Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llangefni
 • Dull astudio:
  Llawn amser
 • Hyd:

  2 flynedd.

Gwnewch gais
×

Peirianneg Awyrennaeth Lefel 3

Llawn Amser (Addysg Bellach)

Noder: Rydym yn argymell bod gennych liniadur neu Chromebook y gallwch ei ddefnyddio i gwblhau gwaith yn ddigidol yn eich cartref. Mae gennym Gronfa Cynhwysiant Digidol TG bwrpasol i gefnogi'r dysgwyr hynny nad oes ganddynt ddyfais ddigidol ac sy'n methu â phrynu un.

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae'r cwrs hwn yn eich darparu gyda'r sgiliau allweddol a gwybodaeth technegol i'ch paratoi ar gyfer gwaith mewn amrywiaeth o gyrfaoedd ym maes peirianneg awyrennaeth, yn y meysydd Cynnal a Chadw a Gwasanaeth Awyren.

Byddwch yn y Coleg yn llawn amser dros dwy flynedd yn cael yr hyfforddiant technegol, yn cynnwys amser mewn gweithdai peirianneg ymarferol a lleoliad diwydiannol am bump wythnos.

Gofynion mynediad

I gael lle ar y cwrs hwn, byddwch angen o leiaf un o'r canlynol:

 • 5 TGAU gradd A*- C gan gynnwys Saesneg neu Gymraeg Iaith Gyntaf a Mathemateg neu Rifedd a phwnc Gwyddoniaeth. Yn ddelfrydol Gradd B mewn Mathemateg (Haen Uwch)
 • Wedi cwblhau'r cwrs Peirianneg Lefel 2

Mae'r broses ymgeisio'n cynnwys cyfweliad.

Cyflwyniad

Cyflwynir y rhaglen drwy gyfuniad o’r dulliau a ganlyn:

 • Sesiynau ymarferol yn y gweithdy
 • Sesiynau yn y dosbarth
 • Gwaith â phwyslais ar y myfyriwr
 • Arddangosiadau
 • Trafodaethau
 • Tiwtorialau
 • Amgylchedd dysgu rhithwir
 • Bydd yn rhaid i chi gwblhau 150 awr o brofiad gwaith.

Bydd eich rhaglen yn cynnwys cyfuniad o:

 • Cymwysterau Sgiliau Hanfodol a/neu
 • Ail-sefyll TGAU a/neu
 • Bagloriaeth Cymru
 • 'Mathemateg Safon UG' ym Mlwyddyn 1 a 'Mathemateg Safon Uwch' ym Mlwyddyn 2

Bydd eich rhaglen yn cynnwys cyfuniad o:

 • Cymwysterau Sgiliau Hanfodol a/neu
 • Ailsefyll TGAU a/neu
 • Bagloriaeth Cymru
Bagloriaeth Cymru

Mae Bagloriaeth Cymru'n gymhwyster gwerthfawr a astudir yn aml ochr yn ochr â chwrs llawn amser.

Caiff y cymhwyster, sy'n werth hyd at 120 pwynt UCAS, ei raddio A*–E a bydd yn rhoi i chi sgiliau personol a sgiliau busnes trosglwyddadwy. Mae prifysgolion a chyflogwyr yn ei ystyried yn gymhwyster gwerthfawr.

Yn rhan o'r cymhwyster, byddwch yn dysgu am Ddinasyddiaeth Fyd-eang, Mentergarwch a Chyflogadwyedd, yn cymryd rhan mewn gweithgareddau ymgysylltu â'r gymuned ac yn mynd ar brofiad gwaith.

Sgiliau Hanfodol

Gall hyn gynnwys cyfuniad o Gymhwyso Rhif, Cyfathrebu, Llythrennedd Digidol a Sgiliau Cyflogadwyedd Hanfodol.

Ailsefyll TGAU

Gall hyn gynnwys TGAU Rhifedd/Mathemateg a/neu Gymraeg/Saesneg.

Asesiad

Bydd y rhaglen yn cael ei hasesu drwy gyfuniad o’r canlynol:

 • Asesiadau/aseiniadau ymarferol ac ysgrifenedig
 • Cyflwyniadau ac arddangosiadau
 • Portffolios o waith
 • Perfformiad ac arsylwi
 • Arddangos sgiliau ymarferol
 • Arholiad ar-lein

Dilyniant

Ar ôl cwblhau'r cwrs hwn yn llwyddiannus, bydd gennych nifer o ddewisiadau o ran beth i'w wneud nesaf gan gynnwys:

 • Cwblhau blwyddyn atodol er mwyn ennill Diploma Estynedig (yn cyfateb i 3 gradd Safon Uwch)
 • Prentisiaethau
 • Prentisiaethau Uwch
 • Prentisiaethau Gradd
 • Mynd i'r Brifysgol

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Llawn Amser (Addysg Bellach)

Lefel: 3

Maes rhaglen:

 • Peirianneg

Dwyieithog:

n/a

Peirianneg

Myfyriwr Dolgellau yn defnyddio peirianwaith