Rydym yma i'ch helpu

Oes arnoch chi angen cymorth gyda'ch sgiliau llythrennedd a'ch sgiliau rhifedd?

Mae darllen, ysgrifennu, mathemateg a TGCh yn sgiliau hanfodol ac mae pawb yn eu defnyddio bob dydd. Gallwn eich helpu i wella'ch dull o ysgrifennu'ch aseiniadau neu'ch dull o adolygu at asesiadau neu arholiadau. Mae yna lu o gyfleoedd i chi wella'ch sillafu, eich ysgrifennu a'ch sgiliau mathemategol ac i gael graddau TGAU gwell.

Cefnogi Dysgu

Peidiwch â phoeni os byddwch, am ryw reswm neu'i gilydd, yn cael anhawster i astudio oherwydd gallwn gynnig nifer o wasanaethau i'ch helpu i lwyddo. Gall y cymorth fod am gyfnod byr neu drwy gydol eich cwrs; gall fod yn gymorth un-i-un neu'n gymorth mewn grŵp. Gallwch chi neu'ch Tiwtor Personol gael gair â'r Tîm Cefnogi Dysgu i wybod rhagor am offer arbenigol ac am asesu anawsterau penodol fel dyslecsia. Gall y Coleg hefyd wneud trefniadau ychwanegol gyda byrddau arholi.

Cyfleusterau a Chymorth i Bobl Anabl

Mae'r Colegau yn gwbl gynhwysol ac yn rhoi cyfle cyfartal i bawb. Gall pob campws roi cymorth pwrpasol i ddysgwyr sydd â diffyg ar eu golwg neu ar eu clyw neu sydd angen help llaw i symud o gwmpas. Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â'r Tîm Cefnogi Dysgu ar eich campws.

Cymorth a Lles Personol

Tiwtor Personol

Pwrpas Tiwtoriaid Personol yw gwneud yn siŵr eich bod yn dod i arfer â bywyd Coleg. Bydd eich tiwtor yn eich helpu i ddatrys unrhyw broblemau a all fod gennych o ran astudio, a bydd yn cynllunio ac yn adolygu'r cynnydd a wnewch er mwyn sicrhau eich bod yn cyflawni'ch amcanion.

Cadw'n Ddiogel

Os teimlwch eich bod yn cael eich trin yn annheg neu'n cael eich harasio, gallwch gael cyngor cyfrinachol a chefnogaeth gan y Tîm Gwasanaethau i Ddysgwyr.

Cymorth a Chwnsela Cyfrinachol

Mae cymorth ar gael i fyfyrwyr sy'n cael problemau dwys yn bersonol, yn emosiynol neu o ran eu lles. Mae staff cymwysedig wrth law i gynnig cefnogaeth gyfrinachol i'ch helpu drwy gyfnod anodd neu argyfwng personol. Os hoffech gael sgwrs, galwch heibio'r Uned Gwasanaethau i Ddysgwyr ar eich campws a holwch am y Cynghorydd Myfyrwyr neu Gydlynydd Lles y Myfyrwyr.

Anogwyr Dysgu

Mae yna Anogwyr Dysgu cymwysedig wrth law i weithio gyda myfyrwyr er mwyn gwella eu presenoldeb a'u sgiliau bywyd (e.e. bod yn brydlon). Byddant yn helpu myfyrwyr i fagu hyder a gwella eu cymhelliant a'u hagwedd at ddysgu. Gall myfyrwyr elwa ar wasanaeth yr Anogwyr Dysgu drwy fynd i sesiynau galw heibio. Gall Tiwtoriaid Personol hefyd gyfeirio myfyrwyr i gael cymorth.

Llais y Dysgwyr

Fel myfyriwr, cewch gyfle i ddweud eich dweud ynghylch y modd y caiff eich Coleg ei redeg. Fe wnawn yn siŵr y byddwch yn gwybod ble i gael gwybodaeth a sut i leisio'ch barn ar wahanol bynciau. Byddwn yn gwrando arnoch ac yn dweud wrthych beth wnaethom yn sgil eich sylwadau.

Dod o hyd i'ch cwrs