Yn dibynnu ar eich amgylchiadau personol, gallech fod yn gymwys i gael cymorth ariannol i astudio.

Mae'n haws cymryd rhan mewn addysg a hyfforddiant nag a feddyliwch. Mae yna nifer o ffyrdd y medrwch gael help gyda'r adnoddau y byddwch eu hangen i gwblhau eich cwrs yn llwyddiannus. Mae gennym dîm o gynghorwyr a fydd yn medru eich arwain dryw'r manylion. Mae'r cymorth ariannol a all fod ar gael i chi yn cynnwys:

Lwfans Cynhaliaeth Addysg (EMA)

Os ydych yn 16-18 oed ac yn dilyn cwrs am fwy na 12 awr yr wythnos, hwyrach y gallwch gael £30 yr wythnos. Ond mae'r lwfans hwn yn ddibynnol ar brawf modd, felly gofynnwch i'r Tîm Gwasanaethau i Ddysgwyr am ragor o wybodaeth.

Gallwch ddarganfod mwy am EMA drwy ymweld a gwefan Cyllid Myfyrwyr Cymru.

Grant Dysgu Llywodraeth Cymru (GDLlC)

Os ydych yn 19+ oed ac yn byw yng Nghymru, gallwch wneud cais am Grant Dysgu Llywodraeth Cymru i'ch helpu gyda chostau dilyn eich cwrs. Bydd y swm a delir yn dibynnu ar incwm eich teulu ac ar nifer eich oriau astudio. Mae'r grant hwn yn ddibynnol ar brawf modd, felly gofynnwch i'r Tîm Gwasanaethau i Ddysgwyr am ragor o wybodaeth.

Gallwch ddarganfod mwy am Grant Dysgu Llywodraeth Cymru drwy ymweld a gwefan Cyllid Myfyrwyr Cymru.

Cronfa Cefnogi Dysgwyr (LSF)

Mae'r Gronfa Cefnogi Dysgwyr yn darparu cymorth ariannol i ddysgwyr llawn-amser sy'n ei chael hi'n anodd talu rhai o'r costau sy'n gysylltiedig â'u cwrs. Gall y gronfa hon hefyd eich helpu i dalu costau archwiliadau'r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (Y Swyddfa Cofnodion Troseddol gynt), llety mewn hostel, dillad gweithio, citiau, cyfarpar, ffioedd stiwdio, rhai tripiau, teithio i'r coleg a gofal plant. Gall staff y Gwasanaethau i Ddysgwyr roi cyngor a gwybodaeth ynghylch y cymorth ariannol sydd ar gael.

Datganiad ar yr Iaith Gymraeg

Cyhoeddir yr holl ddogfennau sy'n ymwneud ag ymgeisio am grant, bwrsariaeth neu gymorth ariannol i ymgeiswyr unigol yn Gymraeg ac yn Saesneg. Gellir cyflwyno ceisiadau yn y Gymraeg ac nid ydynt yn cael eu trin yn llai ffafriol na'r ceisiadau a gyflwynir yn Saesneg. Os bydd rhaid cyfweld ymgeiswyr unigol am grantiau neu gymorth ariannol, mae cyfweliadau ar gael yn Gymraeg ar gyfer ymgeiswyr sydd wedi gwneud cais yn Gymraeg gan ddefnyddio cyfieithu ar y pryd os oes angen. Os cyflwynir cais am grant neu gymorth ariannol yn Gymraeg, byddwn yn hysbysu'r ymgeisydd am ganlyniad ein penderfyniad yn Gymraeg.

Wrth wneud penderfyniad mewn perthynas â dyfarnu grant neu gymorth ariannol, rydym yn ystyried yr effeithiau y byddai dyfarniad neu gymorth o'r fath yn eu cael ar y cyfleoedd i'r ymgeiswyr a phobl eraill ddefnyddio'r Gymraeg ac rydym yn sicrhau na fyddai ein penderfyniad ni'n lleihau cyfleoedd i bobl ddefnyddio'r iaith nac yn achosi effeithiau andwyol. Byddwn yn ystyried gweithredu penderfyniad (er enghraifft, drwy osod amodau) fel y byddai'n cael effeithiau cadarnhaol, neu effeithiau mwy cadarnhaol ar gyfleoedd i ymgeiswyr ddefnyddio'r Gymraeg.

Dod o hyd i'ch cwrs

Yr hyn ddywed ein myfyrwyr

Pob blwyddyn mae ein myfyrwyr yn symud ymlaen i astudio ymhellach yn y coleg, yn y brifysgol neu i weithio i rai o gwmnïau gorau'r DU.

Ond peidiwch â chymryd ein gair ni yn unig, gwrandewch ar rai o straeon llwyddiant ein myfyrwyr.