Coginio Proffesiynol (Cegin a Phantri) Lefel 3

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Dolgellau
 • Dull astudio:
  Llawn amser
 • Hyd:

  1 flwyddyn

Gwnewch gais
×

Coginio Proffesiynol (Cegin a Phantri) Lefel 3

Llawn Amser (Addysg Bellach)

Dewch i gysylltiad am ragor o wybodaeth am sut i wneud cais am y cwrs hwn.

Noder: Rydym yn argymell bod gennych liniadur neu Chromebook y gallwch ei ddefnyddio i gwblhau gwaith yn ddigidol yn eich cartref. Mae gennym Gronfa Cynhwysiant Digidol TG bwrpasol i gefnogi'r dysgwyr hynny nad oes ganddynt ddyfais ddigidol ac sy'n methu â phrynu un.

Disgrifiad o'r Cwrs

Ydych chi'n awyddus i feithrin sgiliau uwch ym maes coginio proffesiynol?

Mae'r rhaglen alwedigaethol hon yn ffordd wych ymlaen, pa un a ydych yn dod o gefndir proffesiynol ac am gael cymhwyster a gydnabyddir yn rhyngwladol neu newydd ddilyn cwrs lefel 2 yn y maes.

Cynlluniwyd y cwrs hwn i ddatblygu'ch sgiliau ymarferol ac i ehangu'ch gwybodaeth, gan eich helpu i ennill cymhwyster proffesiynol uwch.

Byddwch yn dysgu sut i baratoi, coginio a chyflwyno amrywiaeth o seigiau gan ddefnyddio pysgod a physgod cragen, cig, dofednod a helgig, yn ogystal ag ystod eang o seigiau llysiau, sawsiau a dresins.

Byddwch yn astudio gastronomeg a diwylliant bwyd, yn datblygu'ch sgiliau ymchwilio a goruchwylio, ac yn dysgu am y rheoliadau diweddaraf yn y maes. Wrth i chi ddatblygu arbenigedd a magu hyder, cewch eich annog i gymryd rhan mewn cystadlaethau cenedlaethol a rhyngwladol.

Yn ogystal â'r prif gymhwyster, Diploma Lefel 3 mewn Coginio Proffesiynol Uwch (Pantri Cegin), bydd gennych gyfle i ennill cymwysterau a gydnabyddir gan y diwydiant h.y. Ymwybyddiaeth o Alergenau, COSHH, Bwydydd Iachus a Dietau Arbennig; Codi a chario Bydd Sgiliau Hanfodol neu TGAU (yn dibynnu ar eich gradd gyfredol) hefyd yn rhan integrol o'r cwrs.

Gofynion mynediad

I gael lle ar y cwrs hwn byddwch angen o leiaf un o'r canlynol:

 • Gradd Llwyddo mewn cymhwyster Lefel 2 perthnasol
 • Profiad perthnasol mewn diwydiant

Bydd angen hefyd i chi fod wedi cael presenoldeb o 86% yn eich blwyddyn astudio flaenorol.

Mae'r broses ymgeisio'n cynnwys cyfweliad fydd yn rhoi cyfle i chi drafod y cwrs.

Cyflwyniad

 • Gweithdai ymarferol
 • Sesiynau theori
 • Astudio mewn amgylchedd gwaith realistig
 • Amgylchedd dysgu rhithwir

Bydd eich rhaglen yn cynnwys cyfuniad o:

 • Cymwysterau Sgiliau Hanfodol a/neu
 • Ailsefyll TGAU a/neu
 • Bagloriaeth Cymru
Bagloriaeth Cymru

Mae Bagloriaeth Cymru'n gymhwyster gwerthfawr a astudir yn aml ochr yn ochr â chwrs llawn amser.

Caiff y cymhwyster, sy'n werth hyd at 120 pwynt UCAS, ei raddio A*–E a bydd yn rhoi i chi sgiliau personol a sgiliau busnes trosglwyddadwy. Mae prifysgolion a chyflogwyr yn ei ystyried yn gymhwyster gwerthfawr.

Yn rhan o'r cymhwyster, byddwch yn dysgu am Ddinasyddiaeth Fyd-eang, Mentergarwch a Chyflogadwyedd, yn cymryd rhan mewn gweithgareddau ymgysylltu â'r gymuned ac yn mynd ar brofiad gwaith.

Sgiliau Hanfodol

Gall hyn gynnwys cyfuniad o Gymhwyso Rhif, Cyfathrebu, Llythrennedd Digidol a Sgiliau Cyflogadwyedd Hanfodol.

Ailsefyll TGAU

Gall hyn gynnwys TGAU Rhifedd/Mathemateg a/neu Gymraeg/Saesneg.

Mathemateg a Chymraeg/Saesneg

Os nad oes gennych radd C neu uwch mewn Mathemateg a/neu Gymraeg/Saesneg, byddwn yn eich cefnogi i ailsefyll y pynciau hyn yn rhan o'ch rhaglen astudio.

Asesiad

 • Tasgau ymarferol
 • Aseiniadau
 • Cwestiynau atebion byr
 • Arsylwi

Dilyniant

Bydd cwblhau cwrs hwn yn rhoi i chi amrywiaeth o ddewisiadau o ran addysg a chyflogaeth. Byddwch yn gallu manteisio ar set newydd o wybodaeth a sgiliau arbenigol, ac yn gallu rhagori mewn meysydd coginio mwy arbenigol.

Gallech fynd ymlaen i ddilyn nifer o raglenni yng Ngrŵp Llandrillo Menai, gan gynnwys:

 • Prentisiaeth Lefel 3 mewn Coginio Proffesiynol
 • Gradd Sylfaen (FdA) Celfyddydau Coginio
 • BA (Anrh) Rheoli ym maes Lletygarwch

Os byddwch yn mynd yn syth i waith, bydd gennych yr opsiwn o weithio mewn nifer o rolau coginio yn y diwydiant lletygarwch.

Os oes gennych eisoes brofiad proffesiynol bydd y cwrs hwn yn ychwanegu at eich cyflogadwyedd ac yn eich galluogi i gael gwell cyfleoedd yn y diwydiant.

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Llawn Amser (Addysg Bellach)

Lefel: 3

Dwyieithog:

Mae'r rhaglen yma ar gael yn ddwyieithog yn y campws/campysau canlynol:

 • Dolgellau