Cyrsiau Llawn Amser (Lefel 1-3)

Tâl am Adnoddau

Bydd gofyn i fyfyrwyr a fydd yn dechrau yn unrhyw un o'r tri Coleg fis Medi dalu £25 y flwyddyn am adnoddau. Am yr un taliad hwn, cewch gyfrif e-bost personol, mynediad i'r Rhyngrwyd, adnoddau cwricwlaidd a rhyddid i ddefnyddio'r llyfrgell, yn ogystal â Cherdyn Adnabod colegol a'r hawl i argraffu'ch gwaith (hyd at £30) yn yr ystafell ddosbarth neu yn y gweithdy TG. Bydd yn rhaid i chi dalu'r Tâl am Adnoddau wrth gofrestru.

Cyrsiau Gradd (Lefel 4+)

Cyrsiau Llawn-Amser

Mynediad ym Mis Medi 2020

NODER: Cyfrifoldeb y myfyriwr yw sicrhau, cyn cofrestru ar gwrs, ei fod wedi sicrhau cyllid i dalu ei ffioedd dysgu ac unrhyw gostau eraill yn gysylltiedig â'r cwrs penodol hwnnw.

  • Dim ffioedd i'w talu ymlaen llaw
  • £8,300 y flwyddyn fydd y ffi dysgu i fyfyrwyr llawn amser ym Medi 2020, sef cyfanswm o £24,900. Gall y ffioedd blynyddol gynyddu'n unol â chwyddiant yn 2021 a 2022 i'r rhai sy'n dechrau ar eu hastudiaethau israddedig yn 2020/21 (gan ddefnyddio graddfa chwyddiant CPIH y mis Medi blaenorol yn ôl gwefan ONS - h.y. bydd y ffi ar gyfer blwyddyn academaidd 2021 yn codi'n unol â graddfa CPIH ym Medi 2020). Ni fydd codi ffioedd yn ôl chwyddiant yn golygu y bydd y ffioedd yn uwch na'r lefel uchaf a nodir yn y ddeddfwriaeth (£9k y flwyddyn yng Nghymru ar hyn o bryd). 
  • Bydd cyllid ar gael i gefnogi'ch astudiaethau, ond nid yw Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau hyn eto ar gyfer 2018/19.
  • Bwrsarïau ar gael

Gellir dod o hyd i'n Cynllun Ffioedd Addysg Uwch ar y Dudalen Polisïau AU

Bydd cyllid ar gael i gefnogi'ch astudiaethau drwy Cyllid Myfyrwyr Cymru: www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk

Ffioedd ar gyfer myfyrwyr sy'n parhau i 2020/21

Y ffi ar gyfer myfyrwyr llawn amser sy'n mynd ymlaen yn ddi-dor i lefel nesaf eu cwrs yn 2020/21 yw:

  • Lefel 4 i Lefel 5 = £8,300
  • Lefel 5 i Lefel 6 = £8,100

Bydd angen i chi wneud cais arall am gyllid pan fydd yr asiantaeth cyllid myfyrwyr yn rhoi gwybod bod angen i chi wneud hynny, yn ystod mis Mawrth/Ebrill fel arfer.

Cyrsiau Rhan-Amser

Rhestrir yr holl gyrsiau addysg uwch rhan-amser a gynigir ar gampysau Grŵp Llandrillo Menai, ynghyd â’r ffioedd ar gyfer pob cwrs, yn ein harweinlyfr i gyrsiau rhan-amser.

Mae gwybodaeth am fwrsariaethau ar gael ar ein tudalen cymorth ariannol.

Am y wybodaeth ddiweddaraf, cysylltwch a ni.

Gwybodaeth ychwanegol am gostau cwrs ychwanegol

Wrth gynllunio'u hastudiaethau bydd angen i fyfyrwyr ystyried y costau ychwanegol a all fod yn rhan o'r rhaglen nad ydynt yn cael eu cynnwys yn y ffioedd dysgu.

Gall y rhain gynnwys costau sy'n gysylltiedig â'r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd, teithio yn ôl ac ymlaen i leoliadau profiad gwaith, teithiau maes, dillad addas ar gyfer gwaith/profiad gwaith, argraffu dros ben y lwfans (gallai hyn gynnwys costau argraffu a rhwymo traethodau hir), cofion bach, deunyddiau swyddfa a chostau'n gysylltiedig â'r seremoni raddio.

Bydd angen i fyfyrwyr ystyried costau'r adnoddau a'r deunyddiau fydd eu hangen arnynt i astudio'n annibynnol y tu allan i'r coleg, e.e. cyfrifiadur personol/gliniadur, mynediad i'r rhyngrwyd, meddalwedd swyddfa a phwnc, deunyddiau fydd eu hangen ar gyfer datblygiad personol a llyfrau/cyfnodolion ac ati os ydych yn dymuno eu prynu yn hytrach na'u benthyg, neu gostau ychwanegol am gael gwneud cais am fenthyg cyhoeddiadau nad ydynt ar gael drwy'r gwasanaeth llyfrgell. Gall myfyrwyr ddefnyddio llyfrgelloedd y coleg a gwasanaethau benthyg llyfrau, ond rhaid iddynt dalu dirwy am lyfrau sy'n cael eu dychwelyd yn hwyr neu'n cael eu colli.

Mae costau eraill ar gyfer cyrsiau penodol ar gael ar bob tudalen cwrs.

Dod o hyd i'ch cwrs