Ailorffennu Cerbydau (Paentio) Cerbydau Modur ac Awyrennau Lefel 2

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Y Rhyl
 • Dull astudio:
  Llawn amser
 • Hyd:

  1 flwyddyn

Gwnewch gais
×

Ailorffennu Cerbydau (Paentio) Cerbydau Modur ac Awyrennau Lefel 2

Llawn Amser (Addysg Bellach)

Noder: Rydym yn argymell bod gennych liniadur neu Chromebook y gallwch ei ddefnyddio i gwblhau gwaith yn ddigidol yn eich cartref. Mae gennym Gronfa Cynhwysiant Digidol TG bwrpasol i gefnogi'r dysgwyr hynny nad oes ganddynt ddyfais ddigidol ac sy'n methu â phrynu un.

Disgrifiad o'r Cwrs

Ydych chi'n gobeithio dilyn gyrfa yn y sector cerbydau modur a thrafnidiaeth? A fyddech yn hoffi i ennill profiad mewn ailorffennu awyrennol/modurol ? Mae'r cwrs hwn yn gwella eich gwybodaeth dechnegol ac academaidd o dechnolegau trwsio a phaentio. Mae'n dod a'ch galluoedd hyd at lefel y diwydiant ac yn eich paratoi ar gyfer eich gyrfa yn y diwydiant.

Mae'r cwrs yn addas ar gyfer myfyrwyr sydd wedi cwblhau cwrs Trwsio Cyrff Cerbydau Lefel 1 (neu gymwysterau cyffelyb). Mae'r cwrs hefyd yn addas i'r rhai sy'n gadael yr ysgol, gweithwyr yn y diwydiant cerbydau a phobl broffesiynol o ddiwydiannau eraill.

Mae Cyngor Sgiliau'r Sector (SSC) wedi cymeradwyo'r cymhwyster gan sicrhau ei fod yn bodloni gofynion y diwydiant.

Gofynion mynediad

I gael lle ar y cwrs hwn byddwch angen o leiaf un o'r canlynol:

 • 3 TGAU gradd D neu uwch ac 1 TGAU gradd E, yn cynnwys Mathemateg a Saesneg neu Gymraeg (iaith 1af), neu gymhwyster Mynediad 3 / Lefel 1 Sgiliau Hanfodol Cymru mewn Rhifedd a Chyfathrebu
 • Gradd Llwyddo mewn cymhwyster Lefel 1 perthnasol
 • Profiad perthnasol mewn diwydiant

Mae'r broses ymgeisio'n cynnwys cyfweliad fydd yn rhoi cyfle i chi drafod y cwrs.

Cyflwyniad

Cyflwynir y rhaglen drwy gyfuniad o'r dulliau a ganlyn:

 • Arddangosiadau ymarferol
 • Tasgau realistig
 • Darlithoedd i ddatblygu gwybodaeth greiddiol
 • Aseiniadau
 • Dysgu ar-lein
 • Ymweliadau â sioeau diwydiant a masnach
 • Lleoliad gwaith yn y diwydiant

Yn y Ganolfan Dechnoleg Moduron ar Gampws y Rhyl, ceir offer a chyfl eusterau sy'n cydymffurfi o â safonau cyfoes y diwydiant. Maent yn cynnwys Profwr Breciau Cerbydau Nwyddau Trwm, Dynamomedr Gyriant 4-Olwyn, Aliniwr 4-Olwyn, Ystafell Ddiagnosteg Awtoelectronig, Bythau Chwistrellu USI, Cynllun Cymysgu Lechler, System Dal ac Alinio Car-O-Liner, Llecynnau Weldio, Llecyn Glanhau Cerbydau, yn ogystal â System Technoleg Hybrid a System Rheoli Hinsawdd mewn Cerbydau.

Bydd eich rhaglen yn cynnwys cyfuniad o:

 • Cymwysterau Sgiliau Hanfodol a/neu
 • Ailsefyll TGAU
Sgiliau Hanfodol

Gall hyn gynnwys cyfuniad o Gymhwyso Rhif, Cyfathrebu, Llythrennedd Digidol a Sgiliau Cyflogadwyedd Hanfodol.

Ailsefyll TGAU

Gall hyn gynnwys TGAU Rhifedd/Mathemateg a/neu Gymraeg/Saesneg.

Mathemateg a Chymraeg/Saesneg

Os nad oes gennych radd C neu uwch mewn Mathemateg a/neu Gymraeg/Saesneg, byddwn yn eich cefnogi i ailsefyll y pynciau hyn yn rhan o'ch rhaglen astudio.

Asesiad

 • Asesiad ymarferol mewnol
 • Asesiad ar-lein
 • Cwestiynau llafar
 • Cwestiynau ysgrifenedig
 • Taflenni tasg byr i ddysgwr i'w llenwi'n annibynnol

Dilyniant

Os gwnewch gwblhau'r cwrs hwn yn llwyddiannus, bydd gennych y wybodaeth a'r sgiliau sy'n angenrheidiol i weithio yn y diwydiant cerbydau.

O ganlyniad i ddatblygiadau technegol mae cwmnïau ym maes cynhyrchu, manwerthu, dosbarthu, gwasanaethau a thrwsio wedi damwain wastad yn chwilio am bobl ifanc i'w cyflwyno i'r diwydiant hwn sy'n newid o hyd.

Hefyd, bydd y cwrs yn eich paratoi i astudio ar lefel uwch.

Gallwch hefyd ymgeisio am Brentisiaet:

 • Prentisiaeth Sylfaen Lefel 2 mewn Trwsio a Phaentio Cyrff Cerbydau
 • Prentisiaeth Sylfaen Lefel 2 mewn Trwsio a Phaentio Cyrff Cerbydau (Ail-orffennu)

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Llawn Amser (Addysg Bellach)

Lefel: 2

Dwyieithog:

n/a