Mae prentisiaethau'n ddull cost-effeithiol o recriwtio a hyfforddi gweithwyr medrus ar gyfer y dyfodol. Gall rhoi cyfle i'ch gweithwyr feithrin y sgiliau ac ennill y cymwysterau y mae arnynt eu hangen helpu’ch busnes i gael mantais gystadleuol.

Beth yw prentisiaeth?

Mae prentisiaeth yn cynnwys hyfforddiant mewn swydd a dysgu i ffwrdd o'r gwaith, gan arwain at gymhwyster a gydnabyddir yn genedlaethol.

Beth yw mantais cymryd prentis?

Daw prentisiaethau â budd gwirioneddol i'ch sefydliad, yn cynnwys*:

  • Gwell cynhyrchiant.
  • Staff cryfach eu cymhelliad a mwy bodlon yn eu gwaith.
  • Gweithwyr mwy teyrngar a gwell sgiliau yn y dyfodol.

*Arolwg o Farn Cyflogwyr ar Brentisiaethau (BIS 2014)

Pa brentisiaethau sydd gennym?

Rydym yn cynnig ystod eang o lwybrau prentisiaeth sy'n amrywio o gyfrifeg i amaethyddiaeth. Mae rhestr lawn o'n prentisiaethau ar gael yma

Pwy all fod yn brentis?

Gellir defnyddio prentisiaethau i hyfforddi recriwtiaid newydd neu i ddatblygu staff presennol, faint bynnag yw eu hoed.

Faint mae prentisiaeth yn ei gostio?

Fel busnes, nid oes raid i chi dalu am gost yr hyfforddiant, dim ond am gost cyflogi'r prentis.

Sut mae cael gwybod rhagor?

Os ydych yn barod i achub ar y cyfle hwn, anfonwch ebost at busnes@gllm.ac.uk a bydd un o'n Hymgynghorwyr yn cysylltu i'ch helpu gyda'r broses, boed i hysbysebu am brentis newydd neu i gofrestru'ch gweithwyr presennol ar y cynllun.

Oeddech chi'n gwybod?

Mae 77% o'r busnesau a hyfforddodd brentisiaid o'r farn fod eu cwmni'n fwy cystadleuol o'r herwydd - Llywodraeth Cymru.

Gan ein bod yn gwmni lleol, rydym yn gyfarwydd â Grŵp Llandrillo Menai a'r enw da sydd ganddo am gynorthwyo myfyrwyr a chyflogwyr. Mi gysyllton ni ag un o'u Hymgynghorwyr Datblygu Busnes, a chael gwybod yn union sut roedd prentisiaeth y gweithio a beth roedd angen ei wneud. Mi helpon nhw ni i gwblhau'r gwaith papur ac i baratoi cynllun ar gyfer y prentis newydd.

O ganlyniad, mae'n busnes wedi tyfu gan fod cyflogi prentis wedi rhoi'r adnoddau i ni allu gwella cynhyrchiant a gwella'r hyn sydd gan y galeri i'w gynnig.

Scott Butterworth, Perchennog, Benards Gallery

Grŵp Llandrillo Menai yw'n darparwr prentisiaethau presennol. Mae prentisiaethau'n golygu bod ein gweithwyr yn gallu cyfuno'u hastudiaethau â'u gwaith dyddiol.

Mae gennym berthynas waith wych â'r Grŵp, ac mae'r staff yno'n deall y sector gofal i'r dim. Maent yn gweithio o gwmpas ein hamserlenni, ac mae ansawdd yr hyfforddiant yn ddi-ail.

Mae prentisiaethau wedi bod o fudd mawr i'n sefydliad ac wedi'n galluogi i gynyddu nifer ein gweithwyr proffesiynol.

Helen Bateman, Allied Healthcare