Uwch-werthu - Gwneud yn Fawr o Bob Cyfle

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Abergele, Dolgellau, Busnes@LlandrilloMenai, Parc Menai
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Hyd:

  ½ diwrnod (4 awr)

Gwnewch gais
×

Uwch-werthu - Gwneud yn Fawr o Bob Cyfle

Cyrsiau Byr

Ffoniwch Busnes@LlandrilloMenai heddiw ar 08445 460 460 neu anfon e-bost i busnes@gllm.ac.uk.

Disgrifiad o'r Cwrs

Gweithdy fydd yn eich galluogi i feithrin gwell dealltwriaeth o bopeth (cynnyrch neu wasanaeth) mae eich busnes yn ei gynnig, ynghyd â sut i wneud y mwyaf o gysylltiad cwsmer â'ch busnes.

*Os bydd galw, gallwn ddarparu cyrsiau ar safle'r cwsmer.

Bydd manteision y cwrs yn cynnwys:

 • Deall pwysigrwydd sicrhau bod gwybodaeth am gynnyrch/gwasanaeth yn gyfredol.
 • Gwell cyfathrebu rhwng gwahanol adrannau a thimau staff.
 • Deall gwir fanteision 'Uwch-werthu' a Thraws-werthu'.

Technegau a ddefnyddir i hyrwyddo cynnyrch ychwanegol a/neu wasanaethau.

 • Sut y gallwch chi gydweddu cynnyrch a/neu wasanaethau ag anghenion penodol cwsmer.
 • Lefelau gwasanaeth i gwsmeriaid a lefelau bodlonrwydd gwsmeriaid uwch.
 • Codi lefelau elw o incwm y busnes.
 • Niferoedd uwch o gwsmeriaid yn dychwelyd ac adolygiadau cadarnhaol gan gwsmeriaid.
 • Posibilrwydd o ddenu cwsmeriaid newydd.

Yn ystod y gweithdy, bydd mynychwyr yn dysgu rhagor am:

 • Adnabod cyfleoedd i hyrwyddo cynnyrch a/neu wasanaethau ychwanegol sydd yn debygol o wella profiad cwsmeriaid.
 • Hyrwyddo manteision cynnyrch a/neu wasanaethau ychwanegol sydd yn debygol o fod o ddiddordeb i gwsmeriaid.
 • Cynnig gwybodaeth i gwsmeriaid fydd yn eu cynorthwyo i ddewis cynnyrch a/neu wasanaethau ychwanegol neu beidio dewis rhai ychwanegol.
 • Sut i weithredu ac ymateb yn effeithiol i wybodaeth a dderbynnir gan gwsmeriaid.
 • Gweithredu mewn modd cynhyrchiol gydag adrannau eraill y busnes a chyflawni ethos 'un tîm'.
 • Meithrin ymwybyddiaeth o bolisïau a gweithdrefnau sefydliadol, gofynion cyfreithiol a moesegol wrth hyrwyddo cynnyrch a/neu wasanaethau. Gweithdrefnau a pholisïau sefydliadol sy'n berthnasol i: rolau a chyfrifoldebau, dangos cyfyngiadau awdurdod/cynnig gwasanaeth / ymdrin â chwsmeriaid.
 • Eich polisïau a gweithdrefnau sy'n ymwneud â hyrwyddo cynnyrch a/neu wasanaethau ychwanegol.
 • Y gofynion cyfreithiol sy'n berthnasol i werthu a/neu hyrwyddo cynnyrch a gwasanaethau.

Adborth gan gwsmeriaid:

"Mae'r adborth wedi bod yn gadarnhaol iawn. Mae rhai o'n rheolwyr llinell wedi dilyn yr hyfforddiant ac maen nhw'n dweud ei fod wedi gwneud i'w timau feddwl rhagor am hysbysebu/gwerthu/arddangos cyfleusterau/cynnyrch y cwmni.

Dyma oedd un o'r prif nodau felly rydw i'n hapus iawn â hynny. Mae hefyd wedi gwneud i staff feddwl rhagor am werthiant."

Aura Wales (Leisure & Libraries) - Hydref 2022

Gofynion mynediad

Dim.

Cyflwyniad

Gweithdy rhyngweithiol dan arweiniad tiwtor.

Asesiad

Nid oes asesu ffurfiol.

Dilyniant

 • Gweithdy Gwasanaeth i Gwsmeriaid
 • Dyfarniad CIM Lefel 3
 • NVQ Level 2 ym maes Gwasanaethau i Gwsmeriaid

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Cyrsiau Byr

Lefel: N/A

Maes rhaglen:

 • Business and Management

Mae'r cwrs i'w gael yn ddwyieithog ar y campysau/lleoliadau canlynol :

 • Abergele
 • Dolgellau
 • Busnes@LlandrilloMenai, Parc Menai

Dwyieithog:

Ydi

Business and Management

Dewch i wybod mwy am y maes hwn ac i weld ein canllawiau lefelau:

Business and Management

Myfyrwyr yn siarad mewn ystafell ddosbarth