O ganlyniad i lwyddiant digamsyniol menter iachus y flwyddyn ddiwethaf, mae Grwp Llandrillo Menai wedi ailansio'i Raglen Llysgenhadon Actif i feithrin arweinwyr y dyfodol yng Ngrŵp Llandrillo Menai, ac i hyrwyddo pwysigrwydd iechyd a lles, lleihau ymddygiad eisteddog a chymryd rhan mewn gweithgareddau corfforol, gan adeiladu cymuned gryfach. 

Nid oes angen i'r dysgwyr sy'n ymuno â'r rhaglen fod yn athletwyr o'r radd flaenaf. Yn hytrach, anelir y rhaglen at ddysgwyr brwdfrydig yng Ngrŵp Llandrillo Menai sy'n awyddus i wneud gwahaniaeth yn eu coleg a'u cymunedau lleol.  Mae Grŵp Llandrillo Menai yn cynnwys Coleg Llandrillo, Coleg Menai a Choleg Meirion-Dwyfor.

Fel rhan o'r rhaglen bydd y sawl a gofrestrwyd yn: llais yr ifanc ar gyfer gweithgaredd corfforol yn eu coleg a'u cymuned; hybu gwerthoedd cadarnhaol gweithgaredd; bod yn esiampl dda ar gyfer fframwaith lles Grwp Llandrillo Menai drwy fabwysiadu ffordd o fyw egnïol ac iachus, a chynyddu cyfleoedd i gymryd rhan a ffordd o fyw iach ar gyfer pawb.

Mae'r rhaglen yn croesawu unrhyw ddysgwr brwdfrydig sydd eisiau gwneud gwahaniaeth yn y coleg neu gymuned, does dim rhaid i ddysgwyr fod yn athletwyr i gymryd rhan yn y rhaglen.  Bwriad y Rhaglen Llysgenhadon Actif yw denu ystod eang o sgiliau a gallu, a chynnig rhaglen sy'n gynhwysol ac amrywiol.

Ar draws y grŵp colegol, cofrestrodd cannoedd o ddysgwyr eisoes ar y rhaglen -  gan fynegi diddordeb mewn dod yn llysgenhadon - ac maent eisoes yn creu cysylltiadau yn y gymuned ac yn gwirfoddoli gydag amrywiol brosiectau.

Cynlluniwyd y rhaglen i adeiladu sgiliau arwain pobl ifanc ac o ganlyniad maent wedi'u grymuso i ymgymryd â'r rolau canlynol: bod yn llais yr ifanc ar gyfer gweithgaredd corfforol yn eu coleg a'u cymuned; hybu gwerthoedd cadarnhaol gweithgaredd; bod yn esiampl dda ar gyfer fframwaith lles Grŵp Llandrillo Menai drwy fabwysiadu ffordd o fyw egnïol ac iachus, a chynyddu cyfleoedd i gymryd rhan a ffordd o fyw iach ar gyfer pawb.

Bu Kristina Aguilar, 18, O Fethesda - sydd yn fyfyriwr Biofeddygol ar gampws Bangor grwp y coleg - yn Llysgennad Actif Grwp Llandrillo Menai ers i'r rhaglen ddechrau'r llynedd.  Mae wedi cael ei dewis i ymuno â Grwp LLywio Llysgennad Ifanc Cenedlaethol Cymru (YACymru) 2020/21.  Gan ddilyn yng nghamrau Llysgennad Actif Platinwm y flwyddyn ddiwethaf Tirion Thomas (campws Dolgellau), bydd Kristina yn cynrychioli Grŵp Llandrillo Menai ar Grŵp Llywio Cenedlaethol Cymru. 

Mae pum rhaglen Llysgennad Actif i'w cael, a phob un yn canolbwyntio ar ddiddordebau a sgiliau penodol.  Gwirfoddolwyr mewn Digwyddiadau, Arweinydd Actif, Hyfforddwr, Swyddog a Rheolwr.  Yn ystod y rhaglen bydd myfyrwyr yn gallu: cwblhau oriau gwirfoddoli yn y gymuned; cael mynediad i gyfleoedd a chefnogaeth; cymryd rhan mewn syniadau prosiect, a chael mynediad i hyfforddiant a chymwysterau ychwanegol.

Meddai Samantha McIlvogue, cyfarwyddwr y Gwasanaethau i Ddysgwyr yng Ngrŵp Llandrillo Menai:

Bydd y rhaglen arloesol hon - y cyntaf o'i  bath yng Nghymru - yn cael effaith gadarnhaol ar iechyd a lles ein dysgwyr, yn ogystal â chael effaith anhygoel ar y gymuned ehangach yn gyffredinol. Mae darparu cyfleodd i gymryd rhan mewn gweithgaredd i gefnogi lles dysgwyr yn un o gyfres o ddulliau sy'n cael eu dilyn gan Grŵp Llandrillo Menai.

Mae Hannah Hughes yn gweithio ledled campysau'r Grŵp yn Sir Ddinbych, Gwynedd, Conwy ac Ynys Môn, gan gyfrannu at ddatblygu rhaglen gynhwysol, yn cynnwys y Rhaglen Llysgenhadon Actif, er mwyn annog dysgwyr i gymryd rhan.

I gael gwybod rhagor am y cynllun, yn cynnwys gweithgareddau Llysgenhadon Actif blaenorol y Grŵp, cysylltwch â'n Swyddog Hybu Rygbi, Hannah Hughes.

Gwefan: www.gllm.ac.uk/student-information/activeambassador

Ebost: rugbyhub@glllm.ac.uk

Twitter: @gllmrygbi

Instagram: gllmrygbi

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCMC8IBqnNKHZGmvv50d1wLQ