Gweini Bwyd a Diod yn Broffesiynol - Goruchwylio Lefel 3

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llandrillo-yn-Rhos
 • Dull astudio:
  Llawn amser
 • Hyd:

  1 flynedd

Gwnewch gais
×

Gweini Bwyd a Diod yn Broffesiynol - Goruchwylio Lefel 3

Llawn Amser (Addysg Bellach)

Dewch i gysylltiad am ragor o wybodaeth am sut i wneud cais am y cwrs hwn.

Noder: Rydym yn argymell bod gennych liniadur neu Chromebook y gallwch ei ddefnyddio i gwblhau gwaith yn ddigidol yn eich cartref. Mae gennym Gronfa Cynhwysiant Digidol TG bwrpasol i gefnogi'r dysgwyr hynny nad oes ganddynt ddyfais ddigidol ac sy'n methu â phrynu un.

Disgrifiad o'r Cwrs

Ydych chi'n awyddus i ddatblygu sgiliau uwch ym maes y gwasanaeth bwyd a diod? Hoffech chi gael rôl goruchwylio yn y sector arlwyo a lletygarwch?

Mae'r rhaglen alwedigaethol hon yn ffordd wych ymlaen, pa un ai ydych yn dod o gefndir proffesiynol neu addysgol. Mae'r cwrs wedi cael ei gynllunio i wella sgiliau'ch crefft a'ch sgiliau goruchwylio ym maes y gwasanaeth bwyd a diod. Mae'n rhoi i chi'r cymhwyster a'r arbenigedd i weithio mewn amrywiaeth eang o gyd-destunau.

Yn ogystal â'r prif gymhwyster, Diploma mewn Goruchwylio ym maes Gweini Bwyd a Diod yn Broffesiynol cewch gyfle hefyd i ennill cymwysterau a gydnabyddir gan y diwydiant h.y. Ymwybyddiaeth o Alergenau, COSHH, Bwydydd Iach a Dietau Arbennig; Codi a chario Bydd Sgiliau Hanfodol neu TGAU (yn dibynnu ar eich gradd gyfredol) hefyd yn rhan integrol o'r cwrs.

Gofynion mynediad

I gael lle ar y cwrs hwn byddwch angen o leiaf un o'r canlynol:

 • Gradd Llwyddo mewn cymhwyster Lefel 2 perthnasol
 • Profiad perthnasol mewn diwydiant

Bydd angen hefyd i chi fod wedi cael presenoldeb o 86% yn eich blwyddyn astudio flaenorol.

Mae'r broses ymgeisio'n cynnwys cyfweliad fydd yn rhoi cyfle i chi drafod y cwrs.

Cyflwyniad

Cyflwynir y rhaglen drwy gyfuniad o'r dulliau a ganlyn:

 • Gweithdai ymarferol
 • Sesiynau theori
 • Astudio mewn amgylchedd gwaith realistig

Bydd eich rhaglen yn cynnwys cyfuniad o:

 • Cymwysterau Sgiliau Hanfodol a/neu
 • Ailsefyll TGAU a/neu
 • Bagloriaeth Cymru
Bagloriaeth Cymru

Mae Bagloriaeth Cymru'n gymhwyster gwerthfawr a astudir yn aml ochr yn ochr â chwrs llawn amser.

Caiff y cymhwyster, sy'n werth hyd at 120 pwynt UCAS, ei raddio A*–E a bydd yn rhoi i chi sgiliau personol a sgiliau busnes trosglwyddadwy. Mae prifysgolion a chyflogwyr yn ei ystyried yn gymhwyster gwerthfawr.

Yn rhan o'r cymhwyster, byddwch yn dysgu am Ddinasyddiaeth Fyd-eang, Mentergarwch a Chyflogadwyedd, yn cymryd rhan mewn gweithgareddau ymgysylltu â'r gymuned ac yn mynd ar brofiad gwaith.

Sgiliau Hanfodol

Gall hyn gynnwys cyfuniad o Gymhwyso Rhif, Cyfathrebu, Llythrennedd Digidol a Sgiliau Cyflogadwyedd Hanfodol.

Ailsefyll TGAU

Gall hyn gynnwys TGAU Rhifedd/Mathemateg a/neu Gymraeg/Saesneg.

Mathemateg a Chymraeg/Saesneg

Os nad oes gennych radd C neu uwch mewn Mathemateg a/neu Gymraeg/Saesneg, byddwn yn eich cefnogi i ailsefyll y pynciau hyn yn rhan o'ch rhaglen astudio.

Asesiad

 • Tasgau ymarferol
 • Aseiniadau
 • Cwestiynau atebion byr
 • Arsylwi

Dilyniant

Bydd cwblhau'r cwrs hwn yn rhoi i chi nifer o ddewisiadau o ran addysg a chyflogaeth. Fe allwch ddewis ymgeisio am amrywiaeth o gyrsiau Addysg Uwch, yn y maes lletygarwch neu goginio.

Gallech fynd ymlaen i ddilyn nifer o raglenni yng Ngrŵp Llandrillo Menai, gan gynnwys:

 • Gradd Sylfaen (FdA) Celfyddydau Coginio
 • BA (Anrh) Rheoli ym maes Lletygarwch

Os byddwch yn mynd yn syth i waith, bydd eich sgiliau uwch yn eich galluogi i weithio mewn nifer o rolau. Gellir cael swyddi goruchwylio neu swyddi arbenigol ym maes y gwasanaeth bwyd a diod mewn nifer o leoliadau gwahanol gan gynnwys gwestai, bwytai, tafarndai, canolfannau cynadledda, cyfleusterau arddangosfeydd, canolfannau chwaraeon, busnesau arlwyo a sefydliadau eraill.

Os oes gennych eisoes brofiad proffesiynol bydd y cwrs hwn yn ychwanegu at eich cyflogadwyedd ac yn eich galluogi i gael gwell cyfleoedd yn y diwydiant.

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Llawn Amser (Addysg Bellach)

Lefel: 3

Dwyieithog:

n/a