Ymwybyddiaeth Iaith yng Nghyd-destun Addysg yng Nghymru - Cymraeg Gwaith

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Lleoliad cymunedol
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Hyd:

  Cwrs dwy awr (gellir teilwra hyd cwrs ar gyfer anghenion penodol y coleg).

Gwnewch gais
×

Ymwybyddiaeth Iaith yng Nghyd-destun Addysg yng Nghymru - Cymraeg Gwaith

Dewch i gysylltiad am ragor o wybodaeth am sut i wneud cais am y cwrs hwn.

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae'r hyfforddiant yn gyfle i wella dealltwriaeth unigolion o agweddau ehangach sy'n gysylltiedig ag iaith a diwylliant.

Mae'n rhoi'r cyfle iddynt gasglu gwybodaeth am ymwybyddiaeth iaith ac i archwilio eu hymateb eu hunain i faterion iaith. Mae'n bosib i unigolion wella eu hymwybyddiaeth a'u dealltwriaeth o ragfarn, gwahaniaethu a stereoteipio, a rhoddir sylw arbennig i wahaniaethu ar sail iaith.

Yn ogystal, gellir rhoi diweddariad o sefyllfa'r Gymraeg o ran polisïau a threfniadau ansawdd presennol mewn addysg ar lefel leol a chenedlaethol.

Gofynion mynediad

Mae'r hyfforddiant hwn yn addas ar gyfer cyrsiau Cymraeg Gwaith mewn colegau addysg bellach.

Cyflwyniad

Bydd pob dysgwr sy'n ymgymryd â'r cwrs yn:

 • Casglu gwybodaeth am ymwybyddiaeth iaith ac i archwilio eu hymateb eu hunain i faterion iaith.
 • Gwella eu hymwybyddiaeth a'u dealltwriaeth o ragfarn, gwahaniaethu a stereoteipio, a rhoddir sylw arbennig i wahaniaethu ar sail iaith.
 • Derbyn diweddariad o sefyllfa'r Gymraeg o ran polisïau a threfniadau ansawdd (Estyn) presennol mewn addysg ar lefel leol (cynlluniau strategol y colegau) a chenedlaethol (e.e. Cymraeg 2050; tuag at Miliwn o Siaradwyr).
 • Dechrau meddwl am sut y gallant ddefnyddio eu sgiliau Cymraeg newydd mewn ffordd gwerthfawr yn y dosbarth.

Asesiad

Ddim yn berthnasol.

Dilyniant

Nod Rhaglen Datblygu Staff Cenedlaethol Sgiliaith yw darparu hyfforddiant a rhaglen mentora arloesol i staff yn y sectorau addysg bellach a phrentisiaethau. Bwriad hynny yw cefnogi ymarferwyr i gynnig darpariaeth Gymraeg a dwyieithog i ddysgwyr a phrentisiaid.

Mae Rhaglen Hyfforddiant Datblygu Staff Sgiliaith yn cynnig amrywiaeth eang o gyfleoedd hyfforddiant i gefnogi dilyniant sgiliau dwyieithog ymarferwyr, a chynigia Cynllun Fentora Staff Sgiliaith gefnogaeth i ymarferwyr mewn sefyllfaoedd dysgu go iawn i fewnosod y Gymraeg/dwyieithrwydd yn y dosbarth neu yn y gweithle.

Ceir cyfleoedd hyfforddiant Sgiliaith sy’n addas i bawb yn y sector, beth bynnag eu sgiliau Cymraeg neu brofiad blaenorol.

Ariennir darpariaeth Sgiliaith ar gyfer staff addysg bellach a phrentisiaethau gan Y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Porwch ein holl gyrsiau yma.

Mwy o wybodaeth

Lefel: N/A

Dwyieithog:

Cyflwynir y cwrs hwn yn ddwyieithog.