Bwrsarïau

Mae bwrsarïau Grŵp Llandrillo Menai wedi cael eu paratoi yn dilyn cytundeb yr Adran Addysg a Sgiliau i'r cynllun ffioedd ar gyfer blwyddyn academaidd 2020/21.

Myfyrwyr ar flwyddyn astudio ddilynol

Bwrsari Swm Meini prawf Dyddiad Talu
Bwrsari Dilyniant Uniongyrchol Grŵp Llandrillo Menai £1000 Pob myfyriwr sy'n symud ymlaen yn syth o raglen Lefel 3 i gwrs AU llawn amser yng Ngrŵp Llandrillo Menai. Ond ar gael i Fyfyrwyr ar flwyddyn gyntaf eu hastudiaethau. 100% ym mis Mai
Bwrsari Iaith Gymraeg (AU) £300 Pob myfyriwr sy'n astudio cyrsiau penodol yr addysgir rhannau sylweddol ohonynt drwy gyfrwng y Gymraeg. 100% ym mis Mai
Bwrsari Ardaloedd Cymunedau'n Gyntaf neu MALIC £300 Pob myfyriwr sydd wedi cofrestru ar gwrs AU llawn amser ac y mae eu cod post mewn ardal Cymunedau'n Gyntaf. 100% ym mis Mai
Bwrsari Plant/Pobl Ifanc sy'n Derbyn Gofal £300 Pob myfyriwr sydd wedi cofrestru ar gwrs AU llawn amser ac sy'n Blant/Bobl Ifanc sy'n Derbyn Gofal. 100% ar ddechrau'r ail semester ym mis Ionawr

Cynllun Hepgor Ffioedd i Israddedigion Rhan-Amser CCAUC

Gall myfyrwyr rhan-amser sy'n astudio rhaglen o fodiwlau sy'n werth llai na 30 credyd fod yn gymwys i wneud cais am grant hepgor ffioedd CCAUC. Uchafswm y ffioedd y gellir eu hepgor ym mhob blwyddyn academaidd yw £875. I gael rhagor o wybodaeth anfonwch neges e-bost i degrees@gllm.ac.uk

Hysbysiad Gwybodaeth Cyllid Myfyrwyr Cymru

Trefniadau cyllido ym mlwyddyn academaidd 2020/21 ar gyfer myfyrwyr addysg uwch cymwys y mae Covid-19 yn effeithio arnynt.

Datganiad ar yr Iaith Gymraeg

Cyhoeddir yr holl ddogfennau sy'n ymwneud ag ymgeisio am grant, bwrsariaeth neu gymorth ariannol i ymgeiswyr unigol yn Gymraeg ac yn Saesneg. Gellir cyflwyno ceisiadau yn y Gymraeg ac nid ydynt yn cael eu trin yn llai ffafriol na'r ceisiadau a gyflwynir yn Saesneg. Os bydd rhaid cyfweld ymgeiswyr unigol am grantiau neu gymorth ariannol, mae cyfweliadau ar gael yn Gymraeg ar gyfer ymgeiswyr sydd wedi gwneud cais yn Gymraeg gan ddefnyddio cyfieithu ar y pryd os oes angen. Os cyflwynir cais am grant neu gymorth ariannol yn Gymraeg, byddwn yn hysbysu'r ymgeisydd am ganlyniad ein penderfyniad yn Gymraeg.

Wrth wneud penderfyniad mewn perthynas â dyfarnu grant neu gymorth ariannol, rydym yn ystyried yr effeithiau y byddai dyfarniad neu gymorth o'r fath yn eu cael ar y cyfleoedd i'r ymgeiswyr a phobl eraill ddefnyddio'r Gymraeg ac rydym yn sicrhau na fyddai ein penderfyniad ni'n lleihau cyfleoedd i bobl ddefnyddio'r iaith nac yn achosi effeithiau andwyol. Byddwn yn ystyried gweithredu penderfyniad (er enghraifft, drwy osod amodau) fel y byddai'n cael effeithiau cadarnhaol, neu effeithiau mwy cadarnhaol ar gyfleoedd i ymgeiswyr ddefnyddio'r Gymraeg.

Dod o hyd i'ch cwrs

Yr hyn ddywed ein myfyrwyr

Pob blwyddyn mae ein myfyrwyr yn symud ymlaen i astudio ymhellach yn y brifysgol neu i weithio i rai o gwmnïau gorau'r DU.

Ond peidiwch â chymryd ein gair ni yn unig, gwrandewch ar rai o straeon llwyddiant ein myfyrwyr.

Partneriaid Prifysgol