A yw'r cwrs yn iawn i mi?

Hoffech chi gael gyrfa ym maes iechyd a gofal cymdeithasol? Ar y cwrs, cewch gyfle i ennill cymhwyster lefel uwch dan gyfarwyddyd arbenigwyr profiadol. Ei nod yw meithrin eich gwybodaeth a'ch sgiliau, gan eich paratoi i fynd ymlaen i Addysg Uwch neu i weithio yn y sector iechyd a gofal cymdeithasol. Mae’r cwrs yn darparu rhaglen ymarferol sy'n canolbwyntio ar anghenion swyddi a sefyllfaoedd go iawn.

Bydd y cwrs yn addas i chi os ydych wedi astudio cwrs Lefel 2 perthnasol neu wedi ennill graddau TGAU addas. 

Ar ôl cwblhau'r cwrs, byddwch yn gallu ymgymryd â nifer o swyddi, gan gynnwys rhoi cymorth a gwneud gwaith sesiynol ledled y sector gofal. Cewch hefyd eich paratoi ar gyfer dilyn cwrs Addysg Uwch ac ar gyfer gyrfaoedd posibl fel nyrsio, gwaith cymdeithasol a rheoli gofal preswyl.

Mae'r sector iechyd, gofal cymdeithasol a gofal plant yn ymwneud â rhoi eraill yn gyntaf, felly bydd eich cyfweliad yn gyfle i ni benderfynu a ydych yn ymgeisydd addas i weithio'n agos gyda'r bobl sydd fwyaf agored i niwed yn ein cymdeithas.  Yn eich cyfweliad, byddwn yn trafod pwysigrwydd profiad gwaith addas yn y sector. Rhaid cwblhau'r profiad gwaith yn llwyddiannus er mwyn gorffen y cwrs.  Yn y cyfweliad cewch gyfle hefyd i ofyn unrhyw gwestiynau sydd gennych am y cwrs a'r coleg, neu am weithio yn y sector iechyd, gofal cymdeithasol a gofal plant. 

Gofynion mynediad:

 • 4 TGAU gradd C neu uwch, yn cynnwys Mathemateg a Saesneg neu Gymraeg (iaith 1af) gyda gradd C neu D
 • neu
 • Diploma Lefel 2 mewn pwnc perthnasol
 • A, gwiriad manwl clir gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd⁠. Cyfweliad

Cyflwyniad:

Cyflwynir y cwrs drwy gyfuniad o’r dulliau a ganlyn:

 • Darlithoedd
 • Trafodaethau
 • Prosiectau
 • Gweithdai ymarferol
 • Astudio mewn amgylchedd gwaith realistig
 • Astudio o'ch pen a'ch pastwn eich hun
 • Gwaith grŵp
 • Lleoliad gwaith

Asesiad:

Cewch eich asesu drwy gyfuniad o’r canlynol:

 • Asesiadau/aseiniadau ymarferol ac ysgrifenedig
 • Cyflwyniadau ac arddangosiadau
 • Portffolios gwaith
 • Perfformio ac arsylwi

Dilyniant:

Mae'r cymhwyster yn cario hyd at 168 o bwyntiau UCAS (os cewch raddau D*D*D*), a gallwch ennill pwyntiau UCAS ychwanegol ar y cwrs Bagloriaeth Cymru Lefel Uwch (yn ddibynnol ar y campws). Mae'n bosibl hefyd y gallwch astudio rhai cymwysterau Sgiliau Hanfodol sy'n werth pwyntiau UCAS ychwanegol.  Felly, bydd y cwrs yn eich galluogi i fynd ymlaen i ddilyn amrediad o gyrsiau Addysg Uwch mewn sawl sefydliad.

Yng Ngrŵp Llandrillo Menai, gallech fynd ymlaen i ddilyn nifer o gyrsiau, gan gynnwys:

 • Gradd Sylfaen (FdA) Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Bydd cwblhau'r cwrs hwn yn gwella'ch cyflogadwyedd ac yn rhoi i chi wybodaeth a sgiliau pwysig. Bydd yn eich paratoi ar gyfer gyrfa ym maes iechyd a gofal cymdeithasol, naill ai'n syth neu ar ôl dilyn cwrs pellach. Mae'r gyrfaoedd posibl yn cynnwys y canlynol: nyrsio pediatrig, nyrsio oedolion, nyrsio ym maes iechyd meddwl, bydwreigiaeth, therapi galwedigaethol, polisïau cymdeithasol, radiograffeg, astudiaethau plentyndod, ffisiotherapi, trin traed, seicoleg, cymdeithaseg, troseddeg, therapïau holistig a gweithio mewn ystafell lawdriniaethau.

Gwybodaeth ychwaneol yn ôl campws/cwrs:

 • Llandrillo-yn-Rhos

  Ar Gampws Llandrillo-yn-Rhos, bydd y dysgwyr yn elwa ar gael hyfforddiant yn y Sefydliad Iechyd a Gofal Cymdeithasol sy’n ganolfan hyfforddiant a datblygiad proffesiynol ardderchog i weithwyr Iechyd a Gofal Cymdeithasol Gogledd Cymru.