Amdanom ni

Ein nod yw cynnig cyngor ymarferol ar arferion da, adnoddau a hyfforddiant staff er mwyn gwella sgiliau a phrofiadau dysgwyr ym maes dwyieithrwydd.

Mae'r ddarpariaeth a gynigiwn yn cynnwys amrywiaeth o gyfleoedd i rai sy'n gweithio mewn gwahanol swyddi ac ar wahanol lefelau yn y sector addysg ôl-14 ddatblygu'n broffesiynol.

Rydym yn gefn i golegau wrth iddynt roi amrywiol gynlluniau gweithredu a strategaethau sy'n ymwneud â dwyieithrwydd ar waith mewn ymateb i ganllawiau'r Llywodraeth a sefydliadau eraill. Cynorthwywn uwch reolwyr y colegau wrth iddynt ystyried y camau datblygu nesaf. O ganlyniad, rydym hefyd yn cynnig hyfforddiant proffesiynol mewn addysgu dwyieithog ac ymgorffori'r Gymraeg i staff y colegau. Golyga'r datblygiad hwn y gall rhagor o staff gynnig addysg ddwyieithog i'w dysgwyr.

Mae'r ddarpariaeth fideo-gynadledda cyfrwng Cymraeg yn ategu prif genhadaeth Sgiliaith, gan gyfuno’r egwyddor o ehangu'r ddarpariaeth gwricwlaidd a gynigir yn Gymraeg neu'n ddwyieithog, yn y Gymraeg a’r Saesneg, gyda dulliau addysgu arloesol. Lansiwyd y ddarpariaeth fideo-gynadledda o Goleg Meirion-Dwyfor i ysgolion a cholegau allanol gyda chyllid prosiect CIF yn 2006. Mae gennym staff yn gweithio o Bwllheli a Dolgellau.