Rhuallt Manufacturer Unlocks Hidden Potential Thanks to Partnership with Grŵp Llandrillo Menai

Luxury caravan and Fifth Wheel manufacturer The Fifth Wheel Company (Fifth Wheel Co.) has unlocked capacity, increased productivity and profits, and created a culture of collaboration and innovation, after partnering with Busnes@LlandrilloMenai, the business branch of Grŵp Llandrillo Menai.

Busnes@LlandrilloMenai works with companies and professionals throughout North Wales to offer a whole range of specialist training, accredited courses and work based learning courses.

The company collaborated with Grŵp Llandrillo Menai and KTP Associate Charlie Small through the Knowledge Transfer Partnership (KTP) programme to implement new smart digital manufacturing processes which introduced advanced composite materials to the company’s bespoke product range.

Through the KTP programme Fifth Wheel Co. has been able to introduce new digital manufacturing processes that allows real-time access to key information, and radical changes were made to workflow. Enabling 5th Wheel to increase its production capacity by 50% with an estimated uplift in turnover of £1.3M, the project has also impacted on the company’s capability to manufacture more of its components in-house which has added real value to the business.

Charlie Small, KTP Associate, said: “Having a third party involved brought a new perspective to Fifth Wheel Co.’s production processes and mindset. It is no longer reliant on third party suppliers and has massively increased its in-house capability. There is a new level of trust, confidence and autonomy flowing through the business. R&D is now part of everyday life, and everyone is striving to do things better. “The project helped show the art of the possible and changed hearts and minds.”

Gareth Hughes, Centre Manager CIST & Innovation, Grŵp Llandrillo Menai, said: "The KTP project with Fifth Wheel has been a very technically challenging project which has produced excellent outcomes to both the college and company."

Vaughan Gething, Minister for the Economy, Welsh Government, said: “Knowledge Transfer Partnerships offer real solutions to difficult problems for industry, and this example recognises their ability to help solve problems by having a real business impact. In Wales, industry and academia continue to collaborate so positively for the benefit of future generations and the Welsh Government will continue to support that.”

Mae Busnes@LlandrilloMenai'n gweithio gyda chwmnïau a gweithwyr proffesiynol ledled Gogledd Cymru i gynnig amrywiaeth eang o hyfforddiant arbenigol, cyrsiau wedi'u hachredu a chyrsiau dysgu seiliedig ar waith.

Cydweithiodd y cwmni gyda Grŵp Llandrillo Menai ac Ymgynghorydd KTP, Charlie Small drwy'r Rhaglen Partneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth (KTP) i roi prosesau gweithgynhyrchu digidol newydd ar waith a chyflwyno uwch ddeunyddiau cyfansawdd i gynhyrchion unigryw'r cwmni.

Yn sgil y rhaglen KTP mae Fifth Wheel Co. wedi gallu cyflwyno prosesau gweithgynhyrchu digidol newydd sy'n caniatáu mynediad amser real i wybodaeth allweddol, a gwnaed newidiadau radical i'r llif gwaith. Mae helpu Fifth Wheel i gynyddu ei gapasiti cynhyrchu 50% gyda chynnydd o thua 1.3M mewn trosiant, yn golygu bod y prosiect hefyd wedi effeithio ar allu'r cwmni i weithgynhyrchu mwy o'i adrannau yn fewnol ac o ganlyniad mae hyn wedi ychwanegu gwerth i'r busnes.

Dywedodd Charlie Small, Ymgynghorydd KTP: "Daeth trydydd parti â safbwynt newydd i broses cynhyrchu Fifth Wheel Co. a'i ffordd o feddwl. Nid yw'n dibynnu ar gyflenwyr trydydd parti erbyn hyn ac mae wedi cynyddu ei allu mewnol yn aruthrol. Mae yna lefel newydd o ffydd, hyder ac annibyniaeth yn llifo drwy'r busnes. Mae ymchwil a datblygiad yn rhan o fywyd bob dydd bellach, ac mae pawb yn gweithio'n galed i wneud pethau'n well. Roedd y prosiect yn help i ddangos yr hyn a oedd yn bosib a newid penderfyniadau'r galon a'r meddwl."

Dywedodd Gareth Hughes, Rheolwr Canolfan CIST ac Arloesedd, Grŵp Llandrillo Menai: "Mae'r Prosiect KTP gyda Fifth Wheel wedi bod yn brosiect heriol iawn ar lefel dechnegol ac wedi arwain at ganlyniadau ardderchog i'r coleg ac i'r cwmni."

Dywedodd Vaughan Gething, Gweinidog Economi Llywodraeth Cymru: "Mae Partneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth yn cynnig datrysiadau i broblemau anodd yn y diwydiant ac mae'r enghraifft hon yn cydnabod eu gallu i ddatrys problemau a chael effaith go iawn ar fusnes. Yng Nghymru, mae diwydiannau a'r byd academaidd yn parhau i gydweithio mewn modd cadarnhaol er budd y cenedlaethau i ddod a bydd Llywodraeth Cymru yn parhau i gefnogi hynny."

Mwy o wybodaeth: https://www.madesmarter.uk/med...

Pagination

Find your course