (Cytundeb Tymor yn unig)
  Hawliau Pensiwn:
  • Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol
  Sgiliau iaith:
  • Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol

  Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch am y swydd hon, cysylltwch â'r adran Adnoddau Dynol: jobs@gllm.ac.uk.

Cynorthwy-ydd Cefnogi Dysgu (SBA), Rhan Amser, Tymor yn Unig, Cyfnod Penodol i 18 Mehefin 2021 (Rhif y swydd: CMD.042.20)

Cyflog:
£6, 928 y flwyddyn
Math o gytundeb:
Rhan Amser Cyfnod Penodol
Dyddiad cau:
07/10/2020, 12:00

 • Mwy o wybodaeth...

   

  O fewn y Meysydd  Rhaglen Byw'n Annibynnol, bydd angen i'r person llwyddiannus fod yn frwdfrydig ac yn hyblyg i gefnogi dysgwyr o fewn ystod o sgiliau bywyd a gwaith, megis e.e. coginio, sgiliau byw bob dydd, garddio, llythrennedd, rhifedd, TG, sgiliau dinasyddiaeth, datblygiad personol a chymdeithasol ac yn gweithio yn Cyn Mynediad - Lefel 1. Gall hefyd fod angen cefnogi dysgwyr yn ystod amseroedd egwyl ac sydd ag anawsterau ymarferol a chorfforol, os a phan fo angen .

   

  Campws:
  • Dolgellau
  Hawl gwyliau:
  • Pro rata wedi ei gynnwys yn y cyflog a nodir
  Oriau - Patrwm gweithio:
  • 19.5 awr yr wythnos, 32 wythnos y flwyddyn
  Hawliau Pensiwn:
  • Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol
  Sgiliau iaith:
  • Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol

  Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch am y swydd hon, cysylltwch â'r adran Adnoddau Dynol: jobs@gllm.ac.uk.

Cynorthwy-ydd Gweinyddol (Mamolaeth), Rhan Amser, Tymor yn unig (Cyf y swydd: CMD/035/20)

Cyflog:
£14, 039 - £15, 033 y flwyddyn yn ddibynnol ar brofiad a chymwysterau
Math o gytundeb:
Rhan Amser Cyfnod Penodol
Dyddiad cau:
30/09/2020, 12:00

 • Mwy o wybodaeth...

   

  Bydd deiliad y swydd yn darparu cefnogaeth gweinyddol i’r Pennaeth Cynorthwyol ac i Rheolwyr Meysydd Rhaglen: Y Celfyddydau, Cyfryngau, Iechyd a Gofal  ac Adeiladwaith a Pheirianneg ar safle Pwllheli

  Campws:
  • Pwllheli
  Hawl gwyliau:
  • Cytundeb Tymor yn unig - hawl gwyliau wedi ei gynnwys pro rata
  Oriau - Patrwm gweithio:
  • 30 awr yr wythnos
  Hawliau Pensiwn:
  • Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol
  Sgiliau iaith:
  • Mae'r gallu i siarad ac ysgrifennu Cymraeg yn hanfodol

  Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch am y swydd hon, cysylltwch â'r adran Adnoddau Dynol: jobs@gllm.ac.uk.

Darlithydd mewn Peirianneg Fecanyddol neu Weithgynhyrchu (Cyf y swydd: CM.038.20)

Cyflog:
£24, 807 - £40, 484 y flwyddyn, yn ddibynnol ar gymwysterau a phrofiad
Math o gytundeb:
Llawn Amser Parhaol
Dyddiad cau:
06/10/2020, 12:00

 • Mwy o wybodaeth...

   Mae'r Coleg yn awyddus i benodi unigolyn rhagweithiol i ymuno ag adran flaengar sy'n gobeithio sicrhau rhagor o lwyddiant i'w dysgwyr a chynyddu'r pwyslais ar gyflogaeth yn y cwricwlwm.   Rhaid i'r unigolyn ddangos ymroddiad i greu amgylchedd dysgu cadarnhaol drwy ddefnyddio TGCh a dulliau addysgu arloesol gan fod yn gyfarwydd hefyd â dulliau addysgu profedig. Rhaid wrth broffesiynoldeb wrth fynd ati i gefnogi dysgwyr. 

  Rydym yn chwilio am aelod newydd o staff a all weithio mewn tîm, darparu gwybodaeth gyffredinol ym maes peirianneg yn ogystal â gwybodaeth arbenigol un ai ym maes Peirianneg Fecanyddol neu Weithgynhyrchu.   Dylai ymgeiswyr a chanddynt gymwysterau traddodiadol mewn Peirianneg Drydanol, Electronig a Mecanyddol hefyd ymgeisio.   Rhaid i'r ymgeisydd llwyddiannus fod yn hyderus wrth gyflwyno egwyddorion mecanyddol, gwyddoniaeth a mathemateg os yn bosib i Lefel 5 neu uwch.  

  Yn ogystal â'r dysgu a'r addysgu, mae'r rôl yn cynnwys cyfleoedd i arwain rhaglenni a'r cyfle i addasu'r ddarpariaeth i ddiwallu anghenion dysgwyr a chyflogwyr lleol.

   

  Campws:
  • Llangefni
  Hawl gwyliau:
  • 46 diwrnod y flwyddyn, yn ogystal â 8 Gŵyl Banc a Gwyliau Cyhoeddus a gedwir fel arfer yng Nghymru a hyd at 5 diwrnod effeithlonrwydd
  Oriau - Patrwm gweithio:
  • 37 awr yr wythnos
  Hawliau Pensiwn:
  • Cynllun Pensiwn Athrawon
  Sgiliau iaith:
  • Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol

  Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch am y swydd hon, cysylltwch â'r adran Adnoddau Dynol: jobs@gllm.ac.uk.

Darlithydd Peirianneg Electroneg, Rhan Amser, Tal yr Awr (Cyf y swydd - CMD.043.20)

Cyflog:
£16.62 - £27.12 yr awr yn ddibynnol ar gymwsterau a phrofiad
Math o gytundeb:
Rhan Amser a Delir wrth yr Awr
Dyddiad cau:
08/10/2020, 12:00

 • Mwy o wybodaeth...

  PWRPAS Y SWYDD

  Addysgu i safon uchel er mwyn creu cyfleoedd dysgu effeithiol ac er mwyn galluogi'r holl ddysgwyr i gyflawni hyd eithaf eu gallu.   Mae disgwyl i’r darlithydd ddysgu ar gyrsiau perianneg lefel 3/4 ar safleoedd Pwllheli a Dolgellau

   

   

  Campws:
  • Dolgellau
  • Pwllheli
  Hawl gwyliau:
  • Pro rata wedi ei gynnwys yn y raddfa'r awr
  Oriau - Patrwm gweithio:
  • hyd at 18 awr yr wythnos, patrwm gwaith i'w gytuno
  Hawliau Pensiwn:
  • Cynllun Pensiwn Athrawon
  Sgiliau iaith:
  • Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn ddymunol

  Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch am y swydd hon, cysylltwch â'r adran Adnoddau Dynol: jobs@gllm.ac.uk.

Goruchwylydd Sgiliau Ymarferol- Plymio, Rhan Amser, Tymor yn unig, Dolgellau (Cyf y swydd: CMD.045.20)

Cyflog:
£3, 531 - £3, 767 y flwyddyn yn ddibynnol ar gymwysterau a phrofiad
Math o gytundeb:
Rhan Amser Parhaol
Dyddiad cau:
08/10/2020, 12:00

 • Mwy o wybodaeth...

  Pwrpas y Swydd:   

  O dan arweiniad gan staff darlithio fe fydd y Goruchwylydd Sgiliau Ymarferol yn darparu hyfforddiant a chyfarwyddyd i ddysgwyr yn gwneud gweithgareddau ymarferol mewn gweithdy ymarferol, cegin neu amgylchedd salon a byddant yn cynorthwyo a chefnogi darlithwyr i tracio ac asesu cynnydd dysgwyr gan gynnig arweiniad  a chefnogaeth os yn briodol.

  Mae’n debygol y bydd Goruchwylydd Sgiliau Ymarferol wedi ei amserlennu am hyd at 1000 o oriau cyswllt gyda dysgwyr yn ystod y flwyddyn academaidd gyda lleiafswm o 500 awr yn goruchwylio dysgwyr mewn gweithdy.  

  Campws:
  • Dolgellau
  Hawl gwyliau:
  • Pro rata wedi ei gynnwys yn y cyflog a nodir
  Oriau - Patrwm gweithio:
  • 6.5 awr yr wythnos, 34 wythnos y flwyddyn (pro rata)
  Hawliau Pensiwn:
  • Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol
  Sgiliau iaith:
  • Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol

  Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch am y swydd hon, cysylltwch â'r adran Adnoddau Dynol: jobs@gllm.ac.uk.

Swyddog Datblygu Prosiect (Secondiad), Cyfnod Penodol (Cyf y swydd - AS/029/20)

Cyflog:
£26,011 - £27,753 y flwyddyn yn ddibynnol ar gymwysterau a phrofiad
Math o gytundeb:
Llawn Amser Cyfnod Penodol
Dyddiad cau:
25/09/2020, 12:00

 • Mwy o wybodaeth...

  Bydd y Swyddog Datblygu Prosiect yn gyfrifol am gydlynu pob agwedd ar ddatblygu ystod o adnoddau e-ddysgu ar gyfer integreiddio’r iaith Gymraeg a hyrwyddo diwylliant Cymru mewn amgylcheddau dysgu ar-lein a chymunedau ar-lein. Bydd ef/hi yn gweithio gyda phartneriaid i greu, profi a pheilota cyfres o adnoddau e-ddysgu o fewn amserlen penodol.

  Bydd yr Swyddog Datblygu Prosiect yn gweithio mewn partneriaeth â'r Ymgynghorydd Dwyieithrwydd i adnabod a chynhyrchu astudiaethau achos, i'w rhannu ar draws y sector, i dynnu sylw at a dangos arfer gorau ac i rannu profiadau dysgu.

   

  Campws:
  • Bangor
  • Dolgellau
  • Llangefni
  • Pwllheli
  • Llandrillo-yn-Rhos
  Hawl gwyliau:
  • 28 diwrnod y flwyddyn, yn ogystal â 8 Gwyl y Banc a Gwyliau Cyhoeddus yng Nghymru a hyd at 5 diwrnod o ddyddiau effeithlonrwydd
  Oriau - Patrwm gweithio:
  • 37 awr yr wythnos
  Hawliau Pensiwn:
  • Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol
  Sgiliau iaith:
  • Mae'r gallu i siarad ac ysgrifennu Cymraeg yn hanfodol

  Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch am y swydd hon, cysylltwch â'r adran Adnoddau Dynol: jobs@gllm.ac.uk.

Swyddog Gyrfaoedd a Derbyniadau Addysg Uwch y Grŵp, (Cyf y Swydd: AS/037/20)

Cyflog:
£26,011 - £27,753 y flwyddyn yn ddibynnol ar gymwysterau a phrofiad
Math o gytundeb:
Llawn Amser Parhaol
Dyddiad cau:
30/09/2020, 12:00

 • Mwy o wybodaeth...

   Pwrpas y Swydd

  Darparu gwasanaeth cynghori a chefnogi effeithiol, effeithlon a chyfeillgar i ddarpar fyfyrwyr a phrentisiaid addysg uwch sy'n astudio yng Ngholeg Llandrillo, Coleg Menai a Choleg Meirion-Dwyfor.  Bydd y dyletswyddau'n cynnwys goruchwylio'r broses dderbyn ar gyfer ymgeiswyr AU ar y cyd â Thiwtoriaid Personol a staff eraill y Gwasanaethau i Ddysgwyr; gweinyddu a gweithredu system UCAS a'r system ymgeisio i'r coleg yn uniongyrchol; darparu gwybodaeth ac arweiniad cywir a chyfredol i ymgeiswyr, dysgwyr a staff ynghylch cyllid a chyrsiau addysg uwch; ymgymryd yn flynyddol â dyletswyddau Cadarnhau a Chlirio  a chefnogi holl ddigwyddiadau recriwtio'r Grŵp.

   Byddwch yn gallu dangos bod gennych brofiad o ddarparu cyngor ar yrfaoedd a gwybodaeth gadarn o faterion cyllido myfyrwyr addysg uwch.   Mae angen gallu i fod yn hyblyg a gweithio mewn amgylchedd deinamig. Mae'n hanfodol fod gennych sgiliau gwasanaethu cwsmeriaid, sgiliau cyfathrebu a sgiliau TG o'r radd flaenaf.   

   

  Campws:
  • Llandrillo-yn-Rhos
  Hawl gwyliau:
  • 28 diwrnod y flwyddyn yn codi i 32 ar ôl 5 mlynedd yn ogystal â 8 Gwyl y Banc a Gwyliau Cyhoeddus yng Nghymru a hyd at 5 diwrnod o ddyddiau effeithlonrwydd
  Oriau - Patrwm gweithio:
  • 37 awr yr wythnos
  Hawliau Pensiwn:
  • Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol
  Sgiliau iaith:
  • Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol

  Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch am y swydd hon, cysylltwch â'r adran Adnoddau Dynol: jobs@gllm.ac.uk.

Technegydd - Gweithdy Adeiladwaith, Tymor yn Unig, Dolgellau (Cyf y Swydd: CMD/046/20)

Cyflog:
£17,315 - £18,540 y flwyddyn yn ddibynnol ar gymwysterau a phrofiad a oh
Math o gytundeb:
Llawn Amser Parhaol
Dyddiad cau:
08/10/2020, 12:00

 • Mwy o wybodaeth...
  Campws:
  • Dolgellau
  Hawl gwyliau:
  • Pro rata wedi ei gynnwys yn y cyflog a nodir
  Oriau - Patrwm gweithio:
  • 37 awr yr wythnos, 40 wythnos y flwyddyn
  Hawliau Pensiwn:
  • Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol
  Sgiliau iaith:
  • Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol

  Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch am y swydd hon, cysylltwch â'r adran Adnoddau Dynol: jobs@gllm.ac.uk.

Technegydd - Trin Gwallt a Therapi Harddwch, Rhan Amser, Tymor yn Unig, Dolgellau (Cyf y swydd: CMD.044.20)

Cyflog:
Graddfa 3 - £6,738 - £7,215 y flwyddyn, yn ddibynnol ar gymwysterau a phrofiad
Math o gytundeb:
Rhan Amser Parhaol
Dyddiad cau:
08/10/2020, 12:00

 • Mwy o wybodaeth...

  Mae adran Trin Gwallt a Harddwch Coleg Meirion Dwyfor,  Dolgellau yn darparu hyfforddiant o'r safon uchel yn yr ardal. 'Rydym am benodi technegydd fydd yn gweithio yn agos gyda staff dysgu ac yn sicrhau bod y salon hyfforddiant proffesiynol yn addas i gynnig addysg o'r safon uchaf i’r dysgwyr ac i sicrhau bod cyfarpar addas ar gael i'r staff dysgu.

  Campws:
  • Dolgellau
  Hawl gwyliau:
  • Pro rata wedi ei gynnwys yn y cyflog a nodir
  Oriau - Patrwm gweithio:
  • 16 awr yr wythnos, Tymor yn Unig - 36 wythnos y flwyddyn
  Hawliau Pensiwn:
  • Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol
  Sgiliau iaith:
  • Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol

  Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch am y swydd hon, cysylltwch â'r adran Adnoddau Dynol: jobs@gllm.ac.uk.

Ymgynghorydd Dwyieithrwydd, Dros Dro 0.5 (Secondiad) Cyfnod Penodol hyd at 2021 (Cyf y swydd: AS/028/20)

Cyflog:
£12, 403 - £20, 242 y flwyddyn yn ddibynnol ar gymwysterau a phrofiad
Math o gytundeb:
Rhan Amser Cyfnod Penodol
Dyddiad cau:
25/09/2020, 12:00

 • Mwy o wybodaeth...

  Bydd yr Ymgynghorydd Dwyieithrwydd yn darparu gwasanaeth ymgynghori iaith i'r holl bartneriaid er mwyn eu cefnogi i ddatblygu eu darpariaeth i gynnwys ystyried anghenion ieithyddol pob dysgwr. Bydd yr Ymgynghorydd Dwyieithrwydd hefyd yn gyfrifol am ddatblygu Cymuned Ddysgu Broffesiynol ar draws y pedwar sefydliad, gan ddod ag ymarferwyr ynghyd i rannu arfer da ar draws timau cyflenwi.

  Bydd yr Ymgynghorydd Dwyieithrwydd yn gweithio mewn partneriaeth â'r Swyddog Datblygu Prosiect i adnabod a chynhyrchu astudiaethau achos, i'w rhannu ar draws y sector, i dynnu sylw at a dangos arfer gorau ac i rannu profiadau dysgu.

  Campws:
  • Bangor
  • Dolgellau
  • Llangefni
  • Pwllheli
  • Llandrillo-yn-Rhos
  Hawl gwyliau:
  • 23 diwrnod y flwyddyn
  Oriau - Patrwm gweithio:
  • 18.5 awr yr wythnos, patrwm gwaith i'w gytuno
  Hawliau Pensiwn:
  • Cynllun Pensiwn Athrawon
  Sgiliau iaith:
  • Mae'r gallu i siarad ac ysgrifennu Cymraeg yn hanfodol

  Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch am y swydd hon, cysylltwch â'r adran Adnoddau Dynol: jobs@gllm.ac.uk.