Bob blwyddyn, bydd ein myfyrwyr yn cael canlyniadau academaidd arbennig o dda, gan gynnwys cyfradd basio o 98.9% yn 2020, ac yn mynd ymlaen i astudio mewn prifysgolion ledled Prydain.

Ein canolfannau Lefel A:
  • Bangor
  • Dolgellau
  • Pwllheli
  • Llandrillo-yn-Rhos
  • Chweched Y Rhyl
A-Level one
A-Level two

Pam ein dewis ni?

Mwy o gefnogaeth

Cewch ofal da yn ystod eich cyfnod yn y coleg. Bydd eich Tiwtor Personol yn eich helpu i ymgynefino â bywyd coleg a bydd yn cynllunio ac yn adolygu’ch cynnydd er mwyn gwneud yn siŵr eich bod yn cyrraedd eich targedau. Gallwch gael cyngor ac arweiniad gan staff ymroddedig ein Gwasanaethau i Ddysgwyr hefyd ar amrywiaeth o faterion, yn cynnwys: cymorth ychwanegol i astudio, materion ariannol, cyngor gyrfaol a chwnsela cyfrinachol. Mae'n colegau hefyd yn rhan o gynllun Seren, Llywodraeth Cymru sy'n cefnogi myfyrwyr disglair i gyflawni eu potensial academaidd a chael eu derbyn i'r prif brifysgolion.

Mwy o lwyddiant

Yn 2020, dangosodd ein canlyniadau Lefel A:

  • Gyfradd lwyddo gyffredinol o 98.9%

Mwy o gyfleusterau

Os dewiswch astudio gyda ni, cewch elwa o gyfarpar modern ac amgylcheddau gweithio sy’n adlewyrchu’r byd go iawn. Hefyd, pan na fyddwch mewn dosbarth, cewch ddefnyddio’r amrywiol gyfleusterau, yn cynnwys y llyfrgelloedd, y ganolfan chwaraeon a’r gampfa, neu ymlacio gyda phaned o goffi yn un o’n hamryw gaffis a ffreuturau.

Mwy o sgiliau

Bydd y sgiliau a ddysgwch yn y coleg (fel cyfathrebu a rheoli amser a sgiliau sy’n gysylltiedig â meithrin annibyniaeth, gwaith tîm, sgiliau cymdeithasol a phrofiad gwaith) yn eich gwneud yn fwy cyflogadwy a pharod i ymgodymu â byd gwaith neu addysg uwch.

Mwy o gyfleoedd cymdeithasol

Byddwch yn gwneud ffrindiau newydd a gallwch ymuno ag amrywiaeth o glybiau colegol.

Mwy o Gyfleoedd Datblygu...

Mae cymwysterau Lefel A yn rhoi pwyntiau UCAS gwerthfawr i chi allu gwneud cais am bob math o gyrsiau gradd mewn gwahanol sefydliadau, gan gynnwys prif brifysgolion y Deyrnas Unedig. Mae rhai o'n cyn-fyfyrwyr wedi mynd ymlaen i astudio ym mhrifysgolion Caergrawnt a Rhydychen a phrifysgolion blaenllaw eraill sy'n perthyn i Grŵp Russell.

Dod o hyd i'ch cwrs

Sêr Lefel A:
Llwyddodd Connie Pike, myfyrwraig Lefel A o Borthmadog i ennill 1 A*, 2 A a 2 B mewn Seicoleg, Iaith Saesneg, Llenyddiaeth Saesneg, Mathemateg a Chymraeg gan sicrhau ei lle ym Mhrifysgol John Moores yn Lerpwl i astudio Seicoleg Fforensig a Chyfiawnder Troseddol.Astudiodd Connie Pike yng Ngholeg Menai
Cafodd James Farrar o Fallwyd lwyddiant ysgubol yn ei arholiadau Lefel A. Enillodd 3 gradd A* mewn Mathemateg Bellach, Mathemateg a Ffiseg gan sicrhau lle i astudio ym Mhrifysgol Caerfaddon. Dywedodd: "Roedd y gefnogaeth ges i gan y staff yn ardderchog, ac oni bai amdanyn nhw dw i'n sicr na fyddwn wedi llwyddo gystal. Roedd bod yn y coleg yn fwy o hwyl o lawer na bod yn yr ysgol."Astudiodd James Farrar yng Ngholeg Meirion-Dwyfor
Sicrhaodd Vincent Proud o Bensarn le i astudio Gwyddorau Naturiol Ffisegol ym Mhrifysgol Caergrawnt wedi iddo gael graddau A* mewn Mathemateg, Mathemateg Bellach a Ffiseg a gradd A mewn Cemeg. Meddai Vincent: "Dw i wedi ymddiddori mewn gwyddoniaeth erioed ac mae fy astudiaethau wedi rhoi i mi'r sgiliau i barhau ar hyd y llwybr yma. Roedd y staff yn help ac yn gefn mawr i mi; yn llythrennol, fedra i ddim diolch digon iddyn nhw. Os gwnewch yr ymdrech, mi allwch newid eich bywyd."Astudiodd Vincent Proud yng Ngholeg Llandrillo