Croeso i'r wythfed mewn cyfres newydd o fewnwelediadau wythnosol, gan ymchwilio i fywydau a meddyliau staff coleg sy'n gweithio gartref.

Yr wythnos hon clywn gan Jenny Lewty Jones, sy'n ddarlithydd mewn Seicoleg Safon Uwch a Mynediad yng Ngholeg Llandrillo.

Cyn i'r coleg gau roeddwn eisoes wedi dechrau paratoi at yr arholiadau trwy roi cynllun gwaith gyda chod lliwiau a dyddiadau penodol i'r myfyrwyr ar Google Classroom.Roeddwn wedi gosod tasgau a dyddiadau cwblhau, a bron â gorffen mynd trwy'r fanyleb er mwyn gallu rhoi sylw ar y diwedd i rai pynciau penodol.Roeddwn wedi darparu rhai dolenni i adnoddau a fideos ychwanegol, ond doeddwn erioed wedi dychmygu y byddai'r myfyrwyr yn gorfod dysgu o bell sut i gyfrifo ystadegau casgliadol!Rwyf yn eithriadol o falch o'r ffordd mae fy ngrŵp wedi ymateb a hyd yn oed wrth i mi ysgrifennu hwn rwyf newydd dderbyn hen bapur arholiad yn ôl ganddynt i'w farcio.Er bod fy nysgwyr AS am gael eu graddau rhagfynegol mae'r mwyafrif ohonynt yn gwerthfawrogi bod rhaid iddynt barhau i ddysgu ac yn sylweddoli pwysigrwydd sicrhau'r sgiliau sydd eu hangen arnynt i gwblhau blwyddyn A2.

Roedd myfyrwyr aeddfed fy nghwrs Mynediad yn barod iawn i ddefnyddio technoleg ac mewn dim o dro roeddent yn recordio ac uwchlwytho eu cyflwyniadau llafar i mi trwy ddefnyddio'u ffonau clyfar a ffolder ar Google rydym yn ei defnyddio ar y cyd.  Yn wir, credaf fod ansawdd eu cyflwyniadau wedi gwella gan fod ganddynt y rhyddid i fod yn greadigol, neu efallai eu bod yn teimlo'n fwy hyderus yn eu hamgylchedd eu hunain.Mae hyn wedi gwneud i mi feddwl am y dull o asesu'r cyflwyniadau hyn yn y dyfodol.Gan fod llawer o'm dysgwyr yn weithwyr allweddol, rwyf yn fwy na pharod i'w cyfarfod ar amser sy'n gyfleus iddyn nhw.Teimlaf mai dyna'r peth lleiaf y gallaf ei wneud i sicrhau eu bod yn cael teimlad o fod wedi cyflawni a chwblhau wrth iddynt ddynesu at ddiwedd eu cwrs.Rwyf am iddynt deimlo'n falch o'r gwaith maent wedi'i wneud i gael eu diploma, yn union fel rwyf i'n teimlo'n falch ohonyn nhw am wasanaethu ein cymunedau lleol mewn swyddi gofal a manwerthu ar yr amser anodd hwn.

Wrth i ni drafod sut i godi'r cyfyngiadau a dychwelyd i weithio, mae gen i fwy o amser i ganolbwyntio ar fy nghynlluniau gwaith.Yn sicr, mae COVID-19 wedi newid fy agwedd at ddysgu ac addysgu. Mae fy marn am ddysgu ar-lein wedi newid hefyd ac o hyn ymlaen bydd hyn yn cael lle mwy amlwg yn fy nghynlluniau gwaith.