Pan ddaeth tymor y coleg i ddiwedd sydyn a swta ym mis Mawrth eleni, bu rhaid I fyfyrwyr ar draws y wlad addasu'n gyflym i fath newydd o ddysgu. Fodd bynnag, er gwaetha'r sefyllfa bryderus, gweithredodd y profiad fel catalydd ar gyfer creadigrwydd i rai.

O dan amodau arferol, byddai myfyrwyr ar y cwrs Diploma mewn Astudiaethau Sylfaen: Celf a Dylunio angen datblygu eu darnau mewn stiwdios, gyda'r holl offer a'r gwagle roeddent eu hangen.  Fodd bynnag, oherwydd y pandemig COVID-19, a'r cyfyngiadau dilynol, daeth eu gwagle stiwdio yn ardal waharddedig.

Ni lwyddodd hyn i'w rhwystro, parhaodd y myfyrwyr i weithio ar eu prosiectau adref, gyda rhai canlyniadau trawiadol. Fe wnaethant hefyd lansio fersiwn ar-lein o'u harddangosfa gelf flynyddol, a chafwyd clod mawr.

Er gwaetha'r sefyllfa ofidus, cynhyrchodd y cwrs Diploma mewn Astudiaethau Sylfaen: Celf a Dylunio rai llwyddiannau nodedig eto eleni.

Roedd yr artist, Tesni Calennig o Garndolbenmaen yn dilyn cwrs Celf Sylfaenol CBAC ym Mharc Menai hyd nes i safle'r coleg gau. Yn dilyn hynny, daeth ynghyd â'i ffrind y gantores a'r cyfansoddwr Casi Wyn, i ddylunio a chreu modrwyau 'Gobaith' a ysbrydolwyd gan gerdd a ysgrifennwyd gan Casi o'r enw "Modrwy Gobaith." Cymaint oedd poblogrwydd y modrwyau, fe werthwyd allan cyn gynted ag yr aethant ar y wefan, gyda chanran o'r elw yn mynd yn uniongyrchol i elusen Awyr Las, Ysbyty Gwynedd.

Derbyniodd myfyriwr arall o Sylfaen Celf CBAC, Jessica Hill o Fangor wahoddiad gan Oriel Cultivate yn Llundain i arddangos ei gwaith fel rhan o sioe ar-lein, lle cafodd ei chelf ei harddangos ochr yn ochr â nifer o artistiaid eraill o bob cwr o'r byd.

Dywedodd darlithydd Coleg Menai Owein Prendergast,

Crëwyd argraff ddofn iawn arnaf gan y parhad ym mhenderfyniad myfyrwyr 2020, a hefyd y ffordd wnaeth eu celf addasu a newid dros y cyfnod cloi. Credaf fod y pandemig hwn wedi ysgogi math arbennig o ddyfeisgarwch yn y myfyrwyr, a wnaeth cael effaith dramatig ar eu cynnyrch. Mae'r lluniau'n siarad drostynt eu hunain!

Mae lleoedd cyfyngedig dal ar gael ar gwrs Sefydliad Celf WJEC i ddechrau mis Medi hwn yng Ngholeg Menai a Choleg Llandrillo felly, os mai Celf a Dylunio sy'n mynd â'ch bryd, ac yr hoffech wybod mwy, ewch i www.gllm.ac.uk.