Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

New Training Center offers a boost for the North Wales Building Industry

Ambitious plans for the construction industry in North Wales have taken a step forward with the opening of a CISRS accredited training facility for scaffolders at Busnes@LlandrilloMenai’s Centre for Infrastructure Skills and Technology (CIST) at Llangefni, Anglesey.

Mae'r cyfleuster gwerth £2.1 o bunnau, a dderbyniodd gyllid o gronfa Ynys Ynni Llywodraeth Cymru, yn golygu y gall Canolfan CIST yn Llangefni ehangu ei phortffolio o gyrsiau masnachol achrededig i'r diwydiant yng Ngogledd Cymru. Cyn heddiw, byddai gofyn i unigolion deithio i Ogledd neu Ganolbarth Lloegr i dderbyn hyfforddiant achrededig ar ddefnyddio sgaffaldiau.

Mae'r hyfforddiant newydd ym maes sgaffaldau yng Nghanolfan CIST yn bartneriaeth fasnachol gyda Simian Risk Management Ltd, arbenigwyr ym maes sgaffaldiau, ac mae'n golygu y gall gweithwyr aros yng Nghymru i dderbyn eu hyfforddiant.

Dywedodd Paul Bevan, Uwch Gyfarwyddwr - Datblygiadau Masnachol:

Mae achrediad canolfan sgaffaldiau CIST yw'r cwrs diweddaraf i gael ei ychwanegu at ein portffolio o hyfforddiant achrededig ar gyfer y diwydiannau adeiladu a pheirianneg.

"Yn ogystal â hyfforddiant o safon ddiwydiannol i sgaffaldwyr, mae Busnes@LlandrilloMenai yn gweithio mewn partneriaeth ag ARC Academy Holdings Ltd, Delyn Safety, Leica Geosystems Ltd a chwmnïau eraill i gynnig ystod eang o gyrsiau achrededig, yn cynnwys cyrsiau mewn diogelwch ar y safle, defnyddio peiriannau mawr, rheoli safle, ymysg cyrsiau eraill."

Daw agoriad y ganolfan sgaffaldiau newydd yn dilyn llofnodi a chyhoeddi Bargen Twf Gogledd Cymru yn ddiweddar. Mae'r Fargen yn cynnwys cynlluniau ar gyfer 14 prosiect trawsnewidiol yn yr ardal fyddai'n creu 5,000 o swyddi. Mae'r prosiectau hyn yn cynnwys Hwb Economi Gwledig yng Nglynllifon, Porth Caergybi, datblygiadau yn Nhrawsfynydd a Datblygiadau Tir ac Eiddo Rhanbarthol fel Safle Ysbyty Dinbych, Parc Bryn Cegin ym Mangor a Safle Strategol Bodelwyddan.

Mae CITB a Busnes@LlandrilloMenai yn cydweithio'n agos yng Nghanolfan CIST er mwyn ymateb i'r prinder sgiliau yn y diwydiant. Mae CITB yn cyllido nifer o fyfyrwyr i gwblhau hyfforddiant sgaffaldiau yn CIST er mwyn cwrdd â gofynion y diwydiant.

Meddai Steve Radley, Cyfarwyddwr Strategaeth a Pholisi CITB:

Bydd y buddsoddiad hwn yn arwain at dwf yn y diwydiant adeiladu yng Ngogledd Cymru, a bydd CITB yn cefnogi'r rhai sydd eisiau ymuno â'r diwydiant er mwyn cyflawni'r prosiectau uchelgeisiol ac ymateb i'r heriau sydd i ddod.

"Rydym yn hyderus y bydd canolfannau hyfforddi fel hon, ynghyd â'n cynlluniau i fuddsoddi rhagor yng Nghymru, yn cyfrannu at ddiwydiant adeiladu ffyniannus yn y wlad."

Bydd y ganolfan hyfforddi ym maes sgaffaldiau yn caniatáu i Ganolfan CIST, ynghyd â'u partneriaid Simian Risk Management Ltd, gefnogi datblygiad sgiliau lleol fydd yn cyfrannu at y prosiectau isadeiledd mawr.

Byddai'r cynlluniau a nodwyd yn y fargen dwf yn arwain at gyfleoedd newydd mewn cwmnïau sgaffaldiau yng Ngogledd Cymru, a bydd angen rhagor o weithwyr sgilgar i gwrdd â'r gofyn.

Bydd y criw cyntaf o naw o ddarpar-sgaffaldwyr yn dechrau ar y cwrs, dydd Llun, 1 Mawrth yn CIST. Os hoffech archebu lle ar y cwrs, cysylltwch â busnes@gllm.ac.uk neu 08445 460 460.

The new £2.1m facility, supported with Welsh Government Energy Island funding, enables the CIST Centre Llangefni to expand its portfolio of industry accredited commercial courses available in North Wales. Previously those wishing to access accredited scaffolding training would have to travel to centres in the North of England or West Midlands.

The new scaffolding training provision at the CIST facility is a commercial partnership with scaffolding specialists Simian Risk Management Ltd and means employees can now stay in Wales for their training.

Dr Paul Bevan, Executive Director for Commercial Development, said:

The accreditation of the scaffolding centre at CIST is just the latest addition to an expanding portfolio of accredited training for the building and engineering industries.

"As well industry training in scaffolding Busnes@LlandrilloMenai also has partnerships with ARC Academy Holdings Ltd, Delyn Safety, Leica Geosystems Ltd and others to deliver a comprehensive range of accredited courses that includes on-site safety, heavy plant training, site management and more."

The completion of new scaffolding centre follows the recent signing and publication of the North Wales Growth Deal. The deal includes plans for 14 transformational projects in the region that would create over 5,000 jobs, including the Glynllifon Rural Economy Hub, the Holyhead Gateway, developments at Trawsfynydd and Regional Land and Property Developments including Denbigh Hospital Site, Parc Bryn Cegin at Bangor and Bodelwyddan Strategic Site.

CITB and Busnes@LlandrilloMenai work closely together at the CIST Centre and to help meet skill shortages in the industry. CITB is currently funding many students completing scaffolding training at CIST to help meet those industry needs.

Steve Radley, Director of Strategy and Policy at CITB, said:

This investment will see a boom in construction in North Wales, and CITB will be supporting those who want to move into the industry so that it can meet the ambitious projects and the challenges ahead.

"We're confident that training centres like this one, coupled with our plans for further investment in Wales, will contribute to a thriving construction sector in the country."

This new scaffolding training centre will allow the CIST Centre along with partners Simian Risk Management Ltd and CITB to support the development of local skills that will support the realisation of these large infrastructure projects.

The plans called for in the growth deal would see new opportunities for scaffolding companies within North Wales, and more skilled workers needed to meet that demand.

The first batch of future scaffolders to study at CIST start on Monday 1 March, with a group of nine setting off on the first step of their new career. To book a place on the course please contact busnes@gllm.ac.uk or 08445 460 460.

Pagination