Cyrsiau Llawn-Amser

Mynediad ym Mis Medi 2019

NODER: Cyfrifoldeb y myfyriwr yw sicrhau, cyn cofrestru ar gwrs, ei fod wedi sicrhau cyllid i dalu ei ffioedd dysgu ac unrhyw gostau eraill yn gysylltiedig â'r cwrs penodol hwnnw.

  • Dim ffioedd i'w talu ymlaen llaw
  • Fis Medi 2019, £8,300 fydd y ffioedd ar gyrsiau llawn-amser
  • Bydd cyllid ar gael i gefnogi'ch astudiaethau, ond nid yw Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau hyn eto ar gyfer 2018/19.

Gellir dod o hyd i'n Cynllun Ffioedd Addysg Uwch ar y Dudalen Polisïau AU

Bydd cyllid ar gael i gefnogi'ch astudiaethau drwy Cyllid Myfyrwyr Cymru: www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk

Ffioedd ar gyfer myfyrwyr sy'n parhau i 2019/20

Y ffi ar gyfer myfyrwyr llawn amser sy'n mynd ymlaen yn ddi-dor i lefel nesaf eu cwrs yn 2019/20 yw:

  • Lefel 4 i Lefel 5 = £8,100
  • Lefel 5 i Lefel 6 = £7,900

Bydd angen i chi wneud cais arall am gyllid pan fydd yr asiantaeth cyllid myfyrwyr yn rhoi gwybod bod angen i chi wneud hynny, yn ystod mis Mawrth/Ebrill fel arfer.

Cyrsiau Rhan-Amser

Rhestrir yr holl gyrsiau addysg uwch rhan-amser a gynigir ar gampysau Grŵp Llandrillo Menai, ynghyd â’r ffioedd ar gyfer pob cwrs, yn ein harweinlyfr i gyrsiau rhan-amser.

Am y wybodaeth ddiweddaraf, cysylltwch a ni.

Bwrsarïau

Mae bwrsarïau Grŵp Llandrillo Menai wedi cael eu paratoi yn dilyn cytundeb yr Adran Addysg a Sgiliau i'r cynllun ffioedd ar gyfer blwyddyn academaidd 2019/20.

Myfyrwyr ar flwyddyn astudio ddilynol

Bwrsari Swm Meini prawf Dyddiad Talu
Bwrsari Dilyniant Uniongyrchol Grŵp Llandrillo Menai £1000 Pob myfyriwr sy'n symud ymlaen o raglen Lefel 3 i gwrs AU llawn amser yng Ngrŵp Llandrillo Menai Dyddiad ar gyfer 2019/20 i’w gadarnhau
Bwrsari Iaith Gymraeg (AU) £300 Meini prawf ar gyfer 2019/20 i'w cadarnhau 100% ym mis Mai
Bwrsari Cymunedau'n Gyntaf £300 Pob myfyriwr sydd wedi cofrestru ar gwrs AU llawn amser sy'n byw mewn ardal sydd â chod post Cymunedau'n Gyntaf 100% ym mis Mai
Bwrsari Plant sy'n Derbyn Gofal £300 Pob myfyriwr sydd wedi cofrestru ar gwrs AU llawn amser sy'n Blant sy'n Derbyn Gofal 100% ar ddechrau'r ail semester ym mis Ionawr
Gwybodaeth Ychwanegol

Wrth gynllunio'u hastudiaethau bydd angen i fyfyrwyr ystyried y costau ychwanegol a all fod yn rhan o'r rhaglen nad ydynt yn cael eu cynnwys yn y ffioedd dysgu.

Gall y rhain gynnwys costau sy'n gysylltiedig â'r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd, teithio yn ôl ac ymlaen i leoliadau profiad gwaith, teithiau maes, dillad addas ar gyfer gwaith/profiad gwaith, argraffu dros ben y lwfans (gallai hyn gynnwys costau argraffu a rhwymo traethodau hir), cofion bach, deunyddiau swyddfa a chostau'n gysylltiedig â'r seremoni raddio.

Bydd angen i fyfyrwyr ystyried costau'r adnoddau a'r deunyddiau fydd eu hangen arnynt i astudio'n annibynnol y tu allan i'r coleg, e.e. cyfrifiadur personol/gliniadur, mynediad i'r rhyngrwyd, meddalwedd swyddfa a phwnc, deunyddiau fydd eu hangen ar gyfer datblygiad personol a llyfrau/cyfnodolion ac ati os ydych yn dymuno eu prynu yn hytrach na'u benthyg, neu gostau ychwanegol am gael gwneud cais am fenthyg cyhoeddiadau nad ydynt ar gael drwy'r gwasanaeth llyfrgell. Gall myfyrwyr ddefnyddio llyfrgelloedd y coleg a gwasanaethau benthyg llyfrau, ond rhaid iddynt dalu dirwy am lyfrau sy'n cael eu dychwelyd yn hwyr neu'n cael eu colli.

Dod o hyd i'ch cwrs

Yr hyn ddywed ein myfyrwyr

Pob blwyddyn mae ein myfyrwyr yn symud ymlaen i astudio ymhellach yn y brifysgol neu i weithio i rai o gwmnïau gorau'r DU.

Ond peidiwch â chymryd ein gair ni yn unig, gwrandewch ar rai o straeon llwyddiant ein myfyrwyr.

Partneriaid Prifysgol