Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol

Dydd Iau, Chwefror 22 2018, Bwyty Orme View, Llandrillo-yn-Rhos.

Byddem yn falch iawn pe baech yn gallu ymuno a ni a byddwn yn ddiolchgar pe gallech gadarnhau eich presenoldeb neu fel arall, erbyn Dydd Gwener Chwefror 16 drwy ebost neu ffonio: 01492 542 313 est. 1313.

Y Bwrdd

Mae'r Bwrdd yn cynnwys cyfanswm o 18 o aelodau, dan arweiniad y Cadeirydd, Dr Roy Bichan (llun ar y dde, top) a'r Is-gadeirydd Dr Griff Jones (llun ar y dde, gwaelod). Mae'r Bwrdd yn cyfarfod yn rheolaidd drwy gydol y flwyddyn ac yn rhannu ei waith rhwng pedwar is-bwyllgor, sef Pwyllgor Cyllid ac Adnoddau, y Cadeiryddion, y Pwyllgor Archwilio a Risg a Phwyllgor Chwricwlwm, Myfyrwyr a Safonau. Gan dynnu ei aelodaeth o gronfa o brofiad eang, mae'r Bwrdd yn cynnwys cynrychiolwyr gwirfoddol di-dâl o fyd busnes, awdurdodau lleol, y gymuned, staff, myfyrwyr, ynghyd â nifer o aelodau cyfetholedig i ddarparu cyflenwad llawn.

Mae'r Bwrdd yn gyfreithiol gyfrifol am benderfynu ar "cymeriad addysgol a chenhadaeth" y Grŵp wrth sicrhau bod yna ddulliau effeithiol o wybod a yw'n cael ei reoli'n briodol er mwyn cyflawni ei genhadaeth, gan sicrhau rheolaeth effeithiol o adnoddau i sicrhau ei hydaledd wrth ddiogelu ei asedau; cymeradwyo amcangyfrif blynyddol o incwm a gwariant; penodi, graddio, gwaharddiadau, diswyddo, a phenderfynu ar gyflog ac amodau gwasanaeth deiliaid swyddi uwch a'r Swyddog Llywodraethu, a gosod fframwaith ar gyfer cyflog ac amodau ar gyfer yr holl staff eraill.

Llywodraethwyr presennol

 • Alun Thomas
 • Andy Bilcliff
 • Dafydd Evan (CEO)
 • Dilwyn Evans
 • Hedd Pugh
 • Helen Halpin
 • Justin McCoy
 • John Bellis
 • John Pierce-Williams
 • Marion Pryor
 • Lynne Joannou
 • Peter Lavin
 • Brian Woosnam
 • Chris Morgans
 • Llywydd UM
 • Swyddog AU
 

Lawrlwythiadau

 
Dr Roy Bichan Dr Griff Jones

Gwaith Y Bwrdd

Sut mae'n gweithio

GLLM Full Board

Pwyllgor Cyllid ac Adnoddau (PCA):

Ymdrin â Chyllid, Gwasanaethau Corfforaethol, Adnoddau Staffio a Pholisi, swyddogaethau Ystadau, Dysgu yn y Waith, Iechyd a Diogelwch, chyfeirio risg gysylltiedig i'r PAR.

Pwyllgor Cadeiryddion (PC):

Gweithredu fel pwynt cyfeirio ar gyfer strategaeth, busnes brys cyffredinol yn ôl yr angen, chwilio, cyflogau, llywodraethu, yn ogystal â chyfeirio risg cysylltiedig i PAR

Pwyllgor Archwilio a Risg (PAR):

Ymdrin â gofynion statudol archwilio mewnol ac allanol ac adrodd, ynghyd â monitro risg cyffredinol

Y Pwyllgor Cwricwlwm, Myfyrwyr a Safonau (PCMS):

Ymdrin â chynllunio'r cwricwlwm, asesu ansawdd, partneriaethau a myfyrwyr, yn ogystal â chyfeirio risg gysylltiedig i PAR.

Y Bwrdd

Ymdrin ag amcanion safonol a amlinellir yn yr Offeryn ac Erthyglau Llywodraeth yn casglu ac awdurdodi argymhellion a chanfyddiadau o'i is-bwyllgorau. Rhoi cymeradwyaeth terfynol ar faterion statudol cyllid, archwilio ac ansawdd a holl faterion eraill fel bo angen. Yn dal y pŵer i ffurfio pwyllgorau "Adrodd" ac "Arbennig" statudol yn ôl yr angen. Yn uniongyrchol yn monitro adfywio, dysgu yn y gwaith, ymgysylltu â chyflogwyr a gweithgareddau datblygu economaidd (fel y nodir isod) a chyfeirio risg gysylltiedig i'r PAR.

 
Gwaith Pwyllgor
 

Cynghorau Coleg Lleol

Yn arwain arfer gorau yn y sector, mae Cynghorau Coleg Lleol wedi cael eu datblygu gyda phrif bwrpas o gynnal cynrychiolaeth leol, gan hyrwyddo perthynas agos â staff, myfyrwyr, awdurdodau lleol, partneriaid addysg, budd-ddeiliaid ehangach a busnesau ar sail arbenigol ar draws ardal ddaearyddol amrywiol iawn. Mae pob Gyngor y Coleg yn cael ei gadeirio gan Llywodraethwr er mwyn rhoi sylw i fuddiannau lleol drwy bwyllgor o gynrychiolwyr ardal dethol, gan ganiatáu i faterion sy'n benodol i bob maes gweithredu'r Grŵp cael eu darlledu, a thrwy hynny hyrwyddo perchnogaeth, cyfranogiad ac integreiddio gyda'r gymuned ac ar yr un amser yn darparu llais uniongyrchol i Fwrdd y Grŵp. Gadeiryddion y Cynghorau yw:

 • Hedd Pugh (Dolgellau)
 • Helen Halpin (Pwllheli)
 • Hedd Pugh (Glynllifon)
 • Dr Griff Jones (Menai)
 • Andy Billcliff (Rhos)
 • John Bellis (Rhyl)

Mae pob Cyngor Coleg yn cael eu gweinyddu gan Caroline Jones (Swyddog Clercio'r Grŵp).

GLLM College Councils

Lawrlwythiadau
 

Beth ydym ni'n ei ddisgwyl gan ein Llywodraethwyr?

Meddwl am ddod yn Lywodraethwr? Cysylltwch â'r Swyddog Llywodraethu am gymorth a chyngor pellach.

Disgwylir i holl Lywodraethwyr gwblhau datganiad Llywodraethu blynyddol, a chytuno i ymrwymo i god ymddygiad a moeseg. Mae'r Cod Llywodraethu isod yn cynnwys meini prawf ar gyfer cymhwyster, cod ymddygiad, a chrynodeb defnyddiol o brif ddyletswyddau a phwerau’r Bwrdd.

Cysylltiadau Llywodraethu defnyddiol

 

Cysylltiadau

Mae Cyfarwyddwr Llywodraethu a Gwybodaeth yn goruchwylio llif gwaith y Bwrdd, ac mae'n gweithredu fel Swyddog Rhyddid Gwybodaeth, Diogelu Data a Chwynion annibynnol i'r Grŵp, ochr yn ochr â bod yn Ysgrifennydd Cwmni i weithrediadau masnachol y Grŵp. Yn gyflenwol i'r rôl, mae Toby wedi cadeirio Rhwydwaith Clercod Cenedlaethol yng Nghymru ers 2009.

Yn gyn Clerc Cyngor Dref, mae Toby wedi gweithio yng Ngholeg Llandrillo ers dros ugain mlynedd fel darlithydd a rheolwr. Mae Toby yn gyfrifol am gadw'r Grŵp mewn cysylltiad cadarn gydag ymchwil a datblygiadau llywodraethu cenedlaethol ar draws y sector.

Cydnabuwyd llywodraethu rhagorol y Grŵp pan ddaeth yn gyd-enillydd Gwobr Llywodraethu ColegauCymru 2012 ar gyfer Llywodraethu, a noddwyd gan Tribal, ac eto fel rhan o Arolygiad 2017 Estyn.

Gweithdrefn Gwyno y Grŵp

Gellir gweld y weithdrefn gwyno ar ein tudalen polisïau.

Llywodraethu, Diogelu Data, Rhyddid Gwybodaeth a Chwynion

Toby Prosser

Toby G. Prosser, JP
Coleg Llandrillo
Ffordd Llandudno
Llandrillo-yn-Rhos
LL28 4HZ

01492 542313
t.prosser@gllm.ac.uk

Cynghorau Coleg Lleol a Cymorth GDPR


Caroline A. Williams

Caroline Jones
Coleg Meirion-Dwyfor
Penrallt
Pwllheli
LL53 5EB

01758 701385 est. 8658
caroline.jones@gllm.ac.uk

Rhyddid Gwybodaeth

Mae Grŵp Llandrillo Menai yn anelu at weithredu mewn modd agored ac yn gwbl atebol. Ymhlith y cyfoeth o wybodaeth a gyhoeddwyd eisoes gan y Grŵp, mae'r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth yn galluogi chi i ofyn am wybodaeth bellach gan gyrff cyhoeddus fel ni, yn ôl yr angen.

Mae Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000
 • wedi bod yn gyfreithlon mewn grym ers Ionawr 1af, 2005
 • yn rhoi hawli bawb o fewn a thu allan y Grŵp i gael mynediad i wybodaeth a gedwir gan y Grŵp a'i cholegau
 • yn cwmpasu holl gofnodion a gwybodaeth ddigidol a phrint a gedwir gan Grŵp Llandrillo Menai boed yn gyfredol neu archif

Mae amodau ac eithriadau lle nad oes angen i wybodaeth gael ei rhyddhau a ni ddylid ei rhyddhau.

Cynllun Cyhoeddi'r Grŵp

I helpu gydag ein rhwymedigaethau o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth, mae Grŵp Llandrillo Menai yn cydymffurfio â Chynllun Cyhoeddi safonol y sector sydd â manylion am y mathau o wybodaeth y mae'r Grŵp yn darparu fel mater o drefn i'r cyhoedd a sut y gall y cyhoedd gael mynediad at y wybodaeth. Mae'n cynnwys pethau fel strwythurau a threfniadaeth y Coleg, ei wasanaethau a'i weithdrefnau, arferion, a chanllawiau. O dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth, mae gan y cyhoedd hawl i ofyn am wybodaeth nad yw wedi'i chynnwys yn y cynllun cyhoeddi Coleg.

Mae cyfrifoldeb am geisiadau Rhyddid Gwybodaeth yn sefyll gyda Swyddog Llywodraethu'r Grŵp.