Oherwydd cyfyngiadau Covid-19 ar y cyhoedd, doedd gan raddedigion y cwrs BA mewn Celfyddyd Gain o gampws Parc Menai, Coleg Menai, ddim ffordd o gael mynediad at y gofod stiwdio, ble roedden nhw fel arfer yn datblygu eu darnau ac yn cael defnyddio'r gofod a'r offer pwrpasol sydd ar gael.

Ni lwyddodd hyn i'w rhwystro, trefnodd y myfyrwyr ofod stiwdio yn eu cartrefi, mewn siediau, a hyd yn oed yn yr awyr agored. Defnyddiwyd Google Hangouts i gwrdd â thiwtoriaid, a rhannwyd eu gwaith ar Facebook ac Instagram.

Dywedodd Helen Jones, Darlithydd a Chydlynydd y cwrs BA mewn Celfyddyd Gain,

Mae pob arddangosfa derfynol myfyrwyr cyrsiau Celfyddyd Gain yn unigryw; dyma benllanw tair blynedd o ddatblygu gwaith ac mae arddangosfa'r grŵp yn arddangos ymdrech bersonol, dawn ac uchelgais. Yr hyn sy'n gyffredin rhwng arddangosfa pob myfyriwr yw'r ffaith bod y gwaith wedi cael ei greu yn ystod cyfnod y cyfyngiadau symud; roedd heriau argyfwng Covid 19 yn gwbl ddigynsail. Newidiwyd modiwl yr arddangosfa derfynol yn sylweddol; yn hytrach na gwaith stiwdio yn y coleg bu'n rhaid iddynt weithio gartref a chynnal cyfarfodydd grŵp a thiwtorialau ar-lein, ac ni thrawsnewidiwyd y stiwdio yn ofod arddangosfa myfyrwyr eleni.

Ychwanegodd Helen Jones,

Mae'n glod i'r grŵp hwn o fyfyrwyr eu bod wedi parhau i greu gwaith. Aethant ati i addasu, gwneud y mwyaf o ofod gwaith yn y cartref gan glirio garejis a llofftydd a llunio arddangosfeydd terfynol ar ffurf darluniau, ffotograffau ac ar gyfryngau digidol gwahanol. Mae'r arddangosfa hon ar y we yn dangos na wnaethant gyfaddawdu, colli egni nac uchelgais. Mae'n cyflwyno teithiau personol i gyrraedd eu cyrchfan er gwaethaf popeth, ni fu cyfaddawd ar eu gweledigaeth a'u bwriad ac fe wireddwyd hunaniaeth artistig pob unigolyn. Hoffem longyfarch graddedigion 2020, yn unedig er gwaethaf yr anawsterau a wynebwyd, ac yn gwbl unigryw yn y modd y cyflwynwyd eu gwaith gorffenedig yn y sioe hon.

Dywedodd Dafydd Evans, Prif Weithredwr Grŵp Llandrillo Menai,

Dyma un enghraifft yn unig o'n gallu ni fel sefydliad i addasu i sefyllfaoedd newydd y cyfnod hwn. Rydym wedi dysgu llawer dros yr wythnosau diwethaf a gallwn sicrhau ein darpar fyfyrwyr fydd yn ymuno â ni fis Medi eu bod yn ymuno â choleg sydd â phrofiad ac sydd wedi paratoi i gyflwyno profiad dysgu cyfunol, yn rhannol ar y campws ac yn rhannol drwy gyfrwng technoleg ddigidol.

Gellir gweld yr arddangosfa derfynol yn: https://gllmexhibition.wixsite.com/2020

I gael rhagor o wybodaeth am ein cyrsiau Celf a Dylunio, ewch i: www.gllm.ac.uk/celf