Cyflogwyr - a oes gennych ddiddordeb mewn uwchsgilio'ch gweithlu?

Prentisiaethau Gradd wedi'u hariannu'n llawn ar gael o hyd

Mae gan Brifysgol Bangor ynghyd â Grŵp Llandrillo Menai bortffolio o gymwysterau wedi'u hariannu'n llawn yn cynnwys Peirianneg Meddalwedd, Seiberddiogelwch, Gwyddor Data a Pheirianneg Fecanyddol a Drydanol. Mae Prentisiaethau Gradd yn cynnig dewis deniadol i gyflogwyr ddatblygu ac ymgorffori gwybodaeth flaengar wrth ddatblygu unigolyn mewn swydd allweddol. Gellir eu defnyddio i uwchsgilio aelod presennol o staff neu benodi i swydd Prentisiaeth Gradd newydd. Cynhelir dros gyfnod o dair blynedd a thra'n gweithio bydd y Prentis Gradd yn astudio yn y coleg a'r brifysgol am ddiwrnod a noson yr wythnos. Mae Prifysgol Bangor a Grŵp Llandrillo Menai yn gweithio ar hyn o bryd gyda chyflogwyr ledled Gogledd Cymru, gyda chwmnïau mawr a bach, cyhoeddus a phreifat yn ogystal â mentrau cymdeithasol. Rydym wedi cael adborth rhagorol oddi wrth gwmnïau a dysgwyr sy'n cymryd rhan.

Dywedodd Dr. David Perkins, Cyfarwyddwr Academaidd y rhaglenni ym Mhrifysgol Bangor:

 Yn y cyfnod hyd at fis Medi bydd lleoedd ar y rhaglenni hyn o hyd ac yn y cyfnod  adferiad ar ôl COVID mae Prentisiaethau Gradd yn cynnig ffordd wych i sefydliadau ddatblygu eu sylfaen sgiliau wrth ddatblygu a symbylu gweithwyr. Gall ein cymwysterau digidol yn benodol helpu i ddatblygu'r galluoedd digidol sydd eu hangen ar eich sefydliad ar ôl COVID.

Ychwanegodd:

Mae perfformiad ein carfan bresennol wedi cael ei asesu'n ddiweddar gan ein Bwrdd Arholi ac mae'n amlwg bod ein Prentisiaid Gradd yn unigolion llawn symbyliad sy'n perfformio'n dda ac yn rhoi gwerth gwirioneddol i'w cwmnïau lletyol.

Ychwanegodd Heather Jones, Cynghorydd Datblygu Busnes Grŵp Llandrillo Menai:

Mae Prentisiaethau Gradd yn ffordd gost-effeithiol o gyflwyno sgiliau lefel gradd i'ch busnes mewn disgyblaethau allweddol. Rydym yn awyddus i siarad â chyflogwyr i weld a fyddai Prentisiaethau Gradd yn gweddu'n dda i ofynion datblygu eich gweithlu.

I gael rhagor o wybodaeth am Brentisiaethau Gradd mae'r arweiniad i gyflogwyr ar Brentisiaethau Gradd ar gael ar wefan y Brifysgol   a gwefan Grŵp Llandrillo Menai.