Croeso i'r nawfed mewn cyfres newydd o fewnwelediadau wythnosol, gan ymchwilio i fywydau a meddyliau staff coleg sy'n gweithio gartref.

Yr wythnos hon rydym yn clywed gan Clive Thomas, sy'n Swyddog Datblygu MIS WBL yn Busnes@

Rydw i wedi bod yn darllen y bwletinau staff a chyfraniadau'r staff ac wedi bod yn meddwl "diolch byth does neb wedi gofyn i mi wneud hyn - beth fuaswn i'n ei ddweud?" … O wel, c'est la vie!

Yr wythnos diwethaf, gofynnodd rhywun i mi beth yw ystyr MIS? Os oes rhywun am gael gwybod, yr ateb yw Systemau Gwybodaeth Reoli. Tri ohonom sydd yn nhîm MIS Dysgu Seiliedig ar Waith (Klare Jones ac Emma Williams yw'r ddwy arall) ac rydym yn cynhyrchu'r adroddiadau ar gyfer y Systemau Gwybodaeth Reoli a'r Dangosfwrdd mae llawer o'r staff Dysgu Seiliedig ar Waith yn eu defnyddio. Wrth gwrs, mae llawer mwy i'r gwaith na hynny gan ein bod yn ymdrin â dyrannu cyllid, rhagolygon incwm a chyflawniad, adrodd i isgontractwyr, cefnogi staff Dysgu Seiliedig ar Waith ar systemau'r coleg a rhoi systemau newydd ar waith - bydd llawer ohonoch wedi cysylltu â Klare ac Emma i gael help gyda OneFile.

Er bod pethau wedi newid dros yr wythnosau diwethaf, mewn rhaid ffyrdd nid ydynt wedi newid llawer. Ar y dechrau roeddwn yn ofni na fyddwn yn gallu gweithio gartref o gwbl gan fod angen mynediad uniongyrchol i systemau'r coleg ar gyfer y rhan fwyaf o'm gwaith. Wrth lwc, daeth yr adran TGCh i'r adwy a gallwn ddal ati fel arfer. Mae pethau ychydig yn araf deg ar adegau, ond oni bai am y sgwrsio sy'n digwydd yn y swyddfa ac nad yw mor hawdd trafod materion gwaith, mae bron fel bod wrth fy nesg fy hun yn Llangefni. Tan ychydig wythnosau'n ôl doedd gen i ddim syniad sut i gofrestru myfyrwyr ar gyrsiau ond diolch i Google Hangouts a'm bod yn gallu rhannu fy sgrin ag Emma, mae hi wedi egluro'r broses i mi. Rydym wedi dod i arfer â chael cyfarfodydd trwy Hangouts ac mae'n ddiddorol gweld ystafelloedd byw a cheginau pawb. Yn hyn o beth, rydw i'n siŵr fy mod i'n achosi ychydig bach o siom gan fy mod yn gweithio o ystafell sbâr foel sydd angen cael ei haddurno!

Mae'r ci wedi arfer cael dad o gwmpas erbyn hyn ac yn mwynhau mynd am dro am bedwar yn hytrach na saith o'r gloch. Efallai y bydd well i mi ddychwelyd i'r gwaith yn raddol rhag iddi fod yn rhy drist!

Wel, doedd gwneud hy ddim o'r ddrwg â hynny wedi'r cwbl. Cadwch yn ddiogel.