Yn dibynnu ar eich amgylchiadau personol, gallech fod yn gymwys i gael cymorth ariannol i astudio.

Mae'n haws cymryd rhan mewn addysg a hyfforddiant nag a feddyliwch. Mae yna nifer o ffyrdd y medrwch gael help gyda'r adnoddau y byddwch eu hangen i gwblhau eich cwrs yn llwyddiannus. Mae gennym dîm o gynghorwyr a fydd yn medru eich arwain dryw'r manylion. Mae'r cymorth ariannol a all fod ar gael i chi yn cynnwys:

Lwfans Cynhaliaeth Addysg (EMA)

Os ydych yn 16-18 oed ac yn dilyn cwrs am fwy na 12 awr yr wythnos, hwyrach y gallwch gael £30 yr wythnos. Ond mae'r lwfans hwn yn ddibynnol ar brawf modd, felly gofynnwch i'r Tîm Gwasanaethau i Ddysgwyr am ragor o wybodaeth.

Gallwch ddarganfod mwy am EMA drwy ymweld a gwefan Cyllid Myfyrwyr Cymru.

Grant Dysgu Llywodraeth Cymru (GDLlC)

Os ydych yn 19+ oed ac yn byw yng Nghymru, gallwch wneud cais am Grant Dysgu Llywodraeth Cymru i'ch helpu gyda chostau dilyn eich cwrs. Bydd y swm a delir yn dibynnu ar incwm eich teulu ac ar nifer eich oriau astudio. Mae'r grant hwn yn ddibynnol ar brawf modd, felly gofynnwch i'r Tîm Gwasanaethau i Ddysgwyr am ragor o wybodaeth.

Gallwch ddarganfod mwy am Grant Dysgu Llywodraeth Cymru drwy ymweld a gwefan Cyllid Myfyrwyr Cymru.

Cronfa Cefnogi Dysgwyr (LSF)

Mae'r Gronfa Cefnogi Dysgwyr yn darparu cymorth ariannol i ddysgwyr llawn-amser sy'n ei chael hi'n anodd talu rhai o'r costau sy'n gysylltiedig â'u cwrs. Gall y gronfa hon hefyd eich helpu i dalu costau archwiliadau'r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (Y Swyddfa Cofnodion Troseddol gynt), llety mewn hostel, dillad gweithio, citiau, cyfarpar, ffioedd stiwdio, rhai tripiau, teithio i'r coleg a gofal plant. Gall staff y Gwasanaethau i Ddysgwyr roi cyngor a gwybodaeth ynghylch y cymorth ariannol sydd ar gael.

Dod o hyd i'ch cwrs

Yr hyn ddywed ein myfyrwyr

Pob blwyddyn mae ein myfyrwyr yn symud ymlaen i astudio ymhellach yn y coleg, yn y brifysgol neu i weithio i rai o gwmnïau gorau'r DU.

Ond peidiwch â chymryd ein gair ni yn unig, gwrandewch ar rai o straeon llwyddiant ein myfyrwyr.