Bwriad y Grŵp yw cefnogi economi Gogledd Cymru drwy roi i'r bobl leol y sgiliau a'r cymwysterau sy'n angenrheidiol i sicrhau bod y rhanbarth yn gystadleuol ac yn llwyddiannus. Mae'r amrywiaeth eang o gyrsiau, y profiadau dysgu o safon uchel, y cyfleusterau penigamp a'r staff amryddawn sydd gan y Grŵp oll yn cyfrannu at gyflawni'r nodau hyn.

Oherwydd y cyfleoedd ychwanegol a gynigir i astudio cyrsiau gradd ac i ennill cymwysterau proffesiynol, gall mwy o bobl ifanc a dysgwyr hŷn gyflawni eu potensial. Mewn Canolfan Brifysgol ar gampws Llandrillo-yn-Rhos, ceir cyfleusterau gwych i fyfyrwyr Addysg Uwch y Grŵp.

 
Graffic 'Mission info'  

Y Tîm Rheoli

Dafydd Evans yw Prif Weithredwr y Grŵp. Yn ei gefnogi yn y swydd hon, mae'r Uwch Dîm Rheoli.

 • Dafydd Evans
  Prif Weithredwr

  Cymerodd Dafydd Evans yr awenau fel Prif Weithredwr Grŵp Llandrillo Menai fis Medi 2016. Cyn hynny, bu’n Bennaeth Coleg Llandrillo (Awst 2014 – Awst 2016) ac yn Bennaeth Coleg Menai (Gorffennaf 2009 – Awst 2014). Ar ôl graddio mewn Ystadegaeth ym Mhrifysgol Cymru Aberystwyth, aeth ymlaen i gymhwyso'n gyfrifydd gyda CIPFA. Fel Asesydd Cyswllt i ESTYN, mae wedi ymwneud ag arolygu sawl coleg ac, yn y gorffennol, cafodd secondiad i wneud gwaith datblygu i Lywodraeth Cynulliad Cymru ar ddyrannu adnoddau ac ad-drefnu'r sector ôl-16 yng Ngwynedd a Môn.

 • Aled Jones-Griffith
  Pennaeth Coleg Menai a Choleg Meirion-Dwyfor

  Mae Aled Jones-Griffith wedi bod yn gweithio yn y sector addysg bellach ers un mlynedd ar ddeg: bu'n gyfarwyddwr cyfadran yng Ngholeg Menai ac yna'n Bennaeth Cynorthwyol yng Ngholeg Meirion-Dwyfor cyn cael ei benodi'n Bennaeth ar Goleg Menai a Choleg Meirion-Dwyfor. Cyn ymuno â'r sector addysg bellach, gweithiodd Aled fel rheolwr mewn amryw o sectorau gan dreulio pedair blynedd yn Brif Weithredwr ar Ganolfan Iaith Genedlaethol Nant Gwrtheyrn. Graddiodd Aled mewn Astudiaethau Amgylcheddol ym Mhrifysgol Bangor, ac ers hynny mae wedi mynd ymlaen i ennill Tystysgrifau Ôl-radd mewn Rheoli Cefn Gwlad a Datblygu Cymunedol. Mae ganddo ddiddordeb mawr yn yr amgylchedd ac mae'n aelod o grŵp gweithredu lleol LEADER, sef prosiect a ariennir ar y cyd gan yr Undeb Ewropeaidd a Llywodraeth Cymru i gefnogi gweithgareddau yng Ngwynedd rhwng 2015 a 2020.

 • Lawrence Wood
  Pennaeth Coleg Llandrillo

  Graddiodd Lawrence Wood o'r Royal Academy of Dramatic Art a dechreuodd weithio ym maes Addysg Bellach fel darlithydd rhan-amser yn Ngholeg Iâl, Wrecsam. Ymhen fawr o dro, cafodd swydd reoli fel Pennaeth yr Adran Celfyddydau Perfformio. Ymysg y swyddi rheolaethol y penodwyd Lawrence iddynt yng Ngholeg Iâl roedd Cyfarwyddwr Cyfadran a Phennaeth Cynorthwyol. Fel Pennaeth Cynorthwyol roedd Lawrence yn rhan o'r uwch dîm a gefnogodd y broses o uno Coleg Iâl a Choleg Glannau Dyfrdwy i ffurfio Coleg Cambria. Ym Mehefin 2016, penodwyd Lawrence yn Ddirprwy Bennaeth yng Ngholeg Cambria. Mae Lawrence wedi bod yn gyfrifol am Ddysgu Seiliedig ar Waith, Dysgu Oedolion yn y Gymuned ac Addysg Bellach yn ogystal â nifer o swyddogaethau trawsgolegol megis Ansawdd, Datblygu Dysgu ac Addysgu, Ystadau a Marchnata. Mae hefyd wedi gweithio i Estyn fel Arolygwr Cymheiriaid. Penodwyd Lawrence yn Bennaeth Coleg Llandrillo yn Nhachwedd 2016.

 • Dr Paul Bevan
  Uwch Gyfarwyddwr – Datblygiadau Masnachol

  Mae Paul Bevan wedi gweithio yn y sector Addysg ac Ymchwil ers dros bymtheg mlynedd. Ar ôl derbyn ei Radd Doethur ym Mhrifysgol Cymru, Aberystwyth, bu Paul yn gweithio mewn sawl swydd uwch yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru cyn ymuno â Jisc i arwain y datblygiadau seilwaith yng Nghymru ynghyd â'r berthynas â Llywodraeth Cymru.

  Symudodd Paul o Aberystwyth i Ogledd Cymru yn 2014 gan ymgymryd â swydd ym Mhrifysgol Lerpwl, cyn symud i Brifysgol Fetropolitan Manceinion yn Gyfarwyddwr Prosiectau Strategol. Yn 2019, ymunodd â'r Grŵp yn Uwch Gyfarwyddwr y Datblygiadau Corfforaethol, gan arwain darpariaethau masnachol a rhanbarthol Busnes@ y Grŵp yn ogystal â'i ddarpariaeth i gyflogwyr.

 • Kath Coughlin
  Uwch Gyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol

  Ganwyd a magwyd Kath Coughlin yn Lloegr ac ar ôl cyfnod Prifysgol aeth ymlaen i fod yn Gyfrifydd Cymwysedig. Aeth Kath i weithio ym maes Cyllid Addysg yng Nghyngor Sir Swydd Gaerlleon, Prifysgol Lerpwl, Athrofa Addysg Uwch Gogledd Ddwyrain Cymru (bellach yn Brifysgol Glyndŵr) cyn ymuno â'r sector AB yng Ngholeg Llandrillo. Dros y blynyddoedd diweddar, wedi chwarae rhan allweddol yn y ddau uniad gyda Choleg Meirion-Dwyfor ac yn fwy diweddar Coleg Menai, mae Kath nawr yn arwain y Tîm Gwasanaethau Corfforaethol llwyddiannus iawn fel Uwch-Gyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol Grŵp Llandrillo Menai.

 • James Nelson
  Uwch Gyfarwyddwr Gwasanaethau Academaidd

  Mae James Nelson yn gyn-fyfyriwr o Goleg Llandrillo. Astudiodd am Ddiploma Cenedlaethol mewn Astudiaethau Busnes yma cyn mynd ymlaen i Goleg Polytechnig Manceinion a graddio mewn Busnes a Chyllid.

  Ar ôl graddio, penodwyd James yn Ddarlithydd mewn Technoleg Gwybodaeth. Enillodd achrediadau MCSE a CCNA gan ddatblygu rhaglenni Microsoft a Cisco arloesol ar gyfer Addysg Uwch.

  Daeth James yn Rheolwr Ansawdd yng Ngholeg Llandrillo, ac yna fe'i penodwyd yn Gyfarwyddwr Ansawdd a Chwricwlwm. Yn y swydd hon arweiniodd y prosesau ansawdd, cynllunio a datblygu staff oedd ynghlwm â'r uno â Choleg Meirion-Dwyfor.

  Mae James yn Adolygydd Cymheiriaid i'r Asiantaeth Sicrhau Ansawdd ac arweiniodd y Grŵp drwy Adolygiad Addysg Uwch yn 2016. Yn yr adolygiad hwn cafodd y Grŵp ei gymeradwyo am wella cyfleoedd dysgu i fyfyrwyr a thynnwyd sylw at 6 enghraifft o arfer da.

  Yn 2017, penodwyd James yn Uwch Gyfarwyddwr Gwasanaethau Academaidd gyda chyfrifoldeb trawsgolegol am Sgiliau, Ansawdd a Pherfformiad, Cynllunio'r Cwricwlwm, Cymorth Dysgu, Marchnata, Gwasanaethau i Ddysgwyr a Llyfrgelloedd.

  Fel enwebai, yn 2017 arweiniodd James y Grŵp drwy Arolygiad AB llwyddiannus oedd yn cynnwys 8 dyfarniad Rhagorol, 7 dyfarniad Da a dwy astudiaeth achos o "arferion gorau'r sector". Mae James yn Arolygwr Cymheiriaid i Estyn ac wedi bod yn rhan o sawl arolygiad o Golegau AB a darparwyr Dysgu Seiliedig ar Waith.

 
Grwp Management Team
Tîm Rheoli Grŵp Llandrillo Menai Top, o'r chwith i'r dde: Dafydd Evans, Aled Jones-Griffith
Canol, o'r chwith i'r dde: Lawrence Wood, Dr Paul Bevan
Gwaelod, o'r chwith i'r dde: Kath Coughlin, James Nelson