Apprenticeship staff Earn Glowing Praise from Estyn

Expert staff from across North Wales have been commended in a recent Estyn inspection report on work-based apprenticeship provision offered by the region’s leading apprenticeship provider.

The Grŵp Llandrillo Menai Consortium, which has around 2,800 apprentices and work-based learners, includes Grŵp Llandrillo Menai, Arfon Dwyfor Training, and North Wales Training, along with specialist partners including Achieve More Training, North Wales Fire Service, Tempdent and Sgil Cymru.

The report highlights the exceptional achievements, dedication and progress of apprentices; firmly establishing the consortium as a trailblazer in the education sector.

Cairon Adair, Assessor in Health & Social Care at Busnes@LlandrilloMenai, said,

"It was a pleasure to be a part of the recent Estyn inspection, and I'm so pleased to hear the fantastic feedback included within the report. We are committed to providing exceptional learning experiences for our apprentices, and I look forward to celebrating the findings made by Estyn with my colleagues"

Estyn praised the strong relationships cultivated between apprentices and their tutors and assessors, saying that staff “are well qualified in their specialist areas and keep their knowledge and skills up-to-date. They are highly supportive of their learners and use their own experience well to develop learners’ vocational skills and understanding”.

Their collaboration with employers was also noted as a unique strength in the report, saying that “the consortium plans its programme delivery well to serve the needs of the region. The lead provider works well with partners and subcontractors to ensure a comprehensive offer that reflects regional skills priorities along with the needs of local employers across a large geographical area”.

Louise Baxter, Advice & Guidance Training Advisor at North Wales Training, added,

“It was a positive and insightful experience to be part of the recent Estyn inspection. I’m pleased that the report has highlighted the quality of support we provide to learners, the flexibility of our approach and our work and engagement with employers and businesses across North Wales”.

Staff are also praised by Estyn for “working flexibly to accommodate learners’ home and work circumstances”, and “regularly checking on their [students’] well-being in a way that is meaningful to each individual learner”.

Dafydd Evans, Chief Executive Officer of Grŵp Llandrillo Menai, and Chair of the Work-Based Learning Consortium, explained,

"We are extremely pleased with the findings of the recent Estyn inspection report on our work-based learning provision, which is testament to the hard work put in by our staff. We are especially proud of the positive relationships our learners have been able to develop with tutors, assessors and other Apprentices, which have contributed to their high confidence and self-esteem.

“The report acknowledges the successful partnerships we have established with employers, which have allowed us to effectively plan and implement programs that meet the skills requirements of the local and regional communities."

“This report validates our shared values, goals, and commitment to continuous improvement, and we look forward to further enhancing the learning experiences and outcomes for our learners. Congratulations to staff across the Consortium on being recognised for their dedication and professionalism"

To find out more about Grŵp Llandrillo Menai’s Apprenticeship provision, click here.

Mae gan Gonsortiwm Grŵp Llandrillo Menai tua 2,800 o brentisiaid a dysgwyr seiliedig ar waith ac mae'n cynnwys Grŵp Llandrillo Menai, Hyfforddiant Arfon Dwyfor, Hyfforddiant Gogledd Cymru yn ogystal â phartneriaid arbenigol fel Cyflawni Mwy o Hyfforddiant, Gwasanaeth Tân Gogledd Cymru, Tempdent a Sgil Cymru.

Mae'r adroddiad yn tynnu sylw at gyflawniadau, ymroddiad a chynnydd eithriadol prentisiaid, gan sefydlu'r consortiwm yn gadarn fel arloeswr yn y sector addysg.

Meddai Cairon Adair, Asesydd ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn Busnes@LlandrilloMenai,

“Roedd yn bleser bod yn rhan o'r arolygiad diweddar gan Estyn, ac mae'n braf iawn clywed yr adborth rhagorol sy'n rhan o'r adroddiad. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu profiadau dysgu penigamp i'n prentisiaid, ac edrychaf ymlaen at rannu canfyddiadau Estyn gyda'm cydweithwyr.”

Canmolodd Estyn y berthynas gref a gaiff ei meithrin rhwng y prentisiaid a'u tiwtoriaid a'u haseswyr gan ddweud bod y staff “yn gymwys iawn yn eu meysydd arbenigol a'u bod yn gwneud yn siŵr fod eu gwybodaeth a'u sgiliau yn gyfredol. Maen nhw'n gefnogol iawn o'u dysgwyr ac yn defnyddio eu profiadau eu hunain i feithrin sgiliau a dealltwriaeth alwedigaethol y dysgwyr”.

Yn ogystal, nododd yr adroddiad bod eu cydweithrediad â chyflogwyr yn gryfder unigryw, gan ddweud “mae'r consortiwm yn cynllunio ei ddarpariaeth yn dda i wasanaethu anghenion y rhanbarth. Mae'r prif ddarparwr yn gweithio'n dda gyda phartneriaid ac isgontractwyr i sicrhau cynnig cynhwysfawr sy'n adlewyrchu blaenoriaethau sgiliau rhanbarthol ynghyd ag anghenion cyflogwyr lleol ar draws ardal ddaearyddol eang”.

Ychwanegodd Louise Baxter sy'n Gynghorydd yn Hyfforddiant Gogledd Cymru:

“Roedd bod yn rhan o'r arolygiad diweddar gan Estyn yn brofiad cadarnhaol a defnyddiol. Rydw i'n falch bod yr adroddiad wedi tynnu sylw at safon uchel y gefnogaeth a roddwn i'n dysgwyr, hyblygrwydd ein dull gweithredu, a'n gwaith a'n hymgysylltiad â chyflogwyr a busnesau ar draws gogledd Cymru.”

Mae Estyn hefyd yn canmol y staff am “weithio'n hyblyg gan roi ystyriaeth i amgylchiadau'r dysgwyr gartref ac yn y gwaith”, ac am “holi'n rheolaidd am les [eu dysgwyr] mewn ffordd sy'n ystyrlon i bob dysgwr unigol”.

Esboniodd Dafydd Evans, Prif Weithredwr Grŵp Llandrillo Menai a Chadeirydd y Consortiwm Dysgu Seiliedig ar Waith,

“Rydw i'n falch iawn o ganlyniadau adroddiad arolygu diweddar Estyn ar ein darpariaeth dysgu seiliedig ar waith, sy'n dysteb i waith caled ein staff. Rydym yn eithriadol o falch o'r berthynas gadarnhaol mae'r dysgwyr wedi gallu eu datblygu â'r tiwtoriaid, yr aseswyr a'r prentisiaid eraill gan fod hyn yn cyfrannu at eu hyder a'u ffydd yn eu gallu eu hunain.

“Mae'r adroddiad yn cydnabod y partneriaethau llwyddiannus rydym wedi gallu eu sefydlu â'n cyflogwyr. Dyna sydd wedi ei gwneud yn bosib i ni gynllunio'n effeithiol a rhoi rhaglenni ar waith sy'n bodloni'r galw lleol a rhanbarthol am sgiliau.

“Mae'r adroddiad hwn yn rhoi sêl bendith ar ein gwerthoedd, ein nodau a'n hymrwymiad i welliant parhaus, ac edrychwn ymlaen at wella ymhellach y profiadau dysgu a'r canlyniadau a gaiff ein dysgwyr. Llongyfarchiadau i staff ar draws y Consortiwm ar gael eu cydnabod am eu hymroddiad a'u proffesiynoldeb.”

Pagination