NODER: Bydd y colegau’n dal i dderbyn ceisiadau am gyrsiau gradd ar ôl dyddiad cau UCAS.

Pa gwrs gradd yw’r un i chi?

Graddau Anrhydedd

Mae Gradd Anrhydedd yn werth 360 credyd Addysg Uwch. Mewn rhai pynciau, byddwch yn astudio cwrs Gradd Anrhydedd yn llawn amser am dair blynedd. Mewn pynciau eraill, byddwch yn dilyn cwrs Gradd Sylfaen yn gyntaf. Wedyn, gallwch ddilyn cwrs atodol am flwyddyn neu ddwy flynedd arall er mwyn cael Gradd Anrhydedd.

Graddau Sylfaen

Yn gyffredinol, mae Gradd Sylfaen yn werth 240 credyd Addysg Uwch. I astudio’r rhan fwyaf o’r cyrsiau hyn, mae gofyn i’r myfyriwr fod yn gweithio neu gael profiad gwaith sylweddol.

Yn wahanol i rai cyrsiau gradd, nid ymdrin â theori’n unig y mae’r rhain. Byddant yn rhoi i chi’r wybodaeth a’r sgiliau y mae ar gyflogwyr eu heisiau, drwy gyfuno gwaith theori a’r defnydd a wneir ohono yn y gweithle. Bydd hyn yn gwella’ch siawns o gael swydd ac yn eich paratoi i ymdopi â mwy o gyfrifoldeb neu at ddyrchafiad.

Datblygwyd ein holl gyrsiau Gradd Sylfaen fel eu bod yn cynnig llwybrau dilyniant clir i gyrsiau Graddau Anrhydedd yng Ngrŵp Llandrillo Menai neu yn un o’r sefydliadau sy’n bartneriaid i ni.

Tystysgrif Genedlaethol Uwch (HNC)

Cymhwyster lefel prifysgol sy’n gysylltiedig â byd gwaith yw HNC (Tystysgrif Genedlaethol Uwch) ac, fel rheol, astudir y math hwn o gwrs yn rhan-amser am ddwy flynedd, neu’n llawn amser am flwyddyn. Ar ôl cwblhau’r cwrs, gallech fynd ymlaen i ddilyn cwrs Gradd Sylfaen.

Pam ein dewis ni?

Sicrwydd Ansawdd

Yn 2016, derbyniodd y Grŵp gymeradwyaeth yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd ar gyfer Addysg Uwch (QAA) am wella cyfleoedd dysgu i fyfyrwyr. Roedd y Grŵp ymhlith yr unig bedwar coleg allan o 62 coleg ledled Cymru a Lloegr i dderbyn cymeradwyaeth o’r fath.

Bodlonrwydd

Yn yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2020, dywedodd 85% o’n myfyrwyr gradd eu bod yn fodlon ag ansawdd eu cwrs! Yn ogystal, mae Grŵp Llandrillo Menai yn falch o fod â'r gyfradd fodlonrwydd gyffredinol uchaf o blith holl sefydliadau AU Gogledd Cymru.

Lleol

Cynigir y rhan fwyaf o’n cyrsiau gradd yn y Ganolfan Brifysgol yn Llandrillo-yn-Rhos, ac mae rhai rhaglenni hefyd ar gael ar ein campysau ym Mangor, Llangefni a Dolgellau. Golyga ein darpariaeth leol y gallwch astudio at radd yma ar garreg eich drws, heb orfod symud I ffwrdd i brifysgol.

Hyblyg

Cynigiwn ddewis helaeth o gyrsiau gradd llawn amser a rhan-amser, ac yn aml, cynhelir ein cyrsiau llawn amser ddau ddiwrnod yr wythnos. Mae hyn yn eich helpu I gyfuno’ch astudio â gwaith a’ch ymrwymiadau teuluol.

Fforddiadwy

Drwy fyw gartref, gallech arbed rhai miloedd o bunnau gan na fydd angen i chi dalu’r costau llety y mae’n rhaid i fyfyrwyr sy’n byw oddi cartref eu talu.

Cefnogaeth

Mae’r dosbarthiadau’n fychan, felly bydd gan eich tiwtoriaid fwy o amser i’w dreulio gyda chi. Gall ein staff cyfeillgar yn y Gwasanaethau i Ddysgwyr hefyd eich cynorthwyo gyda’ch CV a thechnegau cyfweliad, yn ogystal â rhoi cyngor gyrfaol i chi.

Dilyniant

Mae ein holl gyrsiau Gradd Sylfaen yn eich galluogi i fynd ymlaen i ddilyn cwrs Gradd Anrhydedd, naill ai yma neu mewn prifysgol.

Cyfleoedd Gwaith

Gan fod llawer o’n Graddau Sylfaen wedi’u datblygu mewn ymgynghoriad â chyflogwyr lleol, byddwch yn meithrin y sgiliau y mae ar gyflogwyr eu hangen. Bydd hyn yn eich gwneud yn fwy cyflogadwy yn y farchnad swyddi leol.

Dod o hyd i'ch cwrs

Yr hyn ddywed ein myfyrwyr

Pob blwyddyn mae ein myfyrwyr yn symud ymlaen i astudio ymhellach yn y brifysgol neu i weithio i rai o gwmnïau gorau'r DU.

Ond peidiwch â chymryd ein gair ni yn unig, gwrandewch ar rai o straeon llwyddiant ein myfyrwyr.

Partneriaid Prifysgol