Yn ystod y bythefnos ddiwethaf, daeth miloedd o fyfyrwyr o ddeuddeg campws Grŵp Llandrillo Menai yn ôl i'w hystafelloedd dosbarth, wedi misoedd o ynysu yn ystod y cyfnod clo.  

Mae staff wedi sylwi ar "nodyn o optimistiaeth" gan ddysgwyr, wrth iddynt addasu i'r "normal newydd" a dod o hyd i ffordd o gwmpas y systemau un-ffordd.  Mae eu cydymffurfiad gyda mesurau pellhau cymdeithasol a gorchuddion wyneb wedi bod yn drawiadol iawn.

Mae dechrau'r flwyddyn academaidd newydd yn Grwp Llandrillo Menai fel arfer yn gweld recriwtiaid newydd yn mwynhau Ffair y Glas ymhob campws, lle maent yn cyfarfod gyda staff a myfyrwyr eraill, ac yn siarad gyda chynrychiolwyr o fusnesau lleol a chenedlaethol, clybiau ac elusennau hefyd wrth law i wneud yn siŵr bod y myfyrwyr newydd yn gallu gwneud y gorau o'u cyfleoedd yn y coleg.

Oherwydd amgylchiadau cyfredol, nid oedd hyn yn bosib.  Ond ni chollodd carfan eleni allan ar y strafagansa flynyddol, gan i grŵp y coleg drefnu llond gwlad o Ffeiriau Glas rhithwir.

Drwy gydol yr argyfwng Coronafeirws, mae Grŵp Llandrillo Menai wedi blaenoriaethu lles staff a myfyrwyr.  Mae'r sefydliad wedi magu hyder o'u profiad o agor yn rhannol yn ystod y pandemig, ond mae'n cynllunio ar gyfer y cyfnod nesaf yn ofalus, gan gydnabod mai dyma fydd agwedd fwyaf heriol y strategaeth dychwelyd i'r gwaith.

Yn dilyn canllawiau Llywodraeth Cymru, mae'r Grŵp wedi gweithio'n galed dros gyfnod yr haf i sefydlu a gweithredu nifer o fesurau sydd wedi eu cynllunio i gadw pawb yn ddiogel, ac i sicrhau ei fod yn gweithredu fel sefydliad "diogel rhag Covid" yn y misoedd i ddod  Mae hyn yn cynnwys systemau unffordd ledled y campysau;  Offer Diogelu Personol ar gyfer staff a myfyrwyr; creu grwpiau cyswllt neu "swigod"; mesurau hylendid a glanhau.

Meddai Dafydd Evans, Prif Weithredwr Grŵp Llandrillo Menai:

Mae dechrau'r flwyddyn academaidd newydd wedi bod mor ddiarth i ni a diwedd y flwyddyn ddiwethaf, ond mae ein hymrwymiad i ddarparu profiad cadarnhaol i'n dysgwyr sydd yn eu galluogi i ennill y sgiliau sydd eu hangen arnynt i gyflawni eu potensial yn parhau i fod yn greiddiol i'n gwaith.

Pan ofynnwyd iddi am ei dychweliad i Goleg Menai, dywedodd y darlithydd Seicoleg a'r Cydlynydd Lefel A Viv Hoyland,

Bu ymgyfarwyddo gyda'r systemau newydd a chwblhau'r holl waith papur ar-lein yn heriol, ond bu pob tiwtor yn gweithio'n galed i wneud yn siwr fod ein holl fyfyrwyr Lefel A yn cael profiad cadarnhaol.  Ar nodyn personol, mae'n teimlo'n dda i fod nôl, ac rwyf wir yn edrych ymlaen i weld fy myfyrwyr ail-flwyddyn eto a chyfarfod ein dysgwyr newydd.

Dywedodd y darlithydd Saesneg a'r cydlynydd TGAU Alison Doran,

Mae yn sicr yn dipyn o sioc diwylliannol i ymgyfarwyddo gyda'r normal newydd! Mae cyfarfod y grwp AS ar gyfer sesiwn cynefino eleni, wedi bod, yn ei hun, yn eithaf her gan ein bod fel arfer yn eu cyfarfod wyneb yn wyneb - gwnaed hynny i gyd ar-lein eleni, wrth gwrs. 

Rwy'n edrych ymlaen at groesawu fy myfyrwyr AS newydd yn yr ystafell ddosbarth a'u cael yn ôl  i fwrlwm addysg.   Bu'n amser hir ers iddynt gael unrhyw fewnbwn addysgol iawn, felly rwyf wedi addasu fy hanner tymor cyntaf i geisio gloywi eu gwybodaeth a'u sgiliau.  Rwy'n edrych ymlaen hefyd at weld fy ngrwp A2 eto - rwyf wedi bod mewn cyswllt gyda nhw drwy gydol y cyfnod clo, felly rwy'n obeithiol y byddant yn ei chael yn eithaf hawdd mynd yn ôl iddi.

Gan edrych ymlaen, ychwanegodd Alison,

Ar gefn fy meddwl mae'r posibilrwydd go iawn y gallwn, ar ryw adeg, orfod cymryd dull gwahanol a symud i beth dysgu o bell.  Dros yr haf, mae'r rhan fwyaf ohonom wedi bod yn datblygu cynlluniau wrth gefn ar gyfer hyn, fel nad oes yn rhaid i ni gael cyfnodau o darfu difrifol i'r cynllun dysgu. 

Fodd bynnag, bydd TGAU yn cael ei ddysgu yn gyfangwbl ar-lein, o leiaf am y tymor cyntaf.  Rydym wedi cael llawer o ddatblygiad proffesiynol dros yr haf i'n cyflwyno i wahanol ddulliau o addysgu ar-lein, ond nid ydym eto wedi cael cyfle i'w roi ar waith.  Byddwn yn dysgu'n barhaus, ond fedrwch chi ddim aros yn llonydd yn y gêm hon, a gobeithio bydd newid cadarnhaol i'r ffordd a feddyliwn am gwricwlwm, dysgu ac addysgu yn dod o ganlyniad.

Dywedodd Llywydd Undeb y Myfyrwyr AU William Jones, sydd yn astudio BA (Anrhydedd) mewn Rheoli Twristiaeth eleni:

Mae'n bryd dechrau blwyddyn academaidd newydd gyffrous ar ôl amser diogel a phleserus i ffwrdd gyda theulu agos dros wyliau'r haf. Edrychaf ymlaen yn bennaf i ryngweithio gyda myfyrwyr eraill gan rannu fy mrwdfrydedd a fy niddordebau ar y ffordd, ond rwyf hefyd yn teimlo'n gyffrous iawn ynglŷn â mynychu darlithoedd ar-lein wyneb yn wyneb a rhithwir a fydd yn lles i mi o ran fy llwybr gyrfaol i'r dyfodol. Er mod i'n cwyno am y dosbarthiadau 9 y bore hynny a'r llwyth gwaith gormodol, mae dysgu yn brofiad pleserus yn ei rinwedd ei hun.

Roedd Llywydd Undeb y Myfyrwyr Coleg Menai Sam Lewis, sy'n astudio Peirianneg Fecanyddol Lefel 3 ac hefyd AS mewn Seicoleg, yn cytuno: 

Mae cyflymdra bywyd yn wahanol i'r hyn rydym wedi arfer ag ef gyda rheolau newydd oherwydd y pandemig, ond ryw'n teimlo'n gyffrous i fod yn ôl yn ei chanol hi. Dwi'n edrych ymlaen at fedru gweld fy ffrindiau eto mewn amgylchedd wedi ei reoli. Rwyf wedi colli'r amser a dreuliwyd gyda ffrindiau, yn astudio gyda'n gilydd neu wneud gwaith cartref yn ystod y cyfnodau o hunan-astudio.

Mae cannoedd o bobl ifanc eisoes wedi cofrestru ar gyrsiau ar draws deuddeg campws y Grŵp, gyda nifer o gyrsiau yn llawn i'r ymylon.  Fodd bynnag, mae ychydig o lefydd yn dal ar gael ar rai cyrsiau, felly gall fod o hyd yn bosib i ddod o hyd i gwrs sydd yn iawn ar eich cyfer chi.

Os ydych angen mwy o wybodaeth ar unrhyw rai o gyrsiau Grŵp Llandrillo Menai, ymwelwch ag adran gyrsiau y wefan ar www.gllm.ac.uk neu cysylltwch â'r llinell gyngor ar gyrsiau ar 01248 383333 yn achos Coleg Menai, 01492 542338 yn achos Coleg Llandrillo a 01758 701385 yn achos Coleg Meirion-Dwyfor.