Mae campws Glynllifon wedi llwyddo i oresgyn rhwystrau a godwyd o ganlyniad i'r pandemig drwy gynnal ei gystadleuaeth cneifio defaid blynyddol poblogaidd ar-lein am y tro cyntaf erioed.

Pob haf mae Glynllifon yn cynnal cystadleuaeth gneifio ar gyfer myfyrwyr amaethyddiaeth y coleg. Yno bydd dau fyfyriwr yn ennill gwobr Cneifiwr â Pheiriant y Flwyddyn - Cwpan Goffa Elgan Williams ac un myfyriwr yn ennill Cneifiwr y Flwyddyn.

Mae'r digwyddiad yn destun cyffro mawr yn y coleg a'r myfyrwyr yn edrych ymlaen ato bob blwyddyn. Wrth gwrs, gan fod nifer o ddigwyddiadau a chynulliadau torfol wedi gorfod cael eu gohirio neu eu canslo eleni oherwydd Covid-19 nid oedd modd cynnal y gystadleuaeth yn y modd arferol. Yn hytrach, aeth tiwtoriaid Glynllifon ati i feddwl am ffordd ddiogel i gynnal y digwyddiad er mwyn dod â mwynhad ac ysgafnder i'r myfyrwyr yn ystod y cyfnod anodd hwn.

Gyda chymorth technoleg fodern, roedd modd i'r myfyrwyr gystadlu yn erbyn ei gilydd o ddiogelwch eu cartrefi eu hunain. Gan ddilyn canllawiau llym aeth y myfyrwyr ati i ffilmio eu hunain yn cneifio cyn anfon eu hymgais at eu tiwtoriaid i feirniadu pwy oedd yn haeddu'r gwobrau. Derbyniodd y beirniaid sawl fideo gan y myfyrwyr a phob un yn dangos brwdfrydedd ac ymrwymiad i gymryd rhan yn y gystadleuaeth.

Wedi beirniadu sgiliau a thechnegau'r myfyrwyr yn y fideos, dewiswyd a datgelwyd enillwyr y cystadlaethau. Enillwyr y gystadleuaeth Cneifwyr â Pheiriant y Flwyddyn oedd Tomos Clwyd Edwards o Ddinbych a Sian Angharad Jarman o Carno. Mae'r ddau yn astudio cwrs Diploma Estynedig Lefel 3 BTEC mewn Amaethyddiaeth ar gampws Glynllifon. Roedd Rhodri Owen, Rheolwr Fferm a Choedwigaeth yng Nglynllifon wrth ei fodd gyda'r digwyddiad ar-lein a llwyddiant y myfyrwyr. Dywedodd,

Mae'r Gystadleuaeth Gneifio flynyddol yn rhywbeth y mae'r myfyrwyr yn edrych ymlaen yn eiddgar ati bob haf, felly byddai wedi bod yn bechod iddynt fethu allan yn llwyr eleni. Yn amlwg roedd Covid-19 wedi ein hatal rhag cynnal y gystadleuaeth yn y modd arferol, fodd bynnag, roedd hefyd yn gyfle i ni wneud rhywbeth ychydig yn wahanol. Roedd technoleg, rhywbeth nad yw'n gysylltiedig â ffarmio'n aml iawn, yn rhan allweddol o'r gystadleuaeth hon. Rydym wedi croesawu'r dechnoleg fodern ar fferm Glynllifon sawl gwaith o'r blaen ac yn ymwybodol iawn o'r manteision y mae'n ei gynnig. Yn yr achos hwn, roedd modd i'r myfyrwyr barhau â'r gystadleuaeth, ac o wneud hyn, parhau â'u datblygiad proffesiynol, er gwaethaf y ffactorau sydd y tu hwnt i'n rheolaeth. Rydw i'n eithriadol o falch ohonynt a'r ffordd y maen nhw wedi addasu yn ystod y sefyllfa anodd hwn, rhywbeth y mae pob myfyriwr yng Nglynllifon yn cael ei annog i wneud!

Trefnodd y beirniaid i wobrau'r myfyrwyr gael eu cyflwyno iddynt yn eu cartrefi. Derbyniodd y ddau fyfyriwr fest gneifio gan y coleg yn ogystal â chribau a thorwyr yr un a oedd yn rhodd gan gwmni Wynnstay - hoffai GLLM ddiolch i'r cwmni am eu rhodd hael.

Enillydd Cwpan Goffa Elgan Williams oedd Tomos sydd newydd gwblhau ei flwyddyn gyntaf yn astudio cwrs BTEC Lefel 3 mewn Amaethyddiaeth yng Ngholeg Glynllifon. Fel aelod o Glwb Ffermwyr Ifanc Nantglyn mae'n dilyn ôl troed ei Daid o Ddyffryn Conwy. Wrth drafod ei lwyddiant yn ennill un o'r gwobrau, dywedodd:

Rwyf wrth fy modd o fod wedi ennill Cwpan Goffa Elgan Williams,

meddai Tomos.

Roedd y gystadleuaeth rithwir eleni, oherwydd cyfyngiadau Covid, yn golygu bod yn rhaid cael rhywun i'ch ffilmio yn cneifio dafad, yna anfon y fideo i'r coleg er mwyn i'r beirniaid allu beirniadu'r gwaith. Roedd ennill y wobr yn annisgwyl, ond roedd yn arbennig iawn gan fod teulu Elgan yn ffrindiau agos iawn a'r fferm drws nesaf i ni yma yn Henllan.

I gael rhagor o wybodaeth am gyrsiau sydd ar gael yng Ngholeg Meirion-Dwyfor ewch i www.gllm.ac.uk/amaethyddiaeth neu ewch i'r wefan i weld yr holl gyrsiau sydd ar gael yng Nghrŵp Llandrillo Menai www.gllm.ac.uk.