Trefniadau Cludiant Coleg o Fis Medi 2020

Cwestiynau Cyffredin

 • Fydd yn rhaid i mi wisgo masg wrth deithio ar gludiant coleg?

  Rhaid i fyfyrwyr sy'n defnyddio cludiant y coleg wisgo gorchudd wyneb.

  I sicrhau'r diogelwch mwyaf posib, rhaid i'r holl ddysgwyr a staff wisgo gorchuddion wyneb mewn ardaloedd cyffredin (coridorau, ffreuturau, llyfrgelloedd, toiledau) ac ar bob cludiant coleg, o ddydd Mawrth, 1af Medi 2020.

  Rhaid i ddysgwyr gyda chyflwr meddygol gwaelodol gysylltu gyda Chefnogi Dysgu ar ady@gllm.ac.uk i drafod unrhyw bryderon yn ymwneud â gwisgo gorchuddion wyneb.

 • Sut olwg fydd ar drafnidiaeth coleg o fis Medi 2020 ymalen?

  Gofynnwn i ddysgwyr dilyn hylendid dwylo a resbiradol da a phellter cymdeithasol, gan y bydd hyn yn chwarae rhan allweddol mewn cadw pawb yn ddiogel.

  Mae hyn yn golygu dilyn y rhagofalon dilynol:

  • peidiwch â theithio os ydych yn profi unrhyw symptomau o COVID-19, yn hunan-ynysu o ganlyniad i symptomau COVID-19 ac/neu’n byw gyda rhywun sydd gan symptomau neu sy’n agored yn glinigol i niwed
  • ystyriwch a yw defnyddio trafnidiaeth y coleg yn wirioneddol angenrheidiol
  • golchwch eich dwylo am o leiaf 20 eiliad neu ddiheintiwch eich dwylo cyn gadael y tŷ
  • cadwch bellter cymdeithasol oddi wrth bobl nad ydynt yn byw gyda chi drwy gydol y daith i’r coleg, gan gynnwys yn y safle bws ac yn y cerbyd. Os na fydd hyn yn bosib, ddylech osgoi gyswllt corfforol ac wynebu i ffwrdd oddi wrth bobl eraill
  • osgowch gyswllt corfforol ag eraill
  • bydd ffenestri yn agored ar gyfer awyriad
  • wynebwch oddi wrth bobl eraill wrth ddefnyddio trafnidiaeth
  • lleihewch y nifer o arwynebau a gyffyrddwch ynddynt, ac yn benodol osgowch gyffwrdd mewn arwynebau fel canllawiau (handrails) a silffoedd ffenestr
  • peidiwch â chyffwrdd yn eich wyneb
  • cadwch yr amser a dreuliwch wrth ymyl pobl eraill mor fyr â phosib wrth ddefnyddio trafnidiaeth coleg
  • peidiwch â bwyta nac yfed pan fyddwch yn defnyddio’r drafnidiaeth coleg
  • ymarferwch hylendid resbiradol da. Mae’r dull ‘ei ddal, ei daflu, ei ddifa’ yn bwysig. Gall ddod ag hancesi ar y drafnidiaeth, gan gael gwared ag unrhyw rai a ddefnyddir cyn gadael y bws
  • golchwch eich dwylo am o leiaf 20 eiliad neu diheintiwch eich dwylo cyn gadael y coleg ac ar ôl cyrraedd adref

  Gellir cael hyd i ragor o wybodaeth ar wefan Llywodraeth Cymru, gan gynnwys sut i greu gorchudd wyneb a sut i gael gwared â nhw’n ddiogel.

 • Sut fyddai’n gwybod lle i esitedd?

  I sicrhau nad yw dysgwyr yn mynd heibio’i gilydd ar y bws gan leihau’r pellter cymdeithasol, bydd y weithdrefn ganlynol yn cael ei dilyn:

  • wrth fynd ar y bws ar y ffordd i’r coleg, bydd rhaid i ddisgyblion eistedd yn y sedd agosaf sydd ar gael at y cefn, ac mae’n rhaid i’r dysgwyr sydd agosaf at y fynedfa fynd oddi ar y bws gyntaf.
  • wrth fynd ar y bws ar y ffordd adref o’r coleg, dilynwch gyfarwyddyd gan y gyrrwr/staff coleg. Mae’n rhaid i ddysgwyr sy’n mynd ar y bws gyntaf eistedd ar y seddi pellaf sydd ar gael yng nghefn y bws, gyda’r dysgwyr yn mynd ar y bws yn olaf yn eistedd agosaf i du blaen y bws
   
 • A fydd gweithredwyr trafnidiaeth yn dilyn arweiniad iechyd a diogelwch?

  Rydym yn gofyn i weithredwyr trafnidiaeth ddilyn Arweiniad Llywodraeth Cymru.

  Mae’r arweiniad hwn yn cynnwys gweithredoedd megis diheintio rheolaidd, glanhau cerbydau yn drwyadl a defnydd o PPE.

  Nodwch y gall gwrthod i gydymffurfio â gofynion iechyd a diogelwch, hylendid da a phellter cymdeithasol beryglu eich lle ar drafnidiaeth ysgol. Gwerthfawrogwn eich cymorth i cadw pawb yn ddiogel.

 • Y Cod Ymddygiad o ran Teithio ar Wasanaethau Cludo’r Coleg

  Er mwyn sicrhau diogelwch pawb, rhaid i ddysgwyr sy'n defnyddio cludiant y coleg gytuno â'r canlynol:

  1. Rhaid i ddysgwyr sydd â hawl i bàs bws fod â'u pàs yn eu meddiant bob amser a'i ddangos bob tro y gofynnir iddynt wneud hynny. Oni fyddant yn gwneud hynny, gellir gwrthod iddynt deithio ar y bws neu codir tâl arnynt.
  2. Rhaid iddynt wisgo gorchuddion wyneb bob amser, wrth aros i gael eu cludo i/o'r coleg, wrth deithio ac wrth adael y bws.
  3. Wrth aros am y bws, rhaid i ddysgwyr gadw at y rheolau pellhau cymdeithasol o 2 fetr a pheidio â mynd ar y bws oni bai fod y gyrrwr yn dweud wrthynt.
  4. Diheintiwch neu golchwch eich dwylo am o leiaf 20 eiliad cyn mynd ar y bws ac ar ôl cyrraedd pen eich taith.
  5. Wrth fynd i mewn i'r bws, rhaid i'r dysgwyr fynd i'r sedd bellaf yn y cefn, gan lenwi’r bws o'r cefn.
  6. Disgwylir i ddysgwyr barchu hawliau pobl eraill sy'n defnyddio'r bws, ac ni oddefir unrhyw aflonyddu neu fwlio.
  7. Ni chaniateir ysmygu ar gerbydau'r coleg.
  8. Ni ddylai dysgwyr yfed alcohol na bod o dan ddylanwad alcohol ar gerbydau'r coleg.
  9. Ni ddylai dysgwyr fod o dan ddylanwad cyffuriau, na bod â chyffuriau yn eu meddiant, ar gerbydau'r coleg.
  10. Ni ddylai dysgwyr ddifrodi na difwyno unrhyw gerbyd na gosodiadau.
  11. Ar ôl i'r bws gyrraedd y coleg, rhaid i'r dysgwyr adael y bws o'r tu blaen. Ni ddylai dysgwr adael eu seddau hyd nes y bydd y sawl sydd o'i flaen wedi gadael y bws.
  12. Mae gan yrrwr y bws awdurdod llwyr ar fws y coleg. Bydd peidio â dilyn ei gyfarwyddiadau'n cael ei ystyried yn drosedd ddifrifol.

   

  Ni oddefir ymddygiad drwg a gwrthgymdeithasol ar gerbydau'r coleg. Bydd rhai sy'n troseddu'n gyson ac/neu'n ddifrifol yn colli eu hawl i deithio ar holl gerbydau’r coleg. Bydd y coleg yn monitro ymddygiad ar fysiau, gan roi'r trefnau disgyblu colegol ar waith yn ôl y galw.

  Mae'r Cod Ymddygiad wrth Deithio'n adlewyrchu canllawiau Llywodraeth Cymru a gall newidiadau i ganllawiau cenedlaethol effeithio arno.

 

Os ydych yn fyfyriwr Addysg Bellach llawn amser sydd:

 • yn iau na 19 mlwydd oed ar 31 Awst 2020,
 • yn byw yn siroedd bwrdeistrefol Conwy neu Ddinbych ac
 • yn byw dros dair milltir o gampws y Coleg yr ydych yn ei fynychu,

yna byddwch yn gymwys i gael tocyn bws am ddim i'ch galluogi i deithio yn ôl ac ymlaen i'r coleg ar fysiau a ddarperir gan y Cyngor.

Os ydych yn fyfyriwr Addysg Bellach llawn amser sydd:

 • yn iau na 19 mlwydd oed ar 31 Awst 2020,
 • yn byw yn siroedd bwrdeistrefol Gwynedd neu Ynys Mon ac
 • yn byw dros dair milltir o gampws y Coleg yr ydych yn ei fynychu,

yna byddwch yn gymwys i gael cymorth ariannol tuag at ganran o gost tocyn bws i'ch galluogi i deithio yn ôl ac ymlaen i'r coleg ar fysiau a ddarperir gan y Cyngor.

Lawr lwythiadau eraill: