Rydym yn cynnig cyrsiau i oedolion, cyrsiau yn y gymuned a chyrsiau nos ar draws gogledd-orllewin Cymru lle gallwch:

  • feithrin eich sgiliau a magu hyder.
  • gwella eich cyfleoedd am waith.
  • dysgu sgìl newydd a gwneud ffrindiau newydd yr un pryd!

Beth bynnag yw'ch diddordebau, bydd gennym yn sicr gwrs sy'n addas i chi! Caiff cyrsiau eu cynnal ar ein holl gampysau, a hefyd mewn safleoedd anffurfiol yn y gymuned fel llyfrgelloedd a chanolfannau cymunedol. Mae timau Gwasanaethau i Ddysgwyr y coleg yma i'ch helpu gydag unrhyw gwestiynau. Gallwch anfon neges e-bost, ffonio neu alw heibio un o'n campysau, neu ddod i un o'n digwyddiadau agored.

Cyfrifon Dysgu Personol

Ail-ysgrifennwch eich gyrfa gyda Chyfrif Dysgu Personol.

Ydych chi dros 19 oed ac yn ennill llai na £26,000 y flwyddyn? Gallwch gael hyfforddiant hyblyg ac am ddim ym maes Adeiladu, Peirianneg neu TGCh i feithrin sgiliau newydd a'r cymwysterau y mae ar gyflogwyr eu hangen.

Darllenwch ragor am Gyfrifon Dysgu Personol, yma.

Chwilio'n ôl Maes Pwnc:

Dod o hyd i'ch cwrs

Beth ddywed ein myfyrwyr:

Prosbectws Cyrsiau Rhan-amser:

Mae'r Prosbectws hwn yn darparu gwybodaeth am yr amrediad eang o gyrsiau hamdden, cyrsiau proffesiynol a chyrsiau gwella gyrfa.

Ewch i'r dudalen Arweiniad i GyrsiauJiawei Zhang

Pan symudodd Jiawei i Ogledd Cymru bum mlynedd yn ôl ymunodd â'r cwrs Saesneg i Siaradwyr Ieithoedd Eraill (ESOL) yng Ngholeg Menai er mwyn agor y drws ar gyfleoedd addysgol newydd.

Meddai Jiawei: "Cyn dechrau ro'n i'n nerfus iawn. Do'n i erioed wedi astudio yn y wlad hon o'r blaen a doedd gen i ddim syniad beth i'w ddisgwyl yn y dosbarthiadau."

"Roedd dechrau yn y coleg yn brofiad ardderchog. Roedd yr athro'n gyfeillgar iawn, y dosbarthiadau'n fach a Saesneg pawb ar yr un lefel. Roedden ni'n gallu trafod ein gwledydd a'n diwylliannau gwahanol. Yn China, mae ysgol yn lle ffurfiol iawn. Rhaid i chi wrando ar yr athrawon drwy'r amser. Roedden ni'n gallu siarad am bethau gyda'r athro ar y cwrs ESOL - i mi roedd hyn yn ffordd newydd o ddysgu."

Ar ôl cwblhau ei astudiaethau yn y coleg, aeth Jiawei ymlaen i astudio TG ac ennill graddau rhagoriaeth.

"Blwyddyn gyntaf y cwrs ESOL oedd blwyddyn orau fy mywyd. Mi gawson ni lawer iawn o hwyl wrth ddysgu, a chyfle hyd yn oed i fynd ar dripiau i ddysgu am ddiwylliant Cymru."

"Rydw i rŵan wedi cael fy nerbyn ar gwrs Cyfrifiadureg ym Mhrifysgol Bangor! Oni bai am y cwrs ESOL, fyddwn i byth wedi gallu gwneud hyn."

Jiawei Zhang Myfyriwr Cyfrifiadureg ym Mhrifysgol Bangor

Rhwydwaith Addysg Gymunedol Gwynedd a Môn

Dewch i wybod mwy...

Addysg Oedolion Cymru

Mae Addysg Oedolion Cymru darparwr Addysg Oedolion yn y Gymuned mwyaf Cymru, yn fudiad addysg oedolion gwirfoddol ac annibynnol, sydd wedi ymrwymo i ehangu cyfranogiad, hyrwyddo dinasyddiaeth weithredol a datblygu sgiliau, gan ddarparu addysg o ansawdd uchel, drwy ymagwedd gydweithredol ar draws Cymru gyfan.

Dewch i wybod mwy ar wefan Addysg Oedolion Cymru.

Sut ydw i'n cael rhagor o wybodaeth ac yn gwneud cais?

I gael rhagor o wybodaeth am ddyddiadau dechrau a sut i wneud cais, llenwch y ffurflen ar y dudalen hon a bydd aelod o'r tîm yn cysylltu â chi cyn gynted â phosibl.