Bwrsarïau

Mae bwrsarïau Grŵp Llandrillo Menai wedi cael eu paratoi yn dilyn cytundeb yr Adran Addysg a Sgiliau i'r cynllun ffioedd ar gyfer blwyddyn academaidd 2019/20.

Myfyrwyr ar flwyddyn astudio ddilynol

Bwrsari Swm Meini prawf Dyddiad Talu
Bwrsari Dilyniant Uniongyrchol Grŵp Llandrillo Menai £1000 Pob myfyriwr sy'n symud ymlaen o raglen Lefel 3 i gwrs AU llawn amser yng Ngrŵp Llandrillo Menai Dyddiad ar gyfer 2019/20 i’w gadarnhau
Bwrsari Iaith Gymraeg (AU) £300 Meini prawf ar gyfer 2019/20 i'w cadarnhau 100% ym mis Mai
Bwrsari Cymunedau'n Gyntaf £300 Pob myfyriwr sydd wedi cofrestru ar gwrs AU llawn amser sy'n byw mewn ardal sydd â chod post Cymunedau'n Gyntaf 100% ym mis Mai
Bwrsari Plant sy'n Derbyn Gofal £300 Pob myfyriwr sydd wedi cofrestru ar gwrs AU llawn amser sy'n Blant sy'n Derbyn Gofal 100% ar ddechrau'r ail semester ym mis Ionawr

Cynllun Hepgor Ffioedd i Israddedigion Rhan-Amser CCAUC

Gall myfyrwyr rhan-amser sy'n astudio rhaglen o fodiwlau sy'n werth llai na 30 credyd fod yn gymwys i wneud cais am grant hepgor ffioedd CCAUC. Uchafswm y ffioedd y gellir eu hepgor ym mhob blwyddyn academaidd yw £875. I gael rhagor o wybodaeth anfonwch neges e-bost i degrees@gllm.ac.uk

Gwybodaeth Ychwanegol

Wrth gynllunio'u hastudiaethau bydd angen i fyfyrwyr ystyried y costau ychwanegol a all fod yn rhan o'r rhaglen nad ydynt yn cael eu cynnwys yn y ffioedd dysgu.

Gall y rhain gynnwys costau sy'n gysylltiedig â'r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd, teithio yn ôl ac ymlaen i leoliadau profiad gwaith, teithiau maes, dillad addas ar gyfer gwaith/profiad gwaith, argraffu dros ben y lwfans (gallai hyn gynnwys costau argraffu a rhwymo traethodau hir), cofion bach, deunyddiau swyddfa a chostau'n gysylltiedig â'r seremoni raddio.

Bydd angen i fyfyrwyr ystyried costau'r adnoddau a'r deunyddiau fydd eu hangen arnynt i astudio'n annibynnol y tu allan i'r coleg, e.e. cyfrifiadur personol/gliniadur, mynediad i'r rhyngrwyd, meddalwedd swyddfa a phwnc, deunyddiau fydd eu hangen ar gyfer datblygiad personol a llyfrau/cyfnodolion ac ati os ydych yn dymuno eu prynu yn hytrach na'u benthyg, neu gostau ychwanegol am gael gwneud cais am fenthyg cyhoeddiadau nad ydynt ar gael drwy'r gwasanaeth llyfrgell. Gall myfyrwyr ddefnyddio llyfrgelloedd y coleg a gwasanaethau benthyg llyfrau, ond rhaid iddynt dalu dirwy am lyfrau sy'n cael eu dychwelyd yn hwyr neu'n cael eu colli.

Datganiad ar yr Iaith Gymraeg

Cyhoeddir yr holl ddogfennau sy'n ymwneud ag ymgeisio am grant, bwrsariaeth neu gymorth ariannol i ymgeiswyr unigol yn Gymraeg ac yn Saesneg. Gellir cyflwyno ceisiadau yn y Gymraeg ac nid ydynt yn cael eu trin yn llai ffafriol na'r ceisiadau a gyflwynir yn Saesneg. Os bydd rhaid cyfweld ymgeiswyr unigol am grantiau neu gymorth ariannol, mae cyfweliadau ar gael yn Gymraeg ar gyfer ymgeiswyr sydd wedi gwneud cais yn Gymraeg gan ddefnyddio cyfieithu ar y pryd os oes angen. Os cyflwynir cais am grant neu gymorth ariannol yn Gymraeg, byddwn yn hysbysu'r ymgeisydd am ganlyniad ein penderfyniad yn Gymraeg.

Wrth wneud penderfyniad mewn perthynas â dyfarnu grant neu gymorth ariannol, rydym yn ystyried yr effeithiau y byddai dyfarniad neu gymorth o'r fath yn eu cael ar y cyfleoedd i'r ymgeiswyr a phobl eraill ddefnyddio'r Gymraeg ac rydym yn sicrhau na fyddai ein penderfyniad ni'n lleihau cyfleoedd i bobl ddefnyddio'r iaith nac yn achosi effeithiau andwyol. Byddwn yn ystyried gweithredu penderfyniad (er enghraifft, drwy osod amodau) fel y byddai'n cael effeithiau cadarnhaol, neu effeithiau mwy cadarnhaol ar gyfleoedd i ymgeiswyr ddefnyddio'r Gymraeg.

Dod o hyd i'ch cwrs

Yr hyn ddywed ein myfyrwyr

Pob blwyddyn mae ein myfyrwyr yn symud ymlaen i astudio ymhellach yn y brifysgol neu i weithio i rai o gwmnïau gorau'r DU.

Ond peidiwch â chymryd ein gair ni yn unig, gwrandewch ar rai o straeon llwyddiant ein myfyrwyr.

Partneriaid Prifysgol